Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Yer TCDD Tesisleri, Bir Düğün, Üç Sanatçı, Sekiz Soru

(yorumlar kapalı)

resimCHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, PTT Genel Müdürü Osman Tural’ın TCDD tesislerinde yapılan kızının düğününe TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin tarafından 3 TRT sanatçısı ve saz ekibinin görevlendirildiği, salondaki ses sisteminin de TRT aracı tahsis edilerek kurulduğunu öne sürerek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından soru önergesinin yanıtlanmasını talep eden İnce, soru önergesinde;

 

· TRT sanatçılarının düğünlerde sahne almalarının hukuki dayanağı nedir?

· Düğünün yapıldığı salonun ses ve ışık sisteminin TRT’ye ait cihazlarla TRT personeli tarafından kurulduğu doğru mudur?

· Bu hizmet karşılığında TRT’ye herhangi bir ücret ödenmiş midir?

· TRT sanatçıları ve saz ekibi ile TRT’nin teknik imkânlarının PTT Genel Müdürü’nün kızının düğününde kullanılmasına izin veren TRT Genel Müdürü, halkın televizyonu olan ve vatandaşın vergisiyle ayakta duran TRT’yi babasının çiftliği gibi yönettiğinin göstergesi midir?”

diye sordu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce soru önergesinde ayrıca; TRT sanatçılarının bir bürokratın kızının düğününde sahneye çıkması basına yansıyan haberde iddia edildiği gibi TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin tarafından sağlanmışsa

· TRT Genel Müdürü hakkında aynı zamanda kamu görevlisi olan TRT sanatçılarını düğünde görevlendirdiği gerekçesiyle bir soruşturma açılacak mıdır? 

· TRT sanatçılarının düğünlerde sahneye çıkarılması TRT’nin varoluş gerekçesiyle ve TRT’de sanatçı istihdam edilmesinin gerekçesiyle örtüşmekte midir?

· TRT’ye her ay kamu hizmeti yayını için para veren vatandaşlarımız kendi düğünleri için TRT’ye müracaat edip ses ve saz sanatçısı talep edebilirler mi?

· Bu yönde talep gelirse TRT sanatçıları ücretsiz olarak ya da ücreti karşılığında düğünlerde görevlendirilebilir mi?”

sorularını yöneltti.

TBMM’nin İçtüzüğünün denetim yolları başlığı altındaki 97, 98 ve 99 cu maddelerinde yazılı ve sözlü soru önergelerinin içerikleri cevaplandırma süresi hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde cevaplandırılır. Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker. Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren on gün içinde de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kâğıtlar listesinde ilan edilir. Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir.

Ancak bu güne kadar TBMM’de verilen yazılı soru önergelerinin çoğu süresi içinde cevaplandırılmadığı için gelen kâğıtlar listesinde ilan edildiği gözlemlenmektedir.

TBMM İÇ TÜZÜĞÜ

ALTINCI KISIM

Denetim Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

Soru Soru

MADDE 96– Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. Soru önergelerine belge eklenemez. Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa verilir. Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir.

Sorulamayacak konular

MADDE 97– Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular; b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular; c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.

Sözlü sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması

MADDE 98– Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa sevk tarihinden itibaren beş gün sonra gündeme alınır. Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir süre ayrılır. Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de beş dakikayı geçemez. Soru sahibinin Genel Kurulda bulunmaması, sorunun cevaplandırılmasına engel değildir. Hükümet adına cevap vermek için söz alan bakan; gündemde bulunan sözlü soru önergelerinden birden fazlasını sıra gözetmeden cevaplayabilir. Bu hakkını kullanmak isteyen bakan, önceden, birleşimi yöneten Başkana isteğini bildirir. Başkan bu isteği birleşimi açtıktan sonra derhal Genel Kurula duyurur. Konuları aynı olan sözlü sorular birleştirilerek cevaplandırılabilir. İkinci fıkradaki zorunluklar hariç, üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sözlü sorular yazılı soruya çevrilir ve istemi halinde aynı birleşimde önerge sahibine beş dakikayı geçmemek üzere söz verilir.

Yazılı sorunun cevabı

MADDE 99– Yazılı soruların cevabı, Başbakanlık veya ait olduğu bakanlık eliyle Başkanlığa sunulur. Başkan, bu ceva-bı derhal soru sahibine iletir. Cevap ayrıca soru metniyle birlikte Başkanlıkça alındığı günkü veya bir sonraki birleşim tutanağının arkasına eklenir. Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde cevaplandırılır. Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker. Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren on gün içinde de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kâğıtlar listesinde ilan edilir. Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir. Başkanlıktan sorular

MADDE 100– Başkanın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı üyelerinin ve Danışma Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleriyle ilgili görevleri hakkında, Başkanlıktan sözlü veya yazılı soru sorulabilir. Bu sorular Başkan veya görevlendireceği başkanvekillerinden biri tarafından cevaplandırılır. Soru sözlü ise, önergesi verildikten yedi gün sonra gündeme alınır. Bu sorular hakkında da Hükümete yöneltilen sorular hakkındaki hükümler uygulanır.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu