Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Çalıştay:İstanbul’un Yüzey ve Yüzeyaltı jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması

(yorumlar kapalı)

resimTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 28 – 31 Ocak 2010 tarihinde  Kadir Has Üniversitesi, Cibali Yerleşkesinde İstanbul’un Yüzey ve Yüzeyaltı jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı düzenleyecektir. Çalıştay’da  Marmaray kazıları çerçevesinde elde edilen jeolojik ve arkeolojik verilerin birlikte değerlendirilmesinin gereği ve önemi  ve  Marmaray projesi kapsamında yapılan deniz tabanı sondajlarıda tartışılacak konular arasında bulunmaktadır.

 İstanbul‘ un Yüzey ve Yüzeyaltı jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı 

28 – 31 Ocak 2010

Kadir Has Üniversitesi, Cibali Yerleşkesi

Duyuru

2003 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenmekte olan "İstanbul‘un Jeolojisi" sempozyumlarının dördüncüsünün, İstanbul‘ da son yıllarda yoğun şekilde yapılan sığ ve derin kazılı yol, temel, tünel, sondaj, mikro bölgelendirme vb çalışmaların tanıtılması, bu çalışmalardan sağlanan jeoloji verilerinin değerlendirilmesi ve paylaşılmasına yönelik yöntem ve sorunların ayrıntılı olarak tartışılmasına olanak sağlanmasını amaçlayan bir çalıştaya dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır.

Yerbilimlerinin kısa geçmişine bakıldığında, jeolojinin gelişiminde  doğrudan elde edilen yeraltı verilerinin çok önemli katkısının bulunduğu görülür.  Büyük boyutlu yol yarmaları, derin temel kazıları, tüneller ve sondaj kuyuları hem bilimsel hem de uygulama bakımından jeolojinin gelişmesi için çok değerli veri kaynakları oluşturmuştur. İstanbul‘da sayıları giderek artan büyük yapılar için gerçekleştirilen büyük ve derin temel kazılarından, derin yol yarmalarından, çok sayıda ulaşım  ve diğer altyapı amaçlı tünellerden, geniş bir alana yayılan arama ve araştırma  amaçlı yeraltı suyu ve zemin sondajlarından elde edilen değerli yeraltı verilerini meslek topluluğunda ne ölçüde paylaşabildiğimizi, bu konuda birey olarak yapmamız gerekenleri ne ölçüde gerçekleştirebildiğimizi zaman zaman sorgulamak, bu yönde durum değerlendirmeleri yapmak önem taşımaktadır.

Çünkü bu tür değerlendirme çalışmaları, veri kaybını en aza indirmek için bireylerin ve kurumların yapabileceklerinin belirlenmesi ve bu amaçla uygulanabilecek  gerçekçi yöntemlerin ortaya konabilmesi için elverişli bir tartışma ortamı oluşturmaktadır.

JMO İstanbul Şube olarak, bu konudaki sorumluklarımızın bilinciyle, yukarıda sözünü ettiğimiz verimli tartışma ortamını sağlamak üzere "İstanbul‘un Yüzey ve Yüzeyaltı Jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması" konulu 4 günlük bir çalıştay düzenlemeyi kararlaştırmış bulunmaktayız.  Çalıştay programı 4 üncü gün bir arazi gezisiyle tamamlanacaktır. Detaylı programı daha sonra duyurulacak olan çalıştayın taslak programı aşağıda genel hatlarıyla tanıtılmıştır.

Çalıştay‘da Ele Alınacak Ana Konular

— Metro, karayolu vb amaçlı tünel kazılarında açığa çıkan jeoloji verilerinin değerlendirilmesi ve veri kaybının önlenmesi  

— Zemin sondajlarında karotların verimliliği, değerlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin yöntem ve sorunların tartışılması  — Kayaların ayrışma ve dayanım özelliklerinin saptanmasında birlikteliğin sağlanması

— Sondaj kuyularında yeraltı suyu tablasının ölçümü ve değerlendirilmesi  

— İstanbul’un kaya stratigrafi birimlerinin tanımlanması ve adlandırılmasında birlikteliğin sağlanmasının önemi 

— Marmaray kazıları çerçevesinde elde edilen jeolojik ve arkeolojik verilerin birlikte değerlendirilmesinin gereği ve önemi  

— Marmaray projesi kapsamında yapılan deniz tabanı sondajları 

— İstanbul il sınırları içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sürdürülen "Depreme Yönelik Mikro Bölgelendirme" araştırmaları  

Çalıştay İçin Öngörülen Taslak Program

Çalıştayın iki aşamada gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Birinci aşama:

İstanbul‘da, yüzey ve yüzeyaltı jeoloji verisi sağlayacak her hangi bir çalışmada yer almış veya halen yer almakta olan jeoloji mühendisleri, yukarıda verilen ana konulardan biri veya birkaçı kapsamına giren çalışmalarını, aşağıdaki düzende ve en çok 15 dakika içinde PowerPoint formatında hazırlanmış bir sunumla dinleyenlere aktaracaktır.  

1-Katıldığı çalışmanın konusu

2- Görevi gereği jeoloji verisi elde etme, değerlendirme ve bu verileri aktarmadaizlediği yöntemler

3- Bu süreçte karşılaştığı zorluklar4- Veri ve bilgi paylaşımında kayıp ve gecikmeleri en aza indirme yönünde uygulanabilecek yöntemler hakkında görüşünü ve öneriler 

İkinci aşama:

Birinci aşamada yapılan sunumlardan ele alınan konular, sunum yapmış olan kişilerin panelist olarak katıldıkları açık oturumda tartışmaya açılacaktır. Bu yolla, yapılan çalışmalardan olabildiğince çok ve nitelikli verinin sağlanması ve bu verilerin etkin bir şekilde paylaşımı için yapılması  gerekenlerin, paneller şeklinde tartışılması öngörülmektedir.

Çalıştay sonuçlarının duyurulması

JMO İstanbul Şube, sunulan bildirilerin tam metinlerini ve panellerde yapılan tartışmaları bir rapor düzeninde derleyecek ve çalıştaya katılanlara, destek veren kurumlara, şahıslara ve JMO üyelerine iletecektir. Ayrıca bu rapor, çalıştayda ele alınan konulara benzer konularda çalışma yapmış ve yapmakta olan firmalara da açıklayıcı bir not ekinde gönderilerek, bu konuda yerbilimleri camiasına yapabilecekleri katkılar anımsatılacak ve bu doğrultuda gerçekleştirecekleri uygulamaların,  gelecekte gerçekleştirilecek benzer projelere olumlu katkı yapacağı gerçeği vurgulanacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu