Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

İbrahimağa Transfer Merkezi Plan Tadilatları Yargıdan Döndü

(yorumlar kapalı)

resim

Marmaray ve Anadoluray’ın buluşma noktası olan Kadıköy İbrahimağa Transfer Merkezinin bulunduğu alanda yapılan kamulaştırmada hak sahibi olan şahışların 58–59 pafta, 1421 ada, 2,3 ve 4 no.lu parsellerdeki taşınmazları için plan tadilatı yapılarak yapılaşma emsallerinin yükseltilmesi ve haksız rant yaratılması girişimi yargıya taşınmıştı. Yargı verdiği kararla Kadıköy İbrahimağa Transfer Merkezi ile ilgili 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarını iptal etti.

resimKadıköy Kent Konseyi tarafından 16 Nisan 2008 tarihinde Barış Manço Kültür Merkezinde "Kadıköy’ün Gelecekteki Ulaşımı" adı ile düzenlenen panelde "İstanbul Ulaşım Sistemi İçerisinde Kadıköy Değerlendirmesi ve Yapılan Projeler" adlı sunumu yapan İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğünden Ertan Şimşek konuşmasının başında "Büyükşehir Belediyesinin İstanbul ve özellikle Kadıköy’e yönelik projelerini aktarmadan önce nüfus, istihdam, trafikte hareketlilik gibi verilerle trafiğe yönelik değerlendirmeler yapmıştır. 2008 yılı içerisinde ulaşım ana planlarının biteceği bilgisini de vermiştir. Kadıköy’e yönelik projelere geçtiğinde daha önce bahsedilen Kadıköy –Kartal hattı ve Marmaray Projesinin Büyükşehir çalışmalarından bahsederek, aktarma istasyonlarının durumu, bu raylı sistemlerin lastik tekerlekli sistemlerle entegrasyonu, bunun büyük otoparklar oluşturarak park and ride sistemi ile çözümlenmesine çalıştıkları, böylece özel araç kullanımını azaltmak istediklerini" belirtmiştir. Ertan Şimşek Konuşmasının devamında "İbrahimağa’da transfer istasyonu olarak kullanılacak taşınmazın sahibine elinde kalan parseller için yüksek yapılaşma olanağı tanıyan plan değişikliği yapılacağı şeklinde bir uzlaşmaya varıldığını bununda olarak tanımlanan yeni bir kamulaştırma metodu olduğunu iki tarafında kazançlı çıktığını" ifade etmişti.

Yine aynı panelde Marmaray Projesini anlatan DLH, Avrasya Ortak Girişimi Temsilcisi Mehmet Öztürk "genel olarak Marmaray Projesini anlatmıştır. Bu projenin üç ayrı sözleşme olarak yürütüldüğü, ilkinin batırma tüp tünel olan Boğaz geçişi projesi olduğu, ikinci aşamasının banliyö hattının iyileştirilmesi projesi olduğu, üçüncü aşamasının ise 44 adet 10 vagonlu tren seti dahil edilmesi projesi olduğu bilgisini vermiş ve projeyi anlatırken tüp tünel açısından dünyanın en derin tüp tüneli olduğu, tabakalı akıntıların bulunduğu bir güzergah üzerinde yapılıyor olması ve en önemlisi büyük depremlerin olduğunu bir bölgede olması nedeniyle olası depreme karşı güzergah seçimlerinin yapıldığını ve böyle bir durumda tünelde bir hasar oluşmayacağını" belirtilmiştir. Mehmet Öztürk konuşmasının sonlarına doğru da "Marmaray istasyonlarının birçoğunda da aynı şekilde transfer merkezleri oluşturacaklarını buralarda AVM’ler inşa edeceklerini yani bir nevi kentsel dönüşüm yapacaklarını" söylemişti.

Panelin soru cevap kısmında dinleyiciler tarafından sorulan sorularda Kadıköy’de yapılan bu imar tadilatının yapılaşmayı artıracağı ve Kadıköy’ün Ulaşım sorunu çözüme kavuşturulmak istenirken yeni sorunlar yaratacağı birkaç parsele verilen kat ve yapılaşma izninin haksız kazanç olduğu ve diğer taşınmaz sahiplerini olumsuz etkilediği dile getirilmişti.

Marmaray ve Anadoluray için bir transfer merkezinin Kadıköy İbrahimağa’da kurulmasının planlanması ileresim birlikte 20 katlı bir otel projesi gündeme geldi. Antalya’da dört oteli bulunan Papillon Hotels, İstanbul’un Anadolu yakasında, belediyenin İbrahimağa Transfer Merkezi projesi kapsamında Nautilus’un yanındaki İş Bankası arazisine business otel yapacağı yazılı basına haber olmuştu. Papillon Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazik "uluslararası toplantıların yoğun olarak yapıldığı, bir iş merkezi haline gelen İstanbul’da bu otelin Anadolu yakasının yükünü alacağını belirterek, İş Bankası ile yap-işlet-devret modeliyle yapacağımız bu otel için 100 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz adı verileceğimiz otel 5 yıldızlı ve 400 odalı olacak otelin bürokratik engellere takıldığını, ruhsat aşaması tamamlanır tamamlanmaz temelinin atılacağını, otelin yerin altında 25-30 metrelik bir bölümü olacağını, zemin üstüne ise 20 katlı bir otel yapılacağını, 25 bin metrekarelik inşaat alanı olacak otelde, toplam 10 bin metrekarelik de konferans salonları bulunacağını, 5 bin metrekarelik bir SPA merkezinin de yer alacağını, burası için bir alışveriş ve kültür merkezi düşündüklerini" ifade etmiştir.

Bu gelişmeler üzerine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi; Kadıköy ilçesi, İbrahimağa Mahallesi, 58–59 pafta, 1421 ada, 2, 3 ve 4 no.lu parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatlarının Kadıköy ilçesinde maksimum yapılaşma emsali 2,07 ve söz konusu parsellerin civarındaki yapılaşma emsalleri 1,2 iken, yapılan plan tadilatı ile getirilen 2,7 gibi yüksek yapılaşma hakkının bölgedeki yoğunluğu çok artıracağı, yaşam koşullarını zorlaştıracağı, trafiği kilitleyici etkiler yaratacağı, hem fonksiyon hem de yapılaşma koşulları açısından ciddi sakıncalar doğuracağı iddiası ile İstanbul 8. idare Mahkemesinde iptal dava açmıştı.

Plan tadilatının iptali istemini görüşen İstanbul 8. idare Mahkemesi 27.05.2009 gün ve 2006/2973 Esas, 2009/963 Karar sayılı kararı ile Kadıköy İbrahimağa Transfer Merkezi ile ilgili 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları iptal etmiştir.

İstanbul 8. idare Mahkemesi 27.05.2009 gün ve 2006/2973 Esas, 2009/963 Karar sayılı kararında "…Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu parsellere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.206 günlü 622 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ve 07.06.2006 tarihli olur ile uygun görülen 1/5000 ölçekli İbrahimağa Transfer Merkezi Plan Tadilatı ve i/i 000 Ölçekli Uygulama imar Planlarına yönelik itirazlar teknik yönden incelenmeyi gerektirdiğinden mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ve 08.07.2008 tarihinde mahkememize sunulan raporda özetle: ‘ .. .Dava konusu 1421 ada, 2, 3 ve 4 no.lu parsellerin 14.04./999 onanIı 1/5000 ölçekli Kadıköy Koşuyolu Acıbadem Hasanpaşa Mahalleleri Nazım imar Planında az yoğunluklu konut kullanımı alanında 14.04./999 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy ilçesi D–100 Güneyi Revizyon Uygulama imar Planında ise (I) lejantlı olarak TAKS: 1.20 Maksimum TAKS:0.40… serbest ve avan projeye göre uygulama yapılacak ticaret ve konut alanında kaldığı dava konusu plan tadilatları ile transfer merkezi B kotlu alan olarak tanımlandığı 2.7 emsal verildiği transfer merkezi içindeki B kotlu alanda 2-3 parsellerde 750 araç kapasiteli, 4 parselde 750 araç kapasiteli olmak üzere toplam 1500 araç kapasiteli otopark yeri yapıldıktan sonra İBB’ ne devredileceği, onun dışında zemin üstünde alışveriş merkezi, kültür ve kongre merkezi, otel ve rezidans kullanımının getirdiği, ancak plan tadilatlarında, belirtilen bu kullanımların getireceği ulaşım yoğunluğu ve bu yoğunluğun ihtiyacı olan alt ve üst yapıya ilişkin hiçbir karar içermediği, bölgenin mevcut ulaşıma alt yapısının sadece bölgedeki orta yoğunluktaki konut alanları için önerilmiş ulaşım alt yapısı olduğu, ayrıca plan tadilatı ile getirilen zemin üstünde alışveriş merkezi, kültür ve kongre merkezi, otel ve rezidans kullanımlarının zaten yetersiz olan ulaşım alt yapısını çözülmesi çok zor problemler ile karşı karşıya bırakacağı, bölgede zaten yetersiz olan donatı alanlarını daha da azaltacağı, bu nedenlerle planlama tekniği, şehircilik ilkeleri, kamu yararı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu’ görüşüne yer verilmiş, taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna davalı idarelerce yapılan itirazlar raporda yer alan teknik veriler karşısında yerinde görülmemiş, rapor karara esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur. Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirilmesinden dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatlarının planlama tekniklerinin, şehircilik ilkelerinin ve kamu yararına uygunluk bulunmadığından hukuka uyarlık görülmemiştir" tespitini yaparak Kadıköy İbrahimağa Transfer Merkezi ile ilgili 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarını iptal etmiştir.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu