Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Başkente Gökçek, Gara hendek istemiyoruz…

(yorumlar kapalı)

 kd

Ankara Büyük Şehir Belediye başkanı Melih Gökçek tarafından Ankara gar önüne katlı kavşak inşaasına başlanması Sendika , Meslek Odaları ve Milletvekillerince protesto edilmeye devam ediyor . Protesto ve tepkiler en son yargıya taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gar Önü Katlı Kavşak Projesi adını verdiği ve Gar Önünde doğanın ve Cumhuriyet tarihinin yok edilmesine, Garın işlevsizleştirilerek kamusal alanların talanına yol açacak projenin inşaat çalışmalarını 14.04.2008 tarihinde başlatması üzerine 16 Nisan Çarşamba günü CHP Ankara Milletvekilleri Yılmaz Ateş, Zekeriya Akıncı, Metin Bingöl ve Nesrin Baytok’un Gar önünde incelemede bulundu. BTS ve TMMOB’a bağlı Peyzaj Mimarları, Mimar Odası Ankara Şuesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara Barosu ve Ekoloji Kolektifi Derneği yöneticilerinin yer aldığı inceleme sırasında BTS Genel Başkanı tarafından bilgilendirme yapıldı.  kd

17.07.2007 tarihinde ise BTS ile birlikte TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odalarının Ankara Şubeleri ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından İnşaat Mühendisleri Odasında ortak basın açıklaması yapılmıştır. Yapılan basın açıklamasında bu hukuksuzluğun yargıya taşınacağı ilan edilmiştir.  18.04.2008 tarihinde önceden bildirildiği üzere BTS, Meslek Odaları ve Ankara Barosu ve Ankaram Platformu üyeleri Ankara Gar önünde yapılan kısa açıklamanın ardından yürüyerek İdare Mahkemesine kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.. Yol boyunca sloganların atılması ve bildiri dağıtımının ardından İdare Mahkemesi önünde yapılan basın açıklamasının ardından BTS Genel Başkanı Yunus AKIL ve Ankara Barosundan avukatla dava dosyası mahkemeye sunulmuştur.  

 kd

Basına ve kamuoyuna;Ankara Büyükşehir Belediyesi kente ve kentliye, ilgili olduğu alanın Cumhuriyet’in başkenti olması nedeniyle Cumhuriyete karşı eylemlerine devam ediyor.  
TCDD Ankara Garı ve Meydanı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve başkenti Ankara’nın oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli bir simgesel değeri bulunmaktadır. TCDD Ankara Garı ve Meydanı; Türkiye Cumhuriyeti başkenti Ankara için en önemli toplanma-buluşma ve temsil değeri taşıyan, Cumhuriyet’in simgelenip vurgulandığı özel bir ilgi odağı ve kent merkezidir.

 kd

Ancak bugün, başkent Ankara’nın en önemli simgelerinden biri olan TCDD Ankara Garı ve Meydanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulmak istenen bir katlı kavşak projesi ile hem delik deşik edilmek istenmekte hem de ısrarla bir otobana çevrilmeye çalışılmaktadır.
Bu çerçevede; kentin tarihi ve kamusal yararlar adına yaptığımız tüm uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Nisan 2008 Pazartesi günü tarihi Gar Meydanı’na katlı kavşak inşaatını başlatmıştır.

Bu inşaat çalışması, en başından beri belirttiğimiz üzere asla basit bir "trafik çözüm yolu" değil, tam tersine hem Cumhuriyetin simgesel ve tarihi değerlerine hem de kamu ve kamusal olan her şeye karşı girişilen bir talan teşebbüsüdür.
Trafik çözümü adı altında girişilen böylesi plansız ve yok edici uygulamaların, taşıt sahipliği ve yoğunluğu Ankara’dan çok daha yüksek olan birçok Avrupa başkentinde söz konusu olması dahi mümkün değildir.  
Çünkü böylesi meydanlar kent dokularını oluşturan, kentlerin tarihinin yazıldığı mekanlardır.

Cumhuriyet’in başkenti olması dolayısıyla Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hayata geçirilmeye çalışılan bu yok edici siyasi teşebbüsün kimler tarafından hangi amaçlarla uygulamaya konduğu ise en acı örnekleriyle ortadadır.

kd

 

Küresel sermayenin son temsilcisi olarak AKP ve onun Ankara’daki temsilcisi İ. Melih Gökçek, emekten yana olan, ulusal olan tüm değerleri tahrip etmekten çekinmemektedir. Mutlak teslimiyet anlayışı ile tüm yurttaş ve kent sakinleri üzerinde tek bir zihniyetin tahakkümü kurulmak istenmekte, kente, tarihe ve topluma dair tüm değerler eritilerek toplumsal hafıza silinmeye çalışılmaktadır.  Emperyalizme karşı emsalsiz bir başkaldırı niteliği taşıyan Ulusal Kurtuluş Savaşı ve devamında yarattığı tüm değerler de bu kapsamda payına düşeni almaktadır. Bu çerçevede, TCDD Ankara Garı ve tarihi Gar meydanı da bu anlayışın son hedefi haline

gelmiş durumdadır.
 kd

Mart 2007’de TCDD tarafından çok ciddi olumsuz gerekçelerle reddedilen bu proje, iki ay sonra, Mayıs 2007’de elden onaylanarak kabul edilmiştir. TCDD’nin bu kadar kısa sürede fikir değiştirmesinin nedeni ise, belediyede onay bekleyen hızlı tren projesidir. TCDD, hızlı tren projesinin onaylanmasının diyeti olarak Büyükşehir Belediyesi’nin katlı kavşak projesine izin vermek zorunda kalmıştır.
Yapılacak projeye dair maket incelendiğinde açıkça görülmüştür ki, gar binasının ön tarafı bir otoban olarak düzenlenirken arka tarafı da olduğu gibi alışveriş merkezi ve otel olarak düzenlenmiştir. Tüm tarihi ve kentsel doku bu rant uğruna yok edilmek istenmektedir. Görüldüğü gibi bu proje asıl olarak trafik çözümünün değil, aksine hem kentsel hafızanın hem de kamusal alanların yok edilmesi saldırısının bir aracıdır.

 kdBizler meslek örgütleri olarak toplumsal sorumluluğumuzdan hareketle, uzmanlık konularımızda bilimsel ve yasal çözüm önerilerimizle bütün bu uygulamaların takipçisi olduk. Bu saldırıya karşı üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle 06 Mart 2008 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gar Önü Katlı Kavşak Projesinin;
·         TCDD’YE AİT KAMUSAL ALANLARIN TALANINA YÖNELİK BİR PROJENİN ARACI OLDUĞUNU,·         İNSAN HAKLARINA, KENTLİ HAKLARINA VE YAYA HAKLARINA AYKIRI OLDUĞUNU,·         3194 SAYILI İMAR YASASI’NA AYKIRI OLDUĞUNU,·         ŞEHİRCİLİK VE KENT PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞUNU,·         PLANLAMA BİLİMİ VE KENT MERKEZİ DÜZENLEME İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞUNU, VE HALEN YÜRÜRLÜKTE OLAN ULAŞIM POLİTİKALARINA, ULAŞIM PLANI KARAR, İLKE VE HEDEFLERİNE AYKIRI OLDUĞUNU kamuoyu ile paylaştık.
 kdTüm siyasi hedeflerinin yanında bu projenin teknik anlamda da hiçbir soruna çözüm getirmeyeceğini ısrarla söyledik. Gar Meydanı’ndaki olmayan "trafik sorunu"nun bu proje sonucunda tam kaos haline gelerek ortaya çıkacağını, bir yöndeki trafiğin kesintisiz akışına karşılık, diğer tüm yönler için sıkışıklığın fazlasıyla artacağını vurguladık. Büyükşehir Belediyesi’ni kente karşı savaş açmaması konusunda ikaz ettik.

Bugün Büyükşehir Belediyesini bir kez daha uyarıyoruz: Yaptığınız tüm projelerde yaya önceliğini sağlama, şeffaflık, katılımcılık, kültür varlıklarının korunması, Cumhuriyet’in simge değerlerinin gözetilmesi, Ankara’nın BAŞKENT kimliğinin korunması gibi konularda sınıfta kaldınız, kalıyorsunuz.
  
 kdBiz Ankara’nın İ. Melih Gökçek yönetiminde özellikle AKP iktidarı döneminde belirli bir plan dahilinde yönetildiğini biliyoruz. Ancak bu plan kentin, toplumun, kamusal çıkarın planı değildir. Bu plan kamusal alanların yok edilmesi planıdır. Bu plan kentin ve ülkenin talan edilmesi planıdır. Bu plan kurumsal rüşvet araçlarıyla rant projelerinin hayata geçirildiği emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin planıdır.
Her alanda ve yaptığı her eylemde olduğu gibi İ. Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projesinde de ne geçmişi ne geleceği düşünmektedir. İ. Melih Gökçek’in zihniyeti ve yeni rant alanları yaratma senaryoları Cumhuriyet’in başkenti Ankara’yı talanın başkenti haline getirmiştir. Bu zihniyetten kamu yararına faaliyette bulunmasını beklemek elbette ki imkansızdır.
kd Bu nedenle Ankara’da yaşanan sorunların çözümüne bir nebze bile katkıda bulunmayacak, Ankara Gar Meydanı’nı işlevsiz kılarak kamusal alanların yağmalanmasına zemin hazırlayacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin "Gar Önü Katlı Kavşak Projesi"ne karşı olduğumuzu tüm basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Bir kere daha ve yüksek sesle, "Gar Önü Katlı Kavşak Projesi" özelinde İ. Melih Gökçek ve zihniyetinin Ankara kentine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı işlediği suçların takipçisi olacağımızı belirtiyor ve bu suçların engellenmesi için Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil herkesi kentine ve tarihine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube
Mimarlar Odası Ankara Şube
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS)

 kd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com