Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Mızrak Çuvala Tren Tüpe Sığmıyor

(yorumlar kapalı)

Marmaray CR1 sözleşmesinin açılan ve devam eden davalar nedeni ile mahkemelere sunulmasının ardından sözleşme içeriğinde yapılan incelemelerde bu güne kadar iddia şeklinde sürdürülen eleştirilerin de ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Marmaray işletmesinde TCDD’nin adı yok. Tüpe TCDD trenleri sığmıyor. Sığsa da güvenlik zafiyeti var. YHT(yüksek Hızlı Tren) Gebze Halkalı arasında  kısaltılmış adı yine YHT ama açılımı Yavaş Hızlı Tren. (azami 100 km/s) Japon yapar, Japon Kontrol eder, Türk Bakar.

 

Marmaray’da işletici kim olacak?

 

T1-T2 Marmaray Banliyö hatları tüm arazileri ile birlikte TCDD’nin elinden alınarak DLH Genel Müdürlüğüne devrediliyor

resimMarmaray Projesi CR1 etabı sözleşmesi, işveren sıfatıyla DLH Genel Müdürlüğü(Ek:x- Türkçe klasörünün içindeki "dosya 2-4 türk" isimli dosya-Sayfa 30-31) ve yüklenici sıfatıyla da AMD adlı özel konsorsiyum arasında imzalanmıştır.

Bu sözleşmenin adı; "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları İyileştirmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı(Marmaray), CR1 Sözleşmesi, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları İyileştirmesi; İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler İşi" olup, adından da anlaşılacağı üzere mevzu bahis edilen hatlar TCDD’ye ait demiryolu hatlarıdır.

Hukuki durum bu olmasına rağmen, sözleşmede yer alan hükümlere göre, "Banliyö Demiryolu İşletme Kuruluşu" ile "TCDD" olmak üzere 2 ayrı kuruluştan bahsedilmektedir.

Yine sözleşemeye göre TCDD araçlarının kullanacağı T3 hatları için ayrı, Marmaray Banliyö işletmeciliği için kullanılacak olan T1 ve T2 isimli hatlar için ayrı ayrı trafik ve kontrol merkezleri kurulmaktadır. Ve bu aşamada da, 2 ayrı kuruluştan bahsedilmekte olup, daha ileri gidilerek TCDD’nin ilgili merkezinin inşa edilecek binaların kaçıncı katında yer alacağı bile karara bağlanmaktadır.

Yine sözleşmede, mülkiyeti halen TCDD olan bina ve sanat yapıların yıkılması sonrasında, yıkımdan kalan malzemelerin ya işverene yani DLH Genel Müdürlüğüne devri yada yüklenicide kalması konularında hükümler yer almakta olup, TCDD’nin mülklerine el konulmaktadır.

Marmaray Banliyö işletmeciliğinin ayrı bir kuruluş tarafından yapılacağının bir diğer kanıtı ise, sözleşme ile bağıtlandığı üzere, "Banliyö Demiryolu İşletme Kuruluşu" olarak adlandırılan kuruluşun organizasyon yapısının nasıl olacağının dahi belirlenmesidir. Bu hatlar TCDD’de kalacak olsa, bu konuda tek karar verici merci TCDD’dir ve TCDD’nin hali hazırda kendi içinde organizasyon yapısı da vardır.

Böyle bir durumda, bu hatların "Banliyö Demiryolu İşletme Kuruluşu" adında bir kuruluş tarafından işletilmesi hususu, sözleşmede aksi bir anlaşma ifadesi geçmediği için, işveren olan DLH Genel Müdürlüğünü işaret etmektedir. Bu durumda T1 ve T2 hatları ilk temelde DLH Genel Müdürlüğünün mülkiyetine ve kontrolüne geçmektedir. Böyle bir durum, aleni bir şekilde meri yasalara aykırıdır.

Devama eden yargı sürecinde Davalı TCDD idaresi tarafından mahkemeye delil olarak sunulan sözleşme ile ilgili belgelerin yer aldığı DVD içindeki Türkçe klasöründe yer alan "dosya 2–4 türk" isimli dosyaya konuyla ilgili olarak konulan bazı hükümler aşağıya çıkartılmıştır;

 

-"2.4.2. Kalıcı işler

i) Banliyö hattı için tamamen işletilebilir durumda İşletim Kumanda Merkezi ve İdare Merkezi

j)Şehirlerarası Tren hattı içi ayrı ve tamamen işletilebilir durumda işletim kumanda merkezi(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 2-İşlerin kapsamı/Sayfa 31)".

-"4.3.2. İşletim kavramı

10.Banliyö hattı işletimleri, Maltepe’de inşa edilecek olan özel bir işletim merkezi(OCC) tarafından denetim altında bulundurulacak ve kontrol edilecektir. Şehirlerarası trenlerin yüzeysel hareketleri, yeni IC-OCC merkezi(CR1 sözleşmesinin bir parçası olarak Maltepe bölgesine yerleştirilecektir.) tarafından kontrol edilecek ve tünele giriş sırasında bu trenlerin kontrol ve denetimi, CR-OCC merkezine geçecektir.(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 4-Tasarım Genel Şartnameleri/Sayfa 113-114)"

–"4.4.4.4.Operatörün personeli için eğitim planı2.Eğitim planı, işletim şirketinin personelini idare eden yöneticiler e denetçilerin eğitimine dayanma üzere yapılandırılacaktır.

3.Yönetim ve denetim personeli eğitim modülünün tamamlanmasından sonra eğitim programı kapsamında kullanılan tüm malzemeler ve ekipmanlar, işletim şirketince teslim edilmelidir.

5…. Yüklenici, Tablo 5: TCDD Eğitim şartnamelerinde tanımlandığı üzere, eğitim programının bir parçası olarak, TCDD personeli için özel eğitim modülleri temin etmelidir. (Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 4-Tasarım Genel Şartnameleri/Sayfa 126)"

-"7. İşletme kumanda ve idare merkezi2.Banliyö demiryolu işletimlerinin kontrolü için bir OCC merkezi gereklidir; bu OCC merkezi, ilgili atıf ve referanslarda CR-OCC olarak adlandırılacaktır.

3.Şehirlerarası(IC) işletimlerinin kontrolü için bir OCC merkezi gereklidir; bu OCC merkezi, ilgili atıf ve referanslarda IC-OCC olarak adlandırılacaktır.17.2.Tesis

1.Banliyö-OCC personel ile birlikte, gereken tüm elektrikli ve mekanik tesisatlar, ekipmanlar, mobilyalar, aksesuarlar, grafik ekranlar, ilgili levha ve tabelalar ve ayrıca tüm CR sisteminin ve ilgili personelin gereken şekilde kontrolü için gereksinim duyulabilecek olan her tür benzeri teçhizatı kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

2.Şehirlerarası-OCC, TCDD işletim ve bakım personeli tarafından kullanılacak ve şehirlerarası tren hizmetlerinin yönetimi için gereken tüm tesisleri kapsayacaktır, bu merkez, ofis bloğunun üçüncü katında bulunacaktır. 3.katın tamamı TCDD tarafından kullanılacaktır.

3.Banliyö idari ofisleri, Banliyö Demiryolu İşletme Kuruluşunun idari, işletim ve mühendislik yönetim kadroları tarafından kullanılacaktır.17.3.İşlerin kapsamı

2.İşletim kontrol merkezleri, banliyö demiryolu-OCC ve şehirlerarası-OCC(üçüncü katta bulunan TCDD tesisleri) merkezlerinde, iyi insan faktörleri tasarımı aracılığıyla güvenlik ve işletimsel etkinlik için karşılanması gereken özel koşullar bulunmaktadır. Her iki OCC tesisinde, gereken çevre koşulları sağlanmalıdır.17.4.İşletimsel gereklilikler

1.İşbu işveren şartnameleri kapsamında tanımlanan tesisler ve ara-bağlantılar hariç olmak üzere, TCDD organizasyonel fonksiyonları ve işletim şartnameleri, bu proje kapsamının bir parçasını oluşturmamaktadır. Yüklenici, şehirlerarası OCC için ara-bağlantı gerekliliklerinin ve kabul testiyle ilgili koşulların doğrulanabilmesi için TCDD ile eşgüdümlü koordinasyon sağlanacaktır.(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 17-İşletme kumanda ve idare merkezleri/Sayfa 457–458)"

-"17.4.3. İdari personel1.İdari personel, banliyö hattı demiryolu sistemi işletiminin planlanması, yönetimi ve denetlenmesi için gereken idari ve departman fonksiyonlarını kapsayacaktır. Aşağıda belirtilen bölümleri kapsayacak olan yönetici ve idari personel sayısının yaklaşık 50 olacağı tahmin edilmektedir;

a) ana idari ofis

b) finansman departmanı

c) hukuk işleri departmanı

d) halkla ilişkiler departmanı

e) insan kaynakları ve personel geliştirme departmanı

2..Aşağıda belirtilen kalemler dahil olmak üzere, işletme yönetim personeli sayısının yaklaşık 80 olacağı tahmin edilmektedir:

a) işletimler müdürü ve destek personeli

b) OCC personeli(12 işletim vardiyasının her biri için 2 kişi ve hattın hizmete kapalı olacağı gece saatleri süresince 7 kişi),

c) merkezi mühendislik grubu

d) sağlık, güvenlik ve emniyet personeli

e) tesis yönetim personeli

f) AFC bilet/akıllı kart depolama ve hasılat toplama personeli

g) AFC bilgisayar odası personeli ve

h) gerekli olabilecek tüm diğer fonksiyonlar.(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 17-İşletme kumanda ve idare merkezleri/Sayfa 460)"

 

Bu gelişme üzerine Marmaray Banliyösünün işletmesinin kim tarafından yapılacağı, 4982 sayılı bilgi edinme kanunu hükümleri gereği bildirilmesi için Ulaştırma Bakanlığından talepte bulunulmuştur. Müracaatı Bakanlık üzerinden cevaplandıran DLH "Marmaray Projesi tamamlandığında işletmesinin hangi kurum tarafından yapılacağı konusu ile ilgili çalışmalar, Bakanlık düzeyinde devam etmektedir. Bölge Müdürlüğümüze konu ile ilgili henüz bir bilgi ulaşmamış olup, işletmeye dair herhangi bir görev de verilmemiştir" şeklinde bir yanıtı başvuru sahibine göndermiştir.

Kimden: bilgi@ubak.gov.tr   Tarih: 2 Temmuz 2009 09.58 Konu: Ulaştırma Bakanlığı,

Kime: soneronal77@gmail.com

Sayın SONER ÖNAL

İlgi: 25.06.2009 tarih ve 22346 sayılı, başvurunuz.

Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimi tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen e-posta iletisinde, Marmaray Projesinin tamamlandığında işletmesinin hangi kurum tarafından yapılacağı hakkında bilgi talep edilmektedir.

Marmaray Projesi tamamlandığında işletmesinin hangi kurum tarafından yapılacağı konusu ile ilgili çalışmalar, Bakanlık düzeyinde devam etmektedir. Bölge Müdürlüğümüze konu ile ilgili henüz bir bilgi ulaşmamış olup, işletmeye dair herhangi bir görev de verilmemiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

Bu yanıt gösteriyor ki hali hazırda TCDD’nin mülkiyetinde bulunan hatlar ve TCDD’nin ana statüsü ile belirlenmiş olan görevi bakanlık düzeyinde masaya yatırılıp değerlendiriliyor. Diğer taraftan ise TCDD’nin taraf olmadığı ve DLH ile yüklenici firma AMD arasında imzalan sözleşmeye banliyö işletmesinin "Banliyö Demiryolu İşletme Kuruluşu" adlı bir oluşum tarafından işletileceği hükmü konuyor.

Burada yetkililere şu hususu hatırlatmamızda fayda var.

· 28.10.1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)ANA STATÜSÜ’nde TCDD’nin asli tekel kapsamında olan işlerini (tren işletmeciliği ) başkaları eliyle yaptırmak şeklinde yapılan düzenlemesi Danıştay 10. Dairesinin 29.01.2007 Tarih 2005/1803 esas kararıyla yürütmesi durdurulmuştur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)
ANA STATÜSÜ

Kuruluş’un Amaç ve Faaliyet Konuları                 

(Kırmızı renkle yazılmış olan bölümler Danıştay 10. Dairesinin 29.01.2007 Tarih 2005/1803 esas kararıyla yürütmesi durdurulmuştur.)

Madde 4- (Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 4.Maddesinin 1.fıkrası)(Değişik YPK’nın 31.12.2007 tarih ve 2007/T-27 sayılı kararı ile ) konvansiyonel, hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşaa etmek, Devletçe kendisine verilen Demiryollarını, Liman, Rıhtım ve İskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, mülkiyeti kendisindeki taşınmazlarda yat limanları, ticaret, kongre, fuar, kültür, alışveriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek amacıyla teşkil olunan Kuruluş’un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

1- (Değişik.YPK’nun 5.6.2003 tarih ve 2003/T-10 sayılı kararı ile 1.bendi), (Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 1.bendi)(Değişik YPK’nın 31.12.2007 tarih ve 2007/T-27 sayılı kararı ile ) konveksiyonel, hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşaa etmek, Devletçe kendisine verilen demiryollarını, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek ve yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak (tamamlayıcı faaliyetler 4 üncü fıkrada açıklanmıştır). Ayrıca; tekel kapsamına giren bu işleri ekonomik olması, gerekli görülmesi ve talep olması halinde, başkaları eliyle yaptırmak (Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile iptal).

(Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 4.Maddesinin 1.fıkrasına ilave)TCDD mülkiyetindeki taşınmazlarda tekel niteliğinde olmayan yat limanları, ticaret, kongre, fuar, kültür, alışveriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek, işin niteliğine göre nakdi sermaye koymaksızın mülkiyet devri olmadan 99 yıla kadar taşınmazların tahsisi suretiyle iştiraklere katılmak.

Banliyö tren hatlarının ve işletmesinin özel bir oluşuma devredilmesinin çalışmasının bakanlıkta yapılması yada bakanlığın ve TCDD nin taraf olmadığı DLH ve AMD tarafından imzalanmış bir sözleşme hükümleri ile TCDD’nin elinden alınmak istenmesi yargı kararlarını görmezden gelmek ve tanımamak olarak açıklanabilir.

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgi Edinme Hakkı Kanunun" 5. maddesinde "Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler." 29. maddesinde ise "Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır." denilmektedir.

Bilgi edinme başvurusuna DLH tarafından Ulaştırma Bakanlığı üzerinden verilen cevapta imzalanmış sözleşme veya sözleşmenin hükümlerindeki bilgiler başvuru sahibine doğru verilmediği için 4982 sayılı yasaya göre Bakanlık ve DLH yetkilileri kusurlu işlem gerçekleşmişlerdir.

Kimi kime şikâyet edeceğiz. Yargı kararlarını hiçe sayan idare kendi çıkardığı yasalar uymama hakkını kendinde gördükten sonra.

 

resim

İstanbul’a hızlı tren yalnızca afişlerde gelecek

"YHT Marmaray T3 hattından ve tüpten geçecek"

İddiası sözleşme hükümlerine göre hayal

Sözleşme metinlerinde yer alan tasarım şartnamelerine göre, demiryolu araçlarının kullanacağı iddia edilen T3 hattının en fazla 100 km. hızda tasarlanacağı sözleşme hükmüdür.

Bu durumda, hızlı tren(veya yüksek hızlı tren) işletmeciliğinin T3 yolunda yapılamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çünkü en fazla 100 km hıza uygun bir hatta hızlı tren yada yüksek hızlı tren çalıştırılamaz. Konuyla ilgili sözleşme maddesi aşağıya aynen çıkartılmıştır.

 

-"4.3.2. İşletim kavramı

3.İşletim hızları aşağıdaki şekilde olacaktır;

a) TCDD Şehirler arası işletimler içi saatte en fazla 100 Km ve

b)Banliyö demiryolu işletimleri için saatte en fazla 80 km olacaktır.(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 4-Tasarım Genel Şartnameleri/Sayfa 113-114)"

YHT’yi tanıtmak amacı ile TCDD’nin satmak istediği garlar başta olmak üzere tüm gar ve istasyonlarına astığı afişlerdeki hızlı tren fotoğrafının dışında İstanbul’un hızlı tren görme ya da hızlı trenin hızlı bir şekilde (250 km/s hızla) İstanbul’a gelme olasılığı kalmamıştır. İstanbul denince zaten akla gelen iki merkezi gar binası vardır. Haydarpaşa ve İstanbul(Sirkeci). Ancak TCDD bu iki garı da ihtiyacım yok diye İBB aracılığı ile pazarlama yolunda sona doğru yaklaşmaktadır.

resim 

Foto:Ufuk(trenkolik)

Marmaray Bölgesel Trenleri (Adapazarı Ekspresi) Kaldırıyor

Sözleşme hükümlerine göre, şehirlerarası yolcu trenlerinin sadece intermodal aktarma istasyonlarında durmasına izin verileceği karar altına alınmış olup, bu durumda mevcutta birçok istasyonda duruşu olan bölgesel(yakın şehirlerarası işleyen) trenler anlamını ve gerekliliğini yitirecektir.

Burada da hukuka aykırı yetki kullanımı söz konusu olup, sözleşmenin işveren tarafında yer alan DLH Genel Müdürlüğünün, demiryolu işletmeciliğini belirleme, sınırlama, yönlendirme yetkisi yoktur. Bu yetki sadece ve sadece TCDD’ye aittir. Konuyla ilgili sözleşme maddesi aşağıya çıkartılmıştır.

-"4.3.2. İşletim kavramı

9.Şehirlerarası yolcu trenleri sadece Bölüm 6(Tanımlama çizimleri) kapsamında gösterilen büyük intermodal aktarma istasyonlarında duracaklardır.(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 4-Tasarım Genel Şartnameleri/Sayfa 113-114)"

 

TCDD Trenleri Tüpe Sığmıyor

TCDD’nin kullanacağı söylenen T3 hattında seyreden demiryolu araçlarının boğaz geçişlerine sınırlama getirildiği ve genel olarak sadece gece saatlerinde geçişe izin verileceği ve TCDD araçlarına güven duyulmadığı hususu CR1 işveren şartnamelerinde yer alan hükümlerle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

resim
Foto:Kardelen Çocuk

· Şehirlerarası trenler ve yük trenleri sadece Yenikapı’da durabilecekler

· Şehirlerarası yolcu ve yük trenleri yalnızca 3. hattı kullanabilecek.

· 4,3.2. İşletme kavramı başlığı altındaki ifadeler birbiri ile çelişki bir yana T3 hattından gelecek trenlere gündüzleri tüpten geçiş yasak. T3 hattı boyunca trenlerin geceleyeceği park alanı olmadığına göre TCDD tarifelerini trenler gece geç saatlerde İstanbul’a gelecek şekilde düzenlemek durumunda kalacak.

· 4.3.3. Sistemin kullanılabilirliği başlığı altında Marmaray Banliyö dizileri dışında tüpten geçecek tüm şehirlerarası demiryolu araçları güvenirlilik riski taşıdığı hükme bağlanıyor. Buradan şu sonucu da çıkartabiliriz. TCDD’nin tüpten geçirmeyi düşündüğü YHT dizileri de Marmaray tüpü için güvenirlikli araçlar değil.

Olayın hukuka aykırı olan boyutu ise, bir demiryolu projesinde, bu şartların DLH Genel Müdürlüğü tarafından konulmuş olmasıdır. DLH Genel Müdürlüğü demiryolu, liman ve hava meydanlarının inşaatından sorumlu olmasına rağmen, yüklenici ile sözleşmede işveren olarak geçen DLH Genel Müdürlüğünün demiryolu işletmeciliği ve trafiği ile ilgili olarak sözleşme imzalaması, başta TCDD’nin kuruluş kanunu olmak üzere, ilgili mevzuata açıkça aykırıdır.

Yargıya intikal eden "dosya 2-4 türk" isimli dosyada konuyla ilgili açık hükümler yer almaktadır. Bu hükümlerden bazılarını aşağıda sıralanmıştır.

-"2.2. Marmaray Projesi:Amaç

5…Şehirlerarası trenler ve yük trenleri, BC alanına girişlerde banliyö hatlarına geçecek ve yolcular için sadece Yenikapı ara istasyonunda durmak suretiyle boğazdan geçiş sağlanacaktır(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 2-İşlerin kapsamı/Sayfa 30)."

-"4.3.2. İşletim kavramı4.Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı hizmetleri, yoğun işletim saatlerinde 3.hat ile sınırlandırılacaktır ve bu trenler, banliyö trenlerinin doruk saatlerdeki sefer aralığının yaklaşık 2 katına eşit olduğu işletimin yoğun olmadığı saatlerde İstanbul Boğaz Tüneli geçişini kullanabilecektir.

5.Güvenlik gereklilikleri dolayısıyla yük trenleri tünele sadece gece banliyö işletimlerinin sona erdirilmesinden sonra işletilecektir (Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 4-Tasarım Genel Şartnameleri/Sayfa 113-114)"

-"4.3.3.Sistemin kullanılabilirliği 6.İstanbul Boğaz tünelinden geçecek olan şehirlerarası demiryolu araçları miktarı öngörülemeyecek bir güvenilirlik riski olarak değerlendirilmektedir.(Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 4-Tasarım Genel Şartnameleri/Sayfa 116)"

Yazımızı 08.07.2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Prof.Dr. Semih Tezcan’ın "üçüncü köprü Bir Cinayettir" başlıklı yazısında "Marmaray Projesi" üzerine yaptığı tespitler ile bitirelim.

5) Marmaray projesi

Marmaray projesi İstanbul’a 76 kilometre uzunluğunda bir metro kazandıracak, İstanbul ulaşımı için çok yararlı bir proje gibi görülüyor. Ancak, Boğaz’dan geçiş güzergâhı yanlış seçilmiş. Bostancı ile 4-Levent arasındaki seyahat indi-bindiler, aktarma istasyonlarındaki beklemeler ile bir saatten fazla sürecek. Bu metroya binilir mi? Ancak, Pendik-Halkalı arasındaki sahil şeridinde seyahat edeceklere yarayacak bir metro.

Bu sahil şeridinin günlük yolculuk talebi ise bugün (2009) sadece 100 bin civarında. Bir metronun günlük yolcu kapasitesi ise 1.5 milyon yolcu mertebesinde yani, bebek ölü doğacak. Üstelik, Üsküdar-Sarayburnu arasındaki batırma tüp tünel, bir depremde sıvılaşarak milenyumum tünel faciasına neden olabilecek nitelikte çürük çamur tabakaları içine oturtuluyor. Yapılan zemin güçlendirme çalışmaları ise hiç güven vermiyor.

Batırma tüp tünelin ihalesinde milli çıkarlarımıza aykırı uygulamalar ise yürekler acısı. Japonlardan başka hiçbir ülkenin ihaleye girmesine izin verilmediği için, Japonlar, aralarında anlaşarak, istedikleri fahiş fiyattan aslan payı misali işi aldılar. Ayrıca, çok düşük faizle devlet kredisi veriyoruz diyerek Devlet Planlama Teşkilatı’nın ve Hazine’nin gözlerini boyadılar. Çünkü, fahiş fiyatlarını kamufle eden, aldatıcı senaryolar sergilediler. Türkiye sanki onların müstemlekesi imiş gibi, tüp geçit inşaatlarında uzman olan Hollanda, Belçika, Danimarka ve ABD gibi ülkelerin firmalarının ihaleye girmelerine izin vermediler. Üstelik, müteahhit durumundaki Japon konsorsiyumun, mal sahibi olan Türk devleti adına yapılacak kontrolü gene bir Japon konsorsiyumu yapıyor. Böylesine bir teslimiyet dünyanın neresinde görülmüştür?

Yararlanılan kaynaklar

Ankara 2.İdare Mahkemesi E:2009/8 sayılı dosya ek dava dilekçesi

08.07.2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

www.tcdd.gov.tr.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu