Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa’ya İzinsiz Dokunma Yanarsın

(yorumlar kapalı)

resimHaydarpaşa 3. katında 2006 yılında yapılan tadilat hakkında mahkemenin atadığı bilirkişi raporunda “İdarenin ve yüklenici firma Aldez Metal Ürünleri Dizayn Üretim ve İnş. Tic. Ltd. Şti. KUDEB’den gerekli izinleri almadan işe başlanması nedeni ile sanıklar  ÜZEYİR ÜLKER, MEHMET SUAVİ GÜRAY ve HALİL KÖSOĞLU ile adı geçen firmanın da 2863 sayılı Yasa’nın 57. maddesine muhalefet ettikleri anlaşılmıştır.” ibaresi yer almıştır.

Haydarpaşa Gar binası 3 Katında yapılan tadilat esnasında “2863 sayılı Yasaya Muhalefet”ten açılmış olan kamu davasına re’sen bilirkişi seçilen Mimar Ahmet ÜSTÜNDAĞ’ın, 13.12.2010 tarihinde Kadıköy İlçesi, 54 pafta, 240 ada, 1 parseldeki Haydarpaşa Gar Binası’nın 3. Katında, Hakim Tahsin Doğan Başkanlığında, Cumhuriyet Savcısı Cüneyt Şaylı, Mahkeme Heyeti, idare vekili, müşteki TMMOB vekili, müşteki Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yetkilisi, sanıklar vekili Av. Mücahit Bekeç, sanık Halil Köseoğlu’nun hazır bulunduğu heyetle yapılan keşif sonucu tanzim ederek Kadıköy 7.Asliye Ceza mahkemesine verdiği “bilirkişi raporu” üzerine mahkeme dava konusu işlem hakkında 22.03.2011 tarihinde 4. celsesini yapmıştır.

Bilirkişi raporunda “Dava konusu yer olan 3. kattaki yapılan tüm uygulamaların, bakım ve basit onarım olarak değerlendirildiği ancak Yüklenici firmanın da görevi gereği gerekli izinleri almadan yine aynı tarihte işe başladığı nedeni ile sanıkların (ÜZEYİR ÜLKER, MEHMET SUAVİ GÜRAY ve HALİL KÖSOĞLU) ve adı geçen firmanın da 2863 sayılı Yasa’nın 57. maddesine muhalefet ettikleri anlaşılmıştır” tespiti yapılmıştır.  

Dava dosyasında, İdarenin Aldez Metal Ürünleri Dizayn Üretim ve İnş. Tic. Ltd. Şti. ile yapılmış sözleşmesinin bulunduğu, sözleşme ve yer teslim tutanağı tarihinin ise 25.7.2006 olduğu, Yüklenici firmanın da görevi gereği gerekli izinleri almadan yine aynı tarihte işe başladığı nedeni ile sanıkların  (ÜZEYİR ÜLKER, MEHMET SUAVİ GÜRAY ve HALİL KÖSOĞLU) ve adı geçen firmanın da 2863 sayılı Yasa’nın 57. maddesine muhalefet ettikleri anlaşılmıştır. 

Bilirkişinin 23.12.2010 tarihli raporu üzerine Kadıköy 7.Asliye Ceza mahkemesinde 22.03.2010 tarihinde yapılan 4 celsede mahkeme “Sanık Bekir Okatan’ın yetkilisi olduğu Alfa Etiket Tekstil Mobilya San. Pazarlama Ltd Şti’nin ve Eraslan inşaat Mobilya Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin ise başlama tarihlerinin bildirilmesi ve bu şirketlerle ilgili yapılan sözleşmeler ile ise başlama ile ilgili tutanakların onaylı örneklerinin gönderilmesi için, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, duruşmanın 27.04.2011 günü saat 10.30’a bırakılmasına” karar vermiştir.

T.C. KADIKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO :2010/6

DURUŞMA TARİHİ :22.03.2011

CELSE NO :4

HAKIM :TAHSİN DOĞAN 29218

CUMHURİYET SAVCISI :CÜNEYT ŞAYLI 35216

KATIP :AYHAN İLGİN 97115

………Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1- Sanık Bekir Okatan’ın yetkilisi olduğu Alfa Etiket Tekstil Mobilya San. Pazarlama Ltd Şti’nin ve Eraslan inşaat Mobilya Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin ise başlama tarihlerinin bildirilmesi ve bu şirketlerle ilgili yapılan sözleşmeler ile ise başlama ile ilgili tutanakların onaylı örneklerinin gönderilmesi için, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,

2-Bu nedenle duruşmanın 27.04.2011 günü saat 10.30’a bırakılmasına karar verildi.22.03.2011

Katip: 97115

Hakim 29218

HAYDARPAŞA 3.KAT İZİNSİZ TADİLAT HAKKINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNUN SONUÇ BÖLÜMÜ:

Kadıköy, 54 pafta, 240 ada, 1 parseldeki Haydarpaşa Gar Binasının 3. Katında, sanıklar tarafından izin alınmadan uygulama yapıldığından, 2863 sayılı Yasa’ya muhalefet ettikleri gerekçesi üzerine açılan kamu davasında, dava dosyası ve yerindeki incelemelerin sonucunda; Dava konusu yer olan 3. kattaki yapılan tüm uygulamaların, yerinde yapmış olduğum tespitlerde de görüldüğü üzere tarafımdan bakım ve basit onarım olarak değerlendirildiği;

Ayrıca, V Numaralı Kültür ve Tabiat. Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.10.2006 tarih ve 277 sayılı kararı ile “Kadıköy, 54 pafta, 240 ada, 1 parsel sayılı Haydarpaşa Gar Binasının 3. Katında yapılacak uygulamaların, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 660 sayılı İlke Kararının “Bakım” ve “Basit Onarım” maddesi kapsamında uygulanmasına” karar verildiği ve V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.05.2010 tarih ve 973 savılı yazısında da, dava konusu yere ilişkin 11.10.2006 gün 277 sayılı kararında belirtilen faaliyetlerin, Kurulun 11.10.2006 gün 277 sayılı kararına uygun yapıldığının belirtildiği görülmesinden de anlaşıldığı üzere, yapılan tüm uygulamaların sözü edilen İlke Kararı doğrultusunda yapıldığının tarafımdan tespit edildiği;

Haydarpaşa Gar Binasının 3. Katında yapılan tüm uygulamaların, yapının orijinal durumunda bir değişikliğin olmadığı, orijinalliğini koruduğu:

Ancak; Dava konusu yer tescilli 1. Grup eski eser olmasına ve sit alanında kalmasına ve TCDD İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın 16.02.2006 tarih ve 405 sayılı talimatına rağmen, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 57. maddesi gereği, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları yasasında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek ve denetlemekle görevli Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nden (KUDEB), İdare tarafından başvuruda bulunulmadığından ve izin belgesi alınmadığından ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 65. maddesi (Ek:14.07.2004–5226/14.madde) (d) bendinde belirtilen Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerden bu kanunun 57. maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca izin almaksızın tamirat ve tadilata 25.7.2006 tarihinde başlandığı; 

Tarafımdan düzenlenen 17(on yedi) sayfa ve 3 (üç) nüshadan ve iki adet fotoğraf levhası ekinden ibaret uzmanlık, inceleme ve kanaat bildiren Raporum, Yüksek Mahkemenizin Takdirlerine saygılarımla arz olunmaktadır.23.12.2010

EKİ:17 fotoğraf

Bilirkişi

Mimar Ahmet ÜSTÜNDAĞ

İlgili Link:

Haydarpaşa garında keşif http://www.arkitera.com/h59091–haydarpasa-garinda-kesif.html 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu