Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Marmaray Projesine Ücretsiz Yer Teslim Davasında 1. Raund TCDD’nin

(yorumlar kapalı)

Marmaray Projesi inşaatı için TCDD’nin Gebze, Pendik, Maltepe Söğütlüçeşme, Haydarpaşa ve Halkalı ile Yedikule yol atölyesinde bulunan bir kısım arazilerinin 4736 sayılı kanuna aykırı olarak bedelsiz olarak DLH Genel Müdürlüğüne kullanım için yetki devri yapılmasına ilişkin TCDD ile DLH arasında imzalanmış bulunan 07.05.2007 tarihli protokolün iptali için açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı lehine karar verdi. 

TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Gebze, Pendik, Maltepe Söğütlüçeşme, Haydarpaşa ve Halkalı ile Yedikule yol atölyesinde bulunan bir kısım araziler ve bu yerlerde bulunan gayrimenkullerinin kullanım hakkını, 07.05.2007 tarihinde imzalanan protokolle (protokol süresince), bedelsiz olarak DLH Genel Müdürlüğüne devretmiştir. 

DAVA SÜRECİ 

TCDD bu devri yaparken de, 07.05.2007 tarihli protokolün de görüleceği üzere gayrimenkuller üzerindeki tasarruf yetkisini de DLH Genel müdürlüğüne devretmiştir. İşbu gayrimenkul ve arazilerin bedelsiz kullanımı için yetki devri 4736 sayılı kanuna alenen aykırı olduğu içinde İstanbul İdare mahkemesinde 27.09.2007 tarihinde dava açılmıştır. (1)

  •  Dava Danıştay’a Taşındı

TCDD’nin İstanbul’daki tarihi sit alanı olan arazilerinin DLH ya Marmaray inşaatı şantiyesi için usulsüz olarak devir edilmesi işleminin iptali için açılan dava son olarak yetki yönünden Danıştay’a taşınmasına karar verildi. (2)

  • 511 Gün sonra Yürütmeyi Durdurma Talebimiz RED edildi.

CR1 olarak adlandırılan TCDD banliyö hatlarının 3 yola çıkartılması ve rehabilite edilmesi inşaatı için TCDD tarafından, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğüne yapılan bedelsiz arazi ve yetki devirlerinin yürütmesinin durdurulması istemiyle 27.09.2007 tarihinde açılan davada;Mahkeme 511 gün sonra “yürütmeyi durdurma talebi red” kararı ile birlikte davalı idare TCDD’nin ilk savunmasını da davacıya gönderildi. (3) 

  • Marmaray Projesinin CR1 etabına farklı istemlerle açılan üç ayrı dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde birleştirildi.

İstanbul 9.İdare Mahkemesine Marmaray için DLH’ye usulsüz arazi tahsisinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için 27.09.2007 tarihinde açılan dava Ankara İdare Mahkemelerine oradan da Danıştay’a, Danıştay’dan tekrar Ankara İdare Mahkemelerine gönderilen, arada yanlış mahkemeye gönderilmek suretiyle zaman kaybettirilen davada yürütmesinin durdurulması istemi 511 gün sonra reddedildi. Akabinde de Ankara 3. İdare mahkemesindeki 2009/188 esasa kayıtlı dava, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 2009/2105 sayılı kararıyla, Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak halen devam eden, “Marmaray Projesinin CR1 Sözleşmesinin iptali istemli davaya” bağlandı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından, Marmaray Projesinin ikinci etabı olan CR 1 için TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile DLH Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereği Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hattının 2′ den 3 yola çıkarılması ve hattın 3 yola çıkarılması ve inşaat gerekçesiyle 2 yıl boyunca işletmeye kapatılması hakkındaki idari işlemin İPTALİ İLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebi ile 06.11.2008 tarihinde Ankara 10. İdare mahkemesine 2008/2246 sayıya kayden açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma talebini ret etmekle birlikte davanın Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak devam eden davaya eklenmesine karar vermiştir.  

Yukarıdaki iki davanın eklenmiş olan dava dosyasının süreci ise şöyledir. İstanbul’da “Marmaray Projesinin CR1 Sözleşmesinin iptali istemli davaya” açılan dava Ankara 2.İdare Mahkemesine gönderilmiş ve yaklaşık 5 aydır da bu mahkemede 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak görülmeye devam edilmektedir. 8 aydır Yürütmeyi Durdurma talebinin karara bağlanılması beklenilmektedir. Böylelikle “marmaray” projesine karşı farklı talep ve istemlerle şu ana kadar açılmış bulunan üç dava tek dosyada birleştirildi. Farklı talep diyoruz çünkü her üç davanın talebi ve istemi birbirinden farklıdır. (4)

  • Marmaray Dava Dosyası Antalya’yı da gördü.

İstanbul 9.İdare Mahkemesine Marmaray için DLH’ye usulsüz arazi tahsisinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için 27.09.2007 tarihinde açılan dava Ankara İdare Mahkemelerine oradan da Danıştay’a, Danıştay’dan tekrar Ankara İdare Mahkemelerine gönderilen, arada yanlış mahkemeye gönderilmek suretiyle zaman kaybettirilen davada yürütmesinin durdurulması istemi 511 gün sonra reddedildi. Akabinde de Ankara 3. İdare mahkemesindeki 2009/188 esasa kayıtlı dava, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 2009/2105 sayılı kararıyla, Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak halen devam eden, “Marmaray Projesinin CR1 Sözleşmesinin iptali istemli davaya” bağlandı. Ankara 2.İdare Mahkemesinin 30.10.2009 tarih E:2009/515 sayılı ARA KARARI ile Ulaştırma Bakanlığının Davalı mevkiine alınmasına karar verildi. Mahkemenin bu kararı Ulaştırma bakanlığı yerine Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne tebliğ edildi.(5)

marmaray-yer-teslim-davasi-mahkeme-karari.jpg 

  • Mahkeme 4736 sayılı Kanunu görmezden geldi.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından, Marmaray Projesi inşaatı gerekçe gösterilerek usul ve kanunlara aykırı olarak yapılan, bedelsiz arazi ve gayrimenkul devri ile gayrimenkullerle ilgili yasa dışı yetki devrine konu DLH Genel Müdürlüğü ile TCDD Genel Müdürlüğü arasındaki protokolün ve protokol gereği yapılan yer teslimlerinin iptaline ilişkin olarak açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi 24.11.2010 tarih E: 2009/515 K: 2010/2017 sayılı kararı ile TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı lehine karar vermiştir.

Mahkeme kararına gerekçe olarak DLH’nin kendisine tahsis edilen taşınmazları geçici kullanacağını işi bitince geri iade edeceğini göstermiştir. Bu işlemin böyle gerçekleşeceğini bizde biliyoruz. Ortada tapu kayıtları üzerinde yapılmış bir satış veya bedelsiz devir söz konusu değildir. Taşınmazın protokol süresince ücretsiz kullandırılmasına müsaade edilmesi konusu vardır. 4736 sayılı kanunda TCDD’ye taşınmazlarını ücretsiz kullandırma hakkını vermemektedir.

Yani yapılan devir teslim işlemleri ile ilgili olarak, TCDD Genel Müdürlüğü yasalara aykırı davranmıştır. Konuyla ilgili olabilecek olan 4736 sayılı kanun, mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik indirimi hariç olmak üzere, hiçbir kimse yada kuruma bedelsiz devir yapmaya izin vermemektedir. 

Ayrıca tahsis yapılan bölgelerde DLH Genel Müdürlüğü ile ihale usulü ile anlaşma yapan özel firmaların (Konsorsiyum/Taşeron) konumlanması ve bu kamu arazilerinin kullanımından hiçbir berdel ödemeden ticari kar elde etmesi ve bu konumlanma için hiçbir bedel ödememeleri de konuyla ilgili mevzuat açısından ayrı bir hukuksuzluk teşkil etmektedir. 

TCDD mülkiyetindeki arazi ve gayrimenkullerin üzerindeki tasarruf ve karar hakkı TCDD Yönetim Kurulunda olup, bu yetki hiçbir suretle devredilemez. 

07.05.2007 tarihli protokolün de görüleceği üzere, yapılan devir işlemleri ile ilgili olarak, devir yapılan bölgelerdeki bazı binaların yıkılması konularında DLH Genel Müdürlüğüne yetki verilmekle birlikte, bu yıkımlar sonrasında DLH Genel Müdürlüğünün hiçbir mali ve idari sorumluluk kabul etmemesi de, TCDD mülkiyetlerinin üzerindeki tasarruf hakkının DLH Genel Müdürlüğüne verildiğini göstermekte olup, bu durum da yasal mevzuata açıkça aykırıdır. 

Tarihi Bağdat demiryolu hattı üzerinde kurulan DLH’ya ait şantiyelerle ilgili Tarihi ve Kültürel Varlıkları koruma ile ilgili mevzuat çiğnenmiştir. 

07.05.2007 tarihli protokolün yer alan bilgilerden de görüleceği üzere, DLH Genel Müdürlüğü kendisine devredilen yerlerdeki binaları yıkmaktan bahsetmekte olup, özellikle Haydarpaşa’da ki binaların birçoğunun tescilli, birçoğunun tescil kapsamına alınması gereken bina olduğu gerçeğinden hareketle, bu durum için ilgili koruma kurullarından izin alınmamış olması da, ayrı bir mevzuat ihlalidir. 

İstanbul 5 Nolu Kurulun 26.04.2006 gün ve 85 sayılı kararı ile “Kentsel ve Tarihi SİT alanı” ilan edilmiştir. Haydarpaşa’da DLH’ ya kullanım için devredilen arazi “Kentsel ve Tarihi SİT alanı”içinde yer almaktadır. Bu nedenle de Koruma Kurulundan izin alınması gerektirmektedir. Ancak Marmaray projesi kapsamında Haydarpaşa Gar sahasına kurulan şantiyeler için Koruma Kurulundan bu güne kadar izin alınmamıştır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı Ankara 2. İdare Mahkemesinin 24.11.2010 tarih E: 2009/515 K: 2010/2017 sayılı kararının TEMYİZEN bozulması için Danıştay’a dava açma hazırlıklarımız devam etmektedir.

 

 

 

Kaynak:

 

(1)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=128

(2)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=295

(3)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=506

(4)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=528

(5)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=655

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu