Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryolcuların talepleri genel müdürün masasında

(yorumlar kapalı)

 kdYıllardır defalarca hatırlatılmasına rağmen görmezden gelinen, görülse de çözüme kavuşturulmayan demiryolu çalışanlarının sorunları TCDD Genel Müdürlük makamına taşındı. 

BTS tarafından yapılan açıklamada; 45 adet genel , 20 adet bölgesel talep olmak üzere toplam 65 kalemden oluşan sorun ve talep TCDD Genel Müdürü ile yapılan görüşmede bir rapor olarak masaya konulduğu ifade edilmiştir.  

Taleplerin işverene iletilmesi kadar, demiryolu çalışanlarının da taleplerin arkasında durarak bir sahiplenme ve kamuoyu yaratmanın önemi de unutulmamalıdır. Demiryolu çalışanlarının talepleri ilk olarak 22-23 kasım 1997 Zonguldak 2. dönem 6. Başkanlar kurulunda tespit edilen 16  kdmadde talep genel müdürlüğe iletilmişti. Bu 16 maddelik talebin kazanılmasına yönelik BTS kadroları tarafından sürdürülen ısrarcı takip tabanda demiryolcular tarafından gerekli sahiplenme yaratılmadığı/yaratılamadığı için sorunlar bu güne kadar çözümlenemeden taşına geldi. 

Demiryolcular gerçekleştirdikleri  eylem ve etkinlikler süresince taleplerin eylemle sahiplendiğinde kazanılabileceğini kendileri de gördüler, tüm dost ve düşmana da gösterdiler.  

·        1986 yılında 8 saatlik işgünü için yapılan direniş tarifelerin 8 saat düzenlenmesi kazanımı ile sonuçlanmıştır.

·        1991 yılından sonra yapılan eylem ve etkinliklerde bir defasında Genel Müdür telefonla eylem alanını arayarak taleplerin çözüleceği sözünü vermiştir.

·        1995 li yıllarda maaşların ayın 15 inde düzenli olarak ödenmemesi üzerine yapılan eylem sonucunda o günden bu güne kadar maaşlar ayın 15 ini geçmeden ödenmesi artık uyulması zorunlu bir gelenek haline dönüştü.

·        BTS Adana ve BTS İzmir şube başkanlarının sürgünleri yapılan iş bırakma ve Genel Müdürlük işgalleri sonucu geçici olarak da olsa durdurabilmiştir.

·        Kamu çalışanları arasında Nema olarak bilinen ödemelerin noksan olarak ödenmesine karşı yapılan eylem sonucunda yine demiryolcular nemalarını tam olarak almışlardır.  

 kd1997 yılında TCDD Genel Müdürlüğüne iletilen sorun ve taleplerden bir kısmı zaten Demiryollarında uygulanan tasfiye/yeniden yapılanma/özelleştirme uygulamaları sonucu ortadan kalktı. Örneğin 1997 yılı talepleri arasında bulunan kurum hastahanelerindeki personel noksanlığının tamamlanması talebi TCDD hastahanelerinin kapatılması veya devredilmesi sebebi ile sorun ve talep buharlaştı. Ancak TCDD Personelinin sağlık ve tedavi sorunları ülkedeki diğer kamu çalışanları ve halkın sorunları ile ortaklaşarak daha da ağırlaştı.

kd TCDD dışardan aldığı sağlık hizmetine ödediği meblağ kurum hastanelerinin varlığı dönemindeki sağlık harcamasını kat be kat aştı.  

Yine makinistlere tren şefliği yaptırılmaması talebi işveren tarafından personel arasındaki meslek şovenizmi körüklenerek hayata geçirildi. 

Diğer maddelerdeki talep ve sorunlar aynen devam etmekle birlikte 1997 yılında TCDD Genel Müdürlüğüne verilen 16 maddelik istemler manzumesi "genel müdürlüğün de demiryollarımızın yeniden yapılandırma konusunda bizim gibi düşündüğünü /düşüneceğini umuyor ve diliyoruz" sözleri ile son bulmaktadır. Ancak; geçen  kd10 senede görüleceği üzere bu son istemin umut ve dilekten öteye geçmediği, TCDD de yapılan tasfiye ve özelleştirme  uygulamalarına   BTS dışında ciddi bir tepki konulmamasından cesaret alan işverenin Booz Allen&Hamilton ve Canac raporlarını hayata geçirmede bir arpa boyundan çok daha fazla yol aldığı gerçeğidir.  TCDD personeli arasında %10 örgütlü üye gücü ile yaptığı eylem ve etkinlikler sonucunda

  • 8 saatlik çalışma düzeni hayata geçirildi.
  • 50 saatten fazla mesailerin ödenmemesi emri iptal ettirildi.
  • Genel Müdür ve bakanları eylem alanına getirmeyi.
  • Genel Müdür telefonla sorunların çözüleceğine dair söz almayı.
  • Maaşların ayın 15 inde düzenli olarak ödenmesi sağlandı.
  • Sürgünler durdurulabildi,
  • Nemaların noksan olarak ödenmesi engellendi.

 kdŞimdi sormak lazım Demiryollarındaki STÖ lerden isminin sonunda sendika olan yapılar yan yana gelip bu talan projelerine karşı bir duruş sergileselerdi, bu gün masaya konan Demiryolcuların sorunları ile 1997 de ki sorunlar aynı olmayacak yada sorunlar bu denli ağır olmayacaktı. 

Demiryolu çalışanlarının 1997 ve 2008 yılındaki sorunlarını ve taleplerini karşılaştırabilmeniz için her iki talepler manzumesini aşağıda yayınlıyoruz.     

 

 

 

Sayı   :2008–03-                                                                                   07.03.2008

Konu: Personel Sorunları 

                              TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                  ANKARA  

Sendikamız üyeleri ve çalışanlarımızla işyerlerinde yaptığımız ziyaretlerimizdeki görüşmelerde ve Şubelerimizden aktarılan bilgiler dahilinde kurumumuzda yaşanmakta olan sorunlar Genel Müdürlüğümüzle bugün yapacağımız görüşmeye sunulacak şekilde raporlaştırılmıştır.

Çalışanlarımızın yaşadıkları bu sorunlara çözüm bulunacağı, taleplerimizin dikkate alınacağı inancıyla gereğini talep eder,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

                                                                                       

                                             Murat ORAL                                        Yunus AKIL 

                                            Genel Mali Sekreter                            Genel Başkan

 

 

 EK: İşyeri ve Personel Sorunları Raporu (5 sayfa)   

 

 İŞYERİ VE PERSONEL SORUNLARI RAPORU

Kurumumuza bağlı işyerlerinde yaşanan sorunların bir kısmı tüm bölgelerde yaşanmakta olup, bu sorunlarımızın Genel Müdürlüğün Bölgelere gönderdiği emir ve talimatlar çerçevesinde olması nedeniyle yine Genel Müdürlük düzeyinde çözümlenecek sorunlardır.          

Diğer yandan Sendikamıza bağlı Şubelerimizle yaptığımız görüşmelerde ve işyeri ziyaretlerinde yaşanan sorunlarla ilgili Genel Müdürlük emirleri aynı olmasına rağmen uygulamada Bölgeden Bölgeye değişiklikler arz etmektedir. Her Bölgede kendine özgün koşullarının etkisiyle farklı uygulamalar, farklı uygulamaların sonucunda da farklı sorunların yaşanmasını beraberinde getirmektedir.  Bu nedenle merkezi düzeyde olan sorunlarla bölgesel düzeyde Şube alanlarımıza giren sorunları ayrı başlıklar altında yer almaktadır.  

Genel Sorunlar; 

1. TCDD Genel Müdürü Sendikamızın görüşme taleplerine bu güne değin karşılık vermemiştir. Bu durum görüşmelerle çözülecek sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Bu durum sorunların büyümesine ve çözümünün farklı ortamlara taşınmasına neden olmaktadır. 

2. Genel Müdürlük ve bölge Müdürlüklerine yapmış olduğumuz yazışmaların tamamına cevap verilmemektedir. 

3. Eskişehir ve Sivas şubelerimizin yer taleplerinin karşılanması, yetkili olduğumuz işyerlerine temsilcilik odası tahsis edilmesi,  

4. Manevra hizmetlerinde görev yapan Tren Teşkil Memurlarına manevra tazminatı verilmesi hususunda çalışma yapılması, tüm manevracılara manevra tazminatı verilmesi için harici işyerinde çalışma şartının kaldırılması, 

5. Ertelenen ve iptal edilen görevde yükselme eğitimlerin açılması, 

6. Lojman ve diğer komisyonlarda sendika temsilcimizin bulunması, 

7. Mersin Liman Lojmanlarının Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılarak personele tahsis edilmesi,

8. Mesai ücretlerinin çalışma saatinin karşılığı olacak şekilde düzenlenmesi için çalışma yapılması, 

9. Giyim malzemeleri konusunda kalite ve dağıtım sorunlarının giderilmesi, (2006 yılı henüz yeni dağıtılmaktadır)

10. Gece işe giden ve dönen personel için servis konulması,

11. Permi haklarımızın iade edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

12. Personel arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve iyileştirme yapılması, 

13.İşçi ve memurlara verilen ikramiyelerden sözleşmeli personelinde yararlanması için Genel Müdürlükçe gerekli çalışmanın yapılması, 

14. Canac uygulamalarının durdurulması ve TCDD’nin bütünlüklü yapısının korunması, 

15.Gardfren iken TTM olan personelin görevde yükselme sınavlarına gönderilerek kondüktörlüğe yükselmelerinin sağlanması, 

16.Atamalarda yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi, vekaletle yürütülen görevlendirmelerin  asalet atamalara dönüştürülmesi, Vekâleten atama ve görevlendirmelerde asil görevin şartlarını taşımayan personel görevlendirilmektedir. Bu uygulamaların iptal edilmesi ve mevzuata uyulması, 

17. Herkesin Kendi unvanında çalışması, kurs gören personelin unvanın verilmesi Makinist kursu gören brövesini alan Yardımcı Makinistlere Makinist ünvanlarının verilmesi, 

18. Önce güvenlik ilkesi gereği: tren şefsiz tren işletmeciliği yapılmaması, manevra bırgatında manevracı sayısının düşürülmememsi ve tam olması, yaka telsizi temin edilmesi, TMİ bölgesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde mevzuata aykırı tren işletmeciliğine son verilmesi, 

19. Otel uygulamasından vazgeçilerek Yatakhanelerin iyileştirilerek personelin hizmetine sunulması , 

20. Atamalarda ve görevde yükselmelerde belgelerin makamlarda tutulmasının önlenmesi 21. Lojman tahsisi konusunda kayırmalar yapılmakta bu durum personelin kuruma karşı olan adalet duygusunu zedelemektedir, 

22. İstasyon ve buradaki gişelerin çoğu kapanmış haldedir. Yolcular biletsiz trenlere binmektedir. Bu durumda Kondüktörler asli görevini yapmaktan çok Gişe Memurluğu yapmakta bilet düzenlemektedirler. Bu durumun gözetilerek, teşvik amaçlı önceden var olan fakat daha sonra kaldırılan % 10 prim sisteminin hayata geçirilmesi, 

23. Teşkilattaki çalışma yerlerinin mahrumiyeti esas alınarak derecelendirilmesi, buna göre rotasyon uygulanmasının hayata geçirilmesi, 

24. Gayri Müsait işlerde çalışan unvanlar belirlenmeli ve bunlara tazminat verilmeli, Yıpranma Hakkı tanınmalıdır. 

25. Tren Teşkil Memurlarına; tuvalet, işyeri temizliği yaptırılmaktadır. Yardımcı Hizmetler sınıfında olmayan Memur statüsündeki bu arkadaşlara yasal olmayan temizlik işlerinin yaptırılmaması hususunda gerekli çalışmanın yapılması, 

26. Geçici görevlendirmelerde muvafakat aranmalı, özellikle ara istasyonlara vekâlet görevlendirmelere gidiş ve gelişteki süreler görev süresinden sayılmamakta, bu sebeple hak kaybı olduğu gibi dinlenmeye de süre kalmamaktadır. Bu durumun Genel Müdürlük emriyle düzeltilmesi, 

27. Teşkilatımızda birçok servis bünyesinde Kontrolörler istihdam edilmektedir. Bu unvandaki personele görevleri olmamasına rağmen tahkikat yaptırılmaktadır. Kurumda tahkikat yapmaya tek yetkili müfettişlerdir. Kontrolörler ise denetim ve inceleme yaparak iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve bir usulsüzlük varsa bunu rapor eder, bundan sonrası ise yönetim ve müfettişin işidir. Kontrolörlerin tahkikat yapması; kurum, çalışan ve kendisi açısından birçok olumsuzluk yaratmaktadır. Bu bilinmektedir ve gerekirse konuyla ilgili çalışmaya da katılınabilinir. Esas can alıcı olumsuzluk ise ‘konu Bölge veya Servis Müdürlüğü bünyesinde kaldığından tahkikat enflasyonu yaşanmakta ve adalet tecelli etmemektedir. Yöneticiler değil, personel hep ceza almaktadır. Söz konusu tahkikatlar Müfettiş tarafından yapılsa bu böyle olmayacak, bu kadar tahkikat müfettişe ucu başkalarına değecek diye gitmeyecek. Tüm sorumlular tecziye edilecektir. 

28. Konumları gereği, denetici olan Kontrolörler 1 sayılı cetvele alınmalıdır, 

29. Permi hakkımızın verilmelidir. 

30. Personel indiriminin % 50 ye çekilmelidir. 

31. Tren Teşkil Memuru ve Revizörlerin ikili nöbet uygulamasıyla çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulamanın 3’lü nöbet sisteminde olması gerekir.  

32. Personel furgonlarında tadilat yapılmalı, sustaları değiştirilmeli, iyileştirilmelidir,

33. TCDD Meslek Okulu Cer mezunlarının da Yol mezunları gibi sayılması için yönetmelikte düzenleme yapılmalıdır, 

34. Bölge Tesisler sürveyanları plaser operatörlüğü yaptığında kilometre saat almakta, ancak plaserin Tren Şefliğini yaparken kilometre saat ücreti yazmaları gerekirken harcırah almaktalar. Harcırah yönetmeliğinde; ‘seyrüsefer kursu ve operatörlük kursu görenler kilometre ücreti alır’ denilmektedir. Bölgelerde farklı uygulamalar olmakta, kilometre saat ücreti verilmektedir. Düzenlemenin yapılması, yeknesaklığın sağlanması, haksızlığın ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

35. Tesisler Sürveyanları ve Şef Yardımcıları turne km. tazminatı almamakta, gerekçe olarak "Bölgesi olan alır" denilmektedir. Turne tazminatının verilmesinde; yeknesaklığın sağlanması, haksızlığın ortadan kaldırılması gerekmektedir, 

36. Verilen promosyonların yeni işe girenlerle o dönem askerde olanlara verilmesi için çalışma yapılması, 

37. Takım merkezinde görev yapması halinde Yol Çavuşları kilometre ücreti alamamaktalar. Ancak Yol İşçisi bu ücreti almaktadır, 

38. Yemekli Yataklı Kondüktörleri diğer Kondüktörlere göre daha az kilometre saat ücreti almaktadırlar. Hakkaniyetle bağdaşmayan, iş barışını bozan bu uygulamanın düzeltilmesi gerekmektedir,  

39. Personel Yönetmeliğine göre görevden alma şartları oluşmadan görevden almaların halen devam ettiği, suspantü süresince maaş kesintilerinin yapıldığı, makinist ve makinist yardımcısı personele depo cezası uygulamasının azalarak ta olsa devam ettiği görülmüştür.  

40. Tren Şefleri 2.gruptadırlar. Temel ücretleri bu grubun tabanından belirlenmektedir, 

41. Yol Çavuşları yardımcı hizmetler grubunda olduğu halde aldıkları eğitim ve yaptıkları iş gereği Teknik Personel olmalılar. Teknik gruba dahil edilmeliler. Zaten DPT’de de Teknisyen Yardımcısı olarak görünmekteler. 

42. Yüksek gerilim hattı altında çalışan Yol Çavuşu GMŞ almamakta, aynı takımdaki işçi almaktadır. Bu tazminat TEDAŞ ta tansiyon tazminatı adı altında tüm çalışanlara ödenmekte, 

43. Gişe memurları görevde yükselme sınavlarına katılamıyor, bu nedenle görevde yükselemiyor. Haydarpaşa örneğinde olduğu gibi Gişe Baş Memuru unvanında çalıştırıldığı halde bu unvanları da verilmiyor. Bu personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılması. 

44. Yardımcı Makinist Kursu, Aday Makinist Kursu, Manevra Makinist Kursu, Simülatör Kursu gibi kurslara katılacak personelin seçiminde; sicil, çalışma süresi ve benzeri ölçülerin göz önüne alınarak, kursa katılacak personelin belirlenmesinde eşit davranılması ve hassasiyet gösterilmesi çalışma barışı açısından önem taşımaktadır.  

45. Blok trenlerde Tren Şefi olmadığından makine personeline Seyrüsefer emniyeti açısından el telsizi verilmelidir.    

BÖLGESEL SORUNLAR 

1.  Kapıköy ve benzeri mahrumiyet yerlerinde çalışan personelin mağdur edilmemesi için rotasyon sistemi dahilinde personel görevlendirilmesi, 

2.  Haydarpaşa Adapazarı arasında işleyen trenlerde, Tren Şefi olduğu halde Tren Şefi verilmiyor. 13 adet tren şefi ekip adı altında çalıştırılıyor. Bunun işletme açısından hiçbir faydası bulunmuyor. Bu personelin tren şefi olarak görevlendirilmelerinin yapılması, 

3.  Elazığ – Tatvan arasında çalışan trenlerin zırhlarının zayıf olması meydana gelen patlamalarda personelin yaralanmasına neden olmaktadır. Bu trenlerdeki zırh sisteminin güçlendirilmesi,  

4.  Kayseri’den Ulukışla’ya temin edilen 23752.23754.23756 ve 23758 no.lu trenlerin Ulukışla Gar’a varışta görevli personelin, Personel Yatakhanesinin kapatılması sonucu; Kurumun anlaşmalı olduğu otelde sadece 8 saat ve üzeri istirahat isteyen tren personeline imkân tanınmaktadır.. 8 saatin altında beklemek durumunda olan personelin ilgili işyerinde beklemek zorunda kaldığı ve sıkıntı yaşadığı görülmektedir. Söz konusu işyerinde eski yatakhaneye 8 saatin altında bekleyecek personele istirahatlarının temini için uygun koşulların sağlanması ya da otelle yapılan anlaşmanın feshedilerek personel yatakhanesinin tekrar faaliyete geçirilmesi;  

5.  23.00’dan sonra Ulukışla Depo plak torna görevlisi olmadığından ehliyeti olmayan tren personeline bu iş yaptırılmaktadır. Bu durum iş emniyetini tehlikeye düşürmektedir. 

6.  Işıkveren İstasyonunda yapılan manevra karşılığı (IŞIKVEREN TERMİK SANTRALİ) Çatalağzı Gar T.Teşkil Memurları ve Çatalağzı depo Makinistlerine manevra tazminatının verilmesi harcırah nizamnamesine uygun olduğu halde keyfi bir uygulama söz konusudur. 

7.  Ülkü Gar Müdürlüğü T.Teşkil memurlarının Demir çelik Fabrikası sahasında manevra yapmalarına rağmen; Mali İşler Dairesinin 28.06.2006 tarih 45885 sayılı yazısında  "Manevra alanının değiştiğini ancak işyerinin değişmediğini" gerekçe göstererek manevra tazminatının ödenmemesine neden olmuştur. Söz konusu yerin titizlikle incelenerek personel mağduriyetinin giderilmesi; 

8.  Adana’da Gar Şefi unvanını almış personelin ihtiyaç olan yerlere atamasının yapılması, 

9.  Adana’da kuplikleri elektrik işçisi olmasına rağmen elektrik revizör leri takmaktadır.  

10. Konya gar’da torna ve yakıt işleri yeni işe giren Tren Teşkil Memuru ve Yardımcı Makinistlere yaptırılmaktadır.  

11. Adana Bölgesinde Kısım Şefi ve Yol Çavuşuna mesai verilmemekte.  

12. Stajyer Makinist Yardımcıları kilometre alamamakta, harcırah yazmaktadırlar.  

13. Mamure istasyonundan diziye bağlanarak destek yapan makinistler 3 istasyon gitmelerine rağmen kilometre ücreti alamamakta, Rampa Tazminatı almaktalar.  

14. Haydarpaşa Elektrik Revizörlüğü bölümünde yönetici kişi bulunmamaktadır. 

15. Diyarbakır faal personelini ev ve işyeri arasında taşıyacak servis gerekmektedir. 

16. Diyarbakır Gar Misafirhanesinin ve 3 dönümlük arazisinin belediye planında yeşil alan olmasına rağmen Ticaret Sanayi Odasına verildiği, bunun karşılığında 500.000.-YTL’nin kurum hesabına yattığı, uygun olmayan bir yerde de 4 katlı, içinde misafirhanede olan yeni bir binanın yapılması konusunda anlaşıldığı söylenilmektedir. Bu konuda Bilgi Edinme Yasası gereği 15.02.2008 tarihinde yazılı soru sormamıza rağmen cevap verilmemiştir. Konuyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesi. 

17. Tavşanlı’da Tren Teşkil Memuru unvanıyla bir personelin hem ambarda hem de gişede çalıştırıldığı 

18. Tavşanlı ve Kütahya’da ara istasyonlarda görevlendirilen Tren Teşkil Memurlarının yazılı olarak görevlendirilmedikleri, görevlendirilme tellerinin çekilmediği, 

19. Sivas’ta faal personelin büroda çalıştırıldığı, 

20. Sivas’ta soğuk gölge olmasına rağmen furgonsuz tren çalıştırıldığı,

 

 

    1997 yılında Zonguldak’ta yapılan

 

        BTS Başkanlar kurulu sonucu

 

    Genel Müdürlüğe iletilen talepler

 

 

 kd kd kd  kd  kd kd kd kd kd 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com