Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Gar’ın Otel Yapılmak İstenilmesine İtiraz Var

(yorumlar kapalı)

TCDD ve İBB tarafından Haydarpaşa Gar ve çevresini ticari yapılaşmaya açmak için girişimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda Haydarpaşa Gar ve çevresi için SİT kararı doğrultusunda Koruma amaçlı olarak hazırlanan plan İBB Meclisinden oy çokluğu ile geçirilerek Koruma Kuruluna onay için gönderilmiştir.

"1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"na Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1. Nolu Şube’nin  itirazı var.

Birleşlik Taşımacılık çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube tarafından İstanbul V Nolu KTVK Kuruluna gönderilen yazıda Moda Harem arasında yoğun bir ticari, turistik, konaklama amaçlı yapılaşmayı öngörmesi, yeşil alan miktarını azaltması, kent meydanlarının araç trafiğinden arındırılması ilkelerinin görmezden gelinmesi, tarihi yapıları korumayarak yeni işlevler yüklenmesi, Haydarpaşa yük limanını Kruvaziyer limana çevirerek bölgenin silüetinin bozulacağına dikkat çekilerek, planın koruma amacından uzak olduğu bu nedenle de onaylanmaması gerektiği ifade edilmiştir.

BTS’nin koruma Kuruluna gönderdiği itiraz yazısının tamamı aşağıdadır.  

 

V NOLU KÜLTÜR TABİAT VE VARLIKLARI KORUMA KURULUNA

İSTANBUL

Sayın Kurul üyeleri,

Uzun süredir Kurulunuzun yetki alanında bulunan Haydarpaşa Gar, Kıyı ve Liman Alanı çevresiyle birlikte yapılaşmaya açılmak istenmektedir. Bu amaçla bir kısım "Dönüşüm Projeleri" gündeme getirilmiş ve kamuoyunun yoğun tepkisi ve hukuki engeller nedeniyle uygulanamamıştır. Ancak, bölgenin işlevi, doğal ve tarihsel değerleriyle bağdaşmayan, şehircilik ilkelerine, ulusal ve evrensel koruma hukukuna açıkça aykırı olan bu girişimlerin ısrarla devam ettirildiğine tanık olmaktayız.

resim

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, "1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nı oy çokluğuyla kabul etmiştir. Pek çok bakımdan sakıncalar taşıyan bu planın Kurulunuza onay amacıyla gönderildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ve TCDD tarafından basına yapılan açıklamalarda dile getirilmiştir.Plan hakkındaki görüşlerimizi siz değerli koruma Kurulu üyeleri ile paylaşmak istiyoruz.

Haydarpaşa Gar, Kıyı ve Liman Alanı ile ilgili gelişmeler:

Haydarpaşa Dayanışması adına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubesince yapılan başvuru üzerine İstanbul 5 Nolu Koruma Kurulunca  Haydarpaşa Gar ile Çevresi 24.06.2006 tarih ve 85 sayılı kararla, "Kentsel ve Tarihi SİT alanı" olarak tescil edilmiştir.

TCDD Genel Müdürlüğü, 24.06.2006 tarih ve 85 sayılı SİT kararın kaldırılması için İstanbul 5 Nolu Koruma Kuruluna yaptığı itirazların ilki 21.06.2006 tarih ve 167 sayılı kararla, ikincisi ise 07.03.2007 tarih ve 457 sayılı kararla reddedilmiştir.

Haydarpaşa Gar ve çevresindeki 1 milyon metrekare alanı "kentsel dönüşüme" açmak isteyen TCDD, İstanbul 5 Nolu Koruma Kurulunun Haydarpaşa Gar için verdiği 24.06.2006 tarih ve 85 sayılı kararın iptali için İstanbul 1.İdare Mahkemesine 25.06.2007 tarih ve 2007/1294 esas sayılı dosyası ile dava açmıştır.

İstanbul 1.İdare Mahkemesi 2007/1294 esas sayı numarası ile açılan davada mahkeme "SİT kararını" yerinde bularak, davacı TCDD Genel Müdürlüğünün talebini K:2008–67 sayılı kararı ile esastan reddetmiştir.

TCDD Genel Müdürlüğü söz konusu kararı temyiz etmiş olup dosya Danıştay 6.Dairede karar aşamasındadır.

Dairesi

ALTINCI DAİRE

Davacılar

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ (TCDD)

Davalılar

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Genel Evrak Yıl – No

2008–133827

Esas Yıl – No

2008–9172

Davanın Türü

İPTAL DAVASI(TEMYİZ)

Davanın Konusu

ESKİ ESERLER (KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI)

 

 

Geldiği Yer

İSTANBUL 1.İDARE MAHKEMESİ

Geldiği Yer Esas Yıl – No

2007–1294

Geldiği Yer Karar Yıl – No

2008–67

Geldiği Yer Temyiz Yıl – No

2008–409

Bölgeden Gönderme Tarihi

 

Daireye Geliş Tarihi

26.09.2008

 

 

İstem

YOK

İstem Sonucu

YD ile ilgili İstem

YOK

YD ile ilgili İstem Sonucu

 

 

YD İtiraz ile ilgili İstem

YOK

 

 

Dosyanın Son Aşaması

İncelenme Sırasını Bekliyor

 

 

Karar Sonucu

 

Karar Tarihi

 

Karar Yıl – No

 

İBB, 30.11.2007 tarihinde TCDD ile arasında imzalanmış olan protokole dayanarak; Haydarpaşa gar ve Liman geri sahasını da içine alan için hazırladığı koruma amaçlı taslak imar planını görüşleri alınmak üzere 20.02.2008 tarih 104914 sayılı yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

TCDD Genel Müdürlüğü İBB’nin bu yazısına 10.03.2008 tarihinde yapılan toplantı kararları (ek:1) doğrultusunda 17.03.2008 tarih 4267 sayılı yazısı ile cevap vermiştir(ek:2). TCDD bu yazısında Haydarpaşa Gar’ın Söğütlüçeşme tarafındaki 101.000 m2 lik alana bakım onarım işletme ve personel için ihtiyaç duyulan tesislerin yapılacağını ifade etmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, "1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nı oy çokluğuyla kabul etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın "Yaklaşık 5 milyar dolarlık proje için hazırlanan imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı, imar planı koruma kurullarına gönderildi, koruma kurullarının onayının ardından proje yarışması başlayacak." şeklinde basına yansıyan demecinden "1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın kurulunuza onay için gönderilmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

TCDD ve İBB bürokratları tarafından basına yapılan açıklamalarda "bilim adamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda proje için 8 temel ilke belirlendiği" iddia edilmektedir. Söz konusu ilkeler şunlardır:

Ø İstanbul’un tarihi, kültürü, kentsel kimliği ve dokusuyla uyumlu olacak.

Ø Haydarpaşa gar binası başta olmak üzere tüm tarihi yapılar korunarak yaşatılacak.

Ø Çevreyle barışık, çevreye zarar vermeyen bir proje uygulanacak.

Ø Halen Trakya yakası yüzde 97, Anadolu yakası yüzde 3 olan turizm dengesizliğinin homojenize olmasına katkı sağlanacak.

Ø Yük limanının tasfiyesi ile kamyon ve tır trafiği azaltılacak, görüntü ve gürültü kirliliği ortadan kaldırılacak.

Ø Proje ile 10 binlerce vatandaşa istihdam alanı olacak.

Ø Tüm proje alanı halkın kullanımına açılacak.

Ø Projeden elde edilecek gelirler yeni hızlı tren hatlarının yapımında kullanılacak.

"1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" kapsamında yapılacak olan Projede yer alacak tesisler ise şu şekilde ifade edilmektedir.

ü Tren Yolcu Garı

ü Kültürel tesis alanları

ü Turizm alanları oteller

ü Fuar alanları, panayır, festival alanları

ü Alt ve üstyapı tesisleri

ü Aktif ve pasif yeşil alanlar

ü Ticaret ve ofis alanları

ü Müze, opera ve konferans salonu

ü Belediye hizmet alanları

ü Afet koordinasyon merkezi

ü Otopark

"1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" ve plan notları tarafımızdan incelendiğinde ilk tespitlerimiz şunlardır. Kamuoyuna ilan edilen 8 temel ilkeye uyulmadığı, kamu yararının gözetilmediği, söz konusu alanda korumacı yaklaşım yerine ticari yaklaşımın dikkate alınarak turizm, konaklama ve ticaret vurgusunun öne çıkarıldığı, bazı parsellerde emsal yapılaşma oranının ucunun açık bırakıldığı görülmektedir.

"1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"na ait "Plan Notları"nı ayrıntılı olarak incelediğimizde;

GENEL HÜKÜMLER

2.Madde: Plan onama sınırları içindeki tescilli yapı ve ağaçların korunacağı, tescilli yapılara nitelikli eklemeler yapılacağı bu yapılara yeni işlevler getirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu alandaki yapılar ve hatlar 19. yüzyılın yapım teknolojilerini yansıtan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu hatların ve binaların yapımında kargir yapım tekniği, çelik strüktür, denizin doldurularak kazıklar üzerine inşa edildiği sistemler ile karma sistemleri (demiryolu raylarının taşıyıcı olarak kullanıldığı sistemleri) bir arada görebilmekteyiz. Ayrıca söz konusu binaların yapımında ilk kez burada kullanılmış teknolojiler mevcuttur (Monier tekniği ilk kez Haydarpaşa’daki Silo A’da kullanılmıştır).Bu nedenledir ki söz konusu tescilli yapılara nitelikli de olsa ilaveler yapılması bu tür uygulamaların çoğunlukla istenilen/beklenilen sonucu doğurmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca söz konusu plan sınırları içinde kalan tescillenmemiş ancak yaşı (100 ve üzerinde) ve yapım tekniği olarak korunması gerekli birçok bina vardır. Bunlar; İskele hareket memurluğu binası, Haydarpaşa TMO silosu (Silo A), Haydarpaşa TMO Silosu(Silo B), Haydarpaşa Behiçbey Lojmanları(TCDD’de kullanılan adı: İntaniye lojmanları), Haydarpaşa Yolcu Vagon Bakım ve Onarım Atölyesi, Haydarpaşa Yük vagon atölyesi, Haydarpaşa Lokomotif Bakım ve Onarım Atölyesinin yanındaki lojman binası, Eski çamaşırhanenin bacası, Haydarpaşa Yol Atölyesi binaları, Yol atölyesinin karşısında yer alan su kuyusu, Su cenderesi, Lokomotif Bakım ve Onarım Atölyesinin yan tarafında yer alan 2 adet su deposu, Lokomotif Bakım ve Onarım Atölyesi(Dizel depo), Lokomotif Bakım ve Onarım Atölyesi(Elektrikli Depo) ve depo işletme binası, Elektrik Santrali bahçesindeki 3 adet çınar ve 1 adet akasya ağacı, Haydarpaşa Gar Sahasının altındaki sığınaklar, Yemekli Vagon Servis Şefliği Binasıdır. Tarihi eser niteliğini taşıyan bu yapılar dikkate alınmadan hazırlanan plan bu yapıların yıkılmak istendiği izlenimini vermektedir.

3.Madde: Alanın kıyı kesimine yapılacak yeni yapılar Selimiye Kışlası ve Marmara Üniversitesinin siluetine gölgelemeyecek konum ve yükseklikte olacak.

Bu madde de belirtilen siluet koruma yaklaşımı 16. Maddede "yapılaşma koşulları belirlenmemiş olan KOP ve DOP ve Liman bölgesindeki hizmetlerin öngördüğü yapılaşmalar "AVAN PROJE" ile tespit edilecektir" ifadesi ile terk edilmiştir. Limanda AVAN proje ile yapılacak binalarda istenilen yükseklikte inşa edilebilecektir. Kaldı ki gerek Selimiye Kışlası gerekse Marmara Üniversitesi yapılırken verdikleri hizmet gereği(askeri gerek ve öğretim gereği) kentin yapılaşma olmayan alanına yapılmış kentin simgesel yapılarıdır. Bunların etrafını yapılaşmaya açmak söz konusu binaların siluetini ve alanın dokusunu olumsuz etkileyecektir.

4.Madde: Afet Durumlarındaki ihtiyaç amacıyla Liman alanında kamuya ait helikopter iniş-kalkış alanı yapılacaktır.

Haydarpaşa Liman alanı plana göre bütünü ile turizm, konaklama ticaret alanı ve adı konmamış Kruvaziyer liman olarak planlanmaktadır. Bu alanda yapılacak olan helikopter iniş-kalkış alanının kamu kullanımı için yapılmayıp, Kruvaziyer liman tanımında (*) yer alan "ulaştırmaya yönelik üniteler" kapsamında yapımı planlanmaktadır.

(*) Kruvaziyer liman: Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı limandır.

5.Madde: Uygulama İmar planı: Kentsel Tasarım Projeleri yapılacak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına altlık teşkil edecektir.

Burada takip edilen yol planlama ilkelerine aykırıdır. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları, Kentsel Tasarım Projelerine altlık teşkil ederler.

6.Madde: Planda genel olarak belirlenen afet durumunda kullanılacak heliport alanları dışında açık alan, yeşil alan, kamu binalarının çatı ve bahçelerine İBB Ulaşım Daire Başkanlığının ve KTVK bölge kurulunun görüşü doğrultusunda Heliport yapım ve işletim yönetmeliğine uyulmak koşulu ile yükseltilmiş platform ve yapılaşma yapılmaksızın kamuya ait "helikopter iniş-kalkış pistleri (heliport alanı)düzenlenebilir.

Bu madde de ile alan tamamen hava ulaşımına açılacaktır. Binaların çatılarının bu amaçla kullanılabileceği ifade edilmesi yapılacak yapıların büyüklüğü konusunda ipucu vermektedir.

İstanbul dünyanın en önemli yırtıcı kuş göçü yolu üzerinde bulunmaktadır. Binlerce kuş 40 bin kilometre yol kat ederek Afrika’dan Avrupa’ya yılda iki kez göç etmektedirler. Türkiye üzerinden geçen toplam kuş sayısı yırtıcılar ve ötücüler olmak üzere toplam 500 bini aşıyor. Kartal, leylek ve şahin türleri Mart ayı sonu ve Haziran başı döneminde göç yapmaktadırlar. Her iki dönemde de göç 1,5 ayda tamamlanmaktadır. Bölgenin alçak irtifa kullanan heliport ulaşımına yoğun olarak açılması göç yolundaki kuşları rahatsız edecektir. Kuşların göç yolunun bu nedenle değişmesi hiç şüphesiz kuşların yaşam kalitesini, hayatta kalmalarını ve üreme başarısını etkileyecektir. o türün dünya nüfusunun çok önemli bir kısmına tekabül ediyorsa hiç şüphesiz o türün tükenmesiyle ilgili süreci de başlatmış olacaktır.

9.Raylı Sistemler: Kadıköy Üsküdar arasında harem sahil yolunu takip eden raylı sistem şematik olup 1/1000 ölçekli KAUİP ile kesinleşecektir.

Bu raylı sistemin arz talep etüdü yapılmamıştır. Söz konusu raylı sisteme bir tarafın deniz bir tarafı yüksek doğa yapısı ile kaplı olması nedeniyle yolcu erişimi olamayacaktır. Bu raylı sistem projesinin şematik olarak koruma amaçlı imar planına konulmasının nedeni projeyi kamuoyu nezdinde beğenilir kılmaktır.

12. İskele Alanları: Deniz yolları iskeleleri eğer varsa Kültür ve Tabiat Varlıkları yer altı ve yerüstü envanteri ile mevcut ve kayıp Eski Eser araştırma envanterinde yer alan yapılar korunmak şartıyla yapılacaktır.

Bu maddede de tartışılması gereken bir çok konu olduğu dikkati çekmektedir. Kültür ve tabiat varlıklarının iskele alanları başlığını taşıyan bir maddede ele alınması, metne yansımayan belli noktalara referans verildiğini düşündürmektedir. Zira, Haydarpaşa Limanı, Gar Sahası, Kadıköy bölgesinde yer alan iskele alanları bellidir (Haydarpaşa İskelesi, Kadıköy Karaköy İskelesi, Kadıköy Beşiktaş İskelesi). Bu üç iskele çevresindeki Kültür ve Tabiat Varlıklarının, eğer varsa şeklinde tarif edilmesi ve bunların yeraltı ve yer üstü envanteri ile mevcut ve kayıp Eski Eser araştırma envanteri ile ilişkilendirilmeleri anlamsızdır. Zira ne TCDD’nin ne de planı hazırlayan İBB’nin bu bölge için mevcut ve kayıp eserlere ilişkin bir kaydı yoktur. Olsa dahi bu ülke genelinde kabul görmüş bir envanter midir? Burada özellikle kayıp eser envanterine işaret edilmesi, yok olmuş yapıların ihya edilebileceğini düşündürmektedir.

Koruma kuramı açısından bakıldığında, yeniden yapım bir restorasyon yöntemi olarak yer alır. Ancak bu yöntem, savaş, deprem gibi ani bir felaket ile yıkılmış, toplumsal hafıza için vazgeçilmez, ulusal kimliğin bir parçası olan yapılan için söz konusu olabilir. Örneğin Mostar Köprüsü’nün yeniden yapımı gibi. Ancak yeni yapılan bu yapılar, malzeme, yapım teknolojisi açısında yenidir ve tarihsel bir anlam içermemektedir. İskele alanlarında tarihte var olduğu tespit edilmiş yapılar ancak belgeler aracılığı ile tarihi yansıtmalıdırlar. Bunun ötesinde bir canlandırma, bu yapılara sahip olmadıkları bir anlam yükleyecektir. Bu sebeple, bu madde içinde yazılandan çok daha fazlanın gizli olduğu izlenimi uyanmaktadır.

14.Madde: Akaryakıt İstasyonları: Planlama alanındaki mevcut akaryakıt istasyonları korunmuş olup bu alanlarla ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Planda mevcut akaryakıt istasyonu olarak gösterilen alan, Haydarpaşa Garın Liman tarafında feribot iskelesine komşu yerde belediyenin şikayete konu olan sintine atık dönüştürme merkezidir. Bu tesis yaklaşık 10 yıllık bir yapı olup, koruma kurullarına bu tesis hakkında yapılan şikayet hali hazırda sonuçlandırılmamıştır. Bu tesis korunması gerekli bir varlık değildir. Planla bu tesis kalıcılaştırılmak istenmektedir. 3.086.09 m2 olan bu alanın tamamına 1.00 emsal ile inşaat yapılacaktır. Bu alanda tarihi elektrik santrali ve TMO binalarının korunup korunmayacağı belirtilmemiştir.

16.Madde: KOP alanları isteğe bağlı olarak ilgili kamu kurumuna bedelsiz terk edildiği takdirde bu alanların %10 emsale denk gelen yapılaşma hakları en yakın parselde uygulanabilir. Yapılaşma koşulları belirlenmemiş olan KOP ve DOP ve Liman bölgesindeki hizmetlerin öngördüğü yapılaşmalar "AVAN PROJE" ile tespit edilecektir.

TCDD Genel Müdürlüğü bu güne kadar bedelsiz olarak yaptığı devir teslim işlemlerinde, yasalara aykırı davranmıştır. 4736 sayılı kanun, mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik indirimi hariç olmak üzere, hiçbir kimse ya da kuruma bedelsiz devir yapmaya izin vermemektedir.

Yapılan arazi devir ve kullanım yetkileri için alınan TCDD Yönetim Kurulu kararlarında, imzalanan devir protokollerinde bu bedelsiz devrin hangi yasa maddesine dayandırıldığı açık olarak belirtilmemekle beraber TCDD Genel Müdürlüğü bu tip işlemlerle ilgili olarak genelde baz aldığı, 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ise, kurum olarak TCDD Genel Müdürlüğünü kapsamamaktadır.

İlgili kanunun, 24.12.2005 tarih ve 5436 sayılı kanunun 4 maddesi ile değişik 47.maddesinde bedelsiz devir ile ilgili açılım bulunmaktadır. Ancak, kanunun, "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 2 ile 3.maddelerinde bahsi geçen ekli I, II, III, IV sayılı cetvellerde TCDD Genel Müdürlüğü yer almamaktadır. Dolayısıyla, TCDD Genel Müdürlüğü bu kanunun kapsamı dışındadır.

Yine TCDD Genel Müdürlüğünün baz aldığı kanunlardan olan 5335 sayılı kanunun 32. maddesinde bahsi geçen yetki, bedelsiz devirlerle ilgili olmayıp, TCDD Genel Müdürlüğü bu hukuk dışı bedelsiz devir işlemine, mevzu bahis kanunla tanınan yetkiyi de bu işleme dayanak olarak gösteremez. Bütün bunların dışında Liman-İş sendikasının 5335 sayılı kanunun yürütmesinin durdurulması ve 32. maddesinin iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde 2005/52 esasına kayden açılan dava, 03.04.2007 tarih 2007/14 sayılı kararla sonuçlanmış, Kararda 5335 sayılı yasanın yürütmesinin durdurulmasına, bu yasaya dayanılarak o zamana kadar yapılan işlemlerin iptaline, yasanın 32. maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve düzeltilmesi için anayasa Mahkemesine gönderilmesine hükmedilmiştir.

Bu nedenledir ki; yapılan/yapılacak bedelsiz devir hüküm ve önermelerinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Yine söz konusu bu bedelsiz devredilecek alanlarda yapılaşma emsal iznini "avan projeye" bırakarak kat sınırlaması yapılmamıştır. Bedelsiz devredilecek alanlara komşu ve büyüklük olarak denk gelecek alanlarda denk %10 gibi yüksek bir emsal oranı getirilmiştir.

 

ÖZEL HÜKÜMLER

A-LİMAN BÖLGESİ

1.Madde: Liman Alanı: Liman alanı ulusal ve Uluslar arası yolcu taşımacılığına hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.

Bu madde ile Kruvaziyer liman adı konulmadan Haydarpaşa Limanı Kruvaziyer limana çevrilmektedir. Bu kapsamda bir yapılaşma ve limana yanaşacak gemiler Selimiye kışlası ve Marmara Üniversitesi siluetinin görünmesini engelleyeceklerdir. Proje için belirlenen 8 temel ilke arasında sayılan hususlardan Liman için olanlarını da bu bölümde yanıtlayalım. Ne diyordu bu temel ilkeler Haydarpaşa Liman için: "Yük limanının tasfiyesi ile kamyon ve tır trafiği azaltılacak, görüntü ve gürültü kirliliği ortadan kaldırılacak, halen Trakya yakası yüzde 97, Anadolu yakası yüzde 3 olan turizm dengesizliğinin homojenize olmasına katkı sağlanacak"

Haydarpaşa Liman’da yaklaşık 100 yılı aşan bir süredir endüstriyel ve ticari bir faaliyet sürmektedir. Bu faaliyet kapsamındaki tesis ve araçlar değildir İstanbul siluetinin bozulmasına neden olan. Asıl görüntü kirliliğine dikilen ve dikilmek istenen beton yığını gökdelenler yaratmaktadır.

Haydarpaşa Limanının lojistik bakımdan yetersiz değildir, Haydarpaşa Limanı Marmara Bölgesinin 1., ülkenin 3.büyük limanıdır. Ülke ihracatının % 50’sinin bu limandan gerçekleştirilmektedir. Haydarpaşa Limanı, yılda 59,9 milyon dolar (2006 yılı) geliri vardır. Trakya bölgesinin kargo gereksinmelerinin büyük bölümünün Haydarpaşa Limandan karşılanmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planında(2007–2013) "Başta İzmir yöresi, Marmara ve Akdeniz olmak üzere, liman kapasiteleri artırılacaktır… Dünya sıralamasında 18. sırada yer alan Türk Ticaret Filosu, son yıllarda 24.sıraya gerilemiştir.." İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile BİMTAŞ’a bağlı İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu raporunda, "Haydarpaşa limanının her hangi bir nedenle devre dışı kalması sadece İstanbul için değil, bölge ve ülke açısından ciddi riskler taşımaktadır" tespitlerinin yapıldığı bir durumda Haydarpaşa limanını kapatma kararında kamu yararı bulunmamaktadır.

Bir kentin her bölümünün işlev (Trakya yakası yüzde 97, Anadolu yakası yüzde 3 olan turizm dengesizliğinin giderilmesi) ve yapılaşma olarak bir birine benzetilmek istenmesi de şehircilik ve planlama açısından doğru bir yaklaşım değildir. Haydarpaşa Limanının gerekçeleri arasında sayılan e–5 trafiğine fazlı tır girmesi eleştirisi doğru bir çıkarım değildir. Haydarpaşa Limanın kapanması halinde e–5 üzerindeki tır trafiği 2. köprüye yönlenecek ve beraberinde köprüler yetmiyor 3 köprü şart sesi daha yüksek perdeden seslendirilecektir. Kaldı ki Haydarpaşa Limanının demiryolu ile bağlantısı vardır. Limana gelen yüklerin tırla taşınması ülkenin ulaştırma sisteminin karayoluna dayalı olarak planlanması ve geliştirilmesinin bir sonucudur.

3.Madde: Öneri Şehir hatları Vapur İskelesi: İhtiyaç duyulması halinde Liman alanı içinde geliştirilecek aktvite alanlarına erişimi kuvvetlendirmeye yönelik şehir hatları vapur iskelesi yapılabilir.

Uluslar arası ve Ulusal deniz yolcu taşımacılığı için adı konmamış kurvaziyer liman bölgesindeki deniz trafiğinin arasına şehir hatları vapurlarının sokulması mümkün değildir. Ayrıca Haydarpaşa Gar önünde bir simge ve kentlilerin belleğinde yer etmiş olan tarihi Vapur iskelesinin işlevinin ne olacağı belirtilmemiştir.

B-HAREM BÖLGESİ

4.Madde: Harem bölgesinde ulaşım bağlantıları ile odak noktalarına yakınlığı nedeniyle kentsel simge olabilecek nitelikte bir kültür merkezi yer alacaktır.

Bir yapının büyüklüğü ve simge olması amacıyla yapılması ona "kentsel simge" özelliğini kazandırmaz. Mimari yapılar tarih içinde halk tarafından kabul görmesi ile "kentsel simge" olarak tanımlanırlar. Planlama bölgesinde Haydarpaşa Gar Binası, Selimiye Kışlası, Marmara Üniversitesi binası ve de Kızkulesi "kentsel simge" özelliğini taşıyan mimari yapılardır. Bu nedenledir ki bu bölgenin "kentsel bir simge" olması amacıyla yapılacak bir yapıya ihtiyacı yoktur. Bu amaçla yapılsa da bu değeri taşımayacaktır.

5.Madde: TCDD Sosyal tesisi bu alanda yapılacak olup yapılaşma koşulları AVAN proje ile tespit edilecektir.

10.466.77 m2 lik alanda yapılaşma koşulları AVAN proje’ye bırakılarak kat yüksekliğine sınırlama getirilmemektedir.

6.Madde: Belediye Hizmet Alanı bu alanda yapılacak olup yapılaşma koşulları AVAN proje ile tespit edilecektir.

12.674.06 m2 lik 10.466.77 m2 lik alanda yapılaşma koşulları AVAN proje’ye bırakılarak kat yüksekliğine sınırlama getirilmemektedir.

C-TURİZM BÖLGESİ

1.Madde: Alanın İçeriği Liman geri sahası olarak tanımlanan bölge Turizm bölgesi ve karma kullanıma konu olacaktır. Bu işlevler İstanbul’un dünya ölçeğinde diğer metropollerle rekabet edebilir düzeye hizmet etmesine hizmet edecek turizm, ticaret, ofis alanlarını içerecektir. Bölgede yer alacak konaklama tesisleri alanın %60’ını teşkil edecektir.

Bu madde de açıkça görüldüğü gibi yük limanı olarak kullanılmasının halkın kıyıyı kullanmasına engel teşkil ettiği iddia edilip dönüşüm gerekçesi olarak ileri sürülürken bu sefer uluslar arası kullanıma ve konaklamaya açılarak halkın kullanımı engellenmektedir. Alanın tamamının %60’nın konaklamaya ayrılması bu alanı oteller bölgesine çevirmektedir.

3.Madde Yapılaşma koşulları: A-B-C adlı üç adet turizm bölgesinde emsal izni 1.50 dir. ATurizm Bölgesinde yapıların yüksekliği 5 kat B Turizm bölgesinde 4 kat C Turizm bölgesinde deniz seviyesinden 27 metre 27 kotunu aşmayacaktır.

Bu alanın toplamı 219.478.41 m2 olup, inşaat alanı ise 145.760.93 m2 dir. Bu bölgede yeşil alan hiç düşünülmemiştir. C Turizm Bölgesindeki 27 metre kotu yaklaşık 9 kata tekabül etmektedir. Bunun amacı A ve B Turizm bölgesine yapılacak 4 veya 5 katlı binaların üstünden deniz görebilen konaklama binaları inşa edebilmektir. Bu yapılaşmanın gerçekleşmesi halinde, plan sınırlarına komşu Selimiye Kışlası, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa Lisesi), Askeri Hastane (GATA), Haydarpaşa Numune Hastanesi, Karacaahmet Mezarlığı, Selimiye Camii gibi kültür ve tabiat varlıkları ile birlikte şehrin sosyo-kültürel tarihi açısından önemli ve İstanbul’un kimliğini yansıtan özel bir siluet bozulacaktır. Askeri ve endüstri mirası açısından da önem taşıyan Cumhuriyetin ilanından önce ve sonra birçok tarihi olaya sahne olan; geçmişin önemli mimari üsluplarında tasarlanmış binaları bir arada bulunduran bu alandaki yapıların etrafının kuşatılması alanın dokusunu da bozacaktır.

D- TCDD GAR, ÇEVRESİ VE GERİ SAHASI BÖLGESİ

1.Madde: Kültürel Tesis alanı: Kültürel tesisi ticaret alanlarında kültür ve ticaretle ilgili yapılar yapılabilir emsal 1.00 dir.

Bu madde de tanımlanan yer Et Balık Kurumunun bulunduğu alandır. Alan 12.861.30 m2 olup 8.575.20 m2 inşaat alanıdır. Alanın adı Kültürel tesis olmasına rağmen ticaretle ilgili yapılarda yapılabilme imkânı verilmiştir.

2. Madde: Kültürel Tesisi Turizm Konaklama Alanı: Gar sahasının kuzeyinde bulunan alan Kültürel Tesisi Turizm ve Konaklama şeklinde karma olarak kullanılacaktır. Alanda yer alacak kültürel ve sosyal tesisler alanın en az %30 unu kapsayacaktır.

Her ne kadar plan notunda Garın kuzeyinde yer alan sahadan bahsedilmekte ise de "1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nda bu bölge işaretlenmemiştir. Feribot iskelesi ve Liman gar sahasının bir kısmının işaret edildiğini tahmin etmekteyiz. Kaldı ki bu alana1.50 yapılaşma izni verilmesi gar binasının siluetini etkileyecektir. Alanda yer alacak sosyal ve kültürel tesislere en az %30 denilmesi planlama ilkelerine aykırıdır. Üst sınıra kota koyulması gereklidir.

4. Madde: TCDD Hizmet alanı: Alan hızlı tren projesi kapsamında değerlendirilecek. İşletmenin ihtiyacı olan gar binası, yönetim birimleri, bakım atölyesi, sosyal tesisler bu bölgede yapılacak olup, yapılaşma koşulları avan proje ile tespit edilecektir.

Görüleceği üzere Haydarpaşa Gar’ın endüstriyel kapsamdaki demiryolu işlevi sonlandırılacak. Alana yeni bir gar binası yapılacaktır. Bu alandaki yapılaşma "avan proje" ile belirleneceğinden yükseklik serbest bırakılmıştır. Buda tarihi Haydarpaşa Garın Çamlıca ve Altunizade’den görünen siluetini bozacak ya da engelleyecektir.

5.Madde: Haydarpaşa gar binası: Zemin katı TCDD İşletmesinin ihtiyacı ölçüsünde Gar hizmetleri için kullanılacaktır. Geri kalan kısım ise kültür merkezi, (kongre, konser, sergi gibi) sosyal tesis ve konaklama tesisi olarak kullanılabilir.

Bu madde ile Haydarpaşa Gar’ın demiryolu işlevi sonlandırılarak Konaklama ya da bilinen adı ile Otel işlevi yüklenmiştir. Bu konuda gerek TCDD ve İBB bürokratları Haydarpaşa Gar tren garı olarak kalacaktır, diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu plan için 22.01.2010 tarihinde Haydarpaşa’da TCDD bürokratlarını bilgilendirmek üzere yapılan toplantıda Ulaştırma Bakanlığı danışmanı Adnan Ekinci "planda Haydarpaşa Gar binası üzerine konaklama tesisi yazmışsınız bu tanım insanları sokağa döküyor başka bir şey yazılamaz mı" sorusunu yöneltmesi üzerine TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman "planda Haydarpaşa Gar binası üstünde ne yazarsa yazsın siz kamuoyuna verdiğiniz demeçlerde Haydarpaşa binası Gar olarak kalacaktır" söyleminde bulunacaksınız demiştir.

Haydarpaşa Gar Binasının ağaç kazıklar çakılarak deniz üzerinde özel konumlandırılmıştır. Yapımında kullanılan inşaat teknolojisi açısından büyük değer taşımaktadır. Bu bina çevresinde düzenlenecek konserlerdeki yüksek desibel sesin oluşturacağı titreşimler binada tahribata neden olacaktır.

6.Madde: Ticaret Alanları. Bölgede yer alan ticaret alanlarında ticaret fonksiyonunun yanında hizmet sektörüne de hitap edecektir. Prestijli konut ve günübirlik turizm tesisleri de düzenlenebilir. Bu alanda emsal 2.07 dir. Yapı yüksekliği kentsel tasarım projeleri ile belirlenecektir.

Rıhtım caddesinin İbrahimağa köprüsüne uzanan bölümündeki alanda yapılacak olan ticaret alanlarına en yüksek yapılaşma emsali verilmiştir. 132.690.99 m2 lik alanda 274.970.35 gibi toplam inşaat alanı olacaktır. Plan ilkeleri arasında sayılan "alanın kamusal kullanıma açılacak" ilkesi burada tümden terk edilerek parası olana kamu arazisi üzerinde ayrıcalıklı bir mekanda prestijli konut edinme imkanı sunulmaktadır. Bireysel kullanım ve fayda öne çıkarılmaktadır. Ticari kaygı kamusal yararın önüne geçmiştir.

7.Madde: TCDD Yönetim alanı: Haydarpaşa Gar Binası içersinde yer alan yönetim birimleri gar geri sahasında TCDD Hizmet alanı olarak ayrılan bölgede yapılacak TCDD Hizmet binasına taşınacaktır.

Bu madde ile 5. Madde de söylenenler çelişmekte olup. TCDD Haydarpaşa gar binasına veda edecektir. Bu ifadeden tarihi gar binasının halkın kullanımına kapatılacağı anlamaktayız.

8.Madde: Alanda bulunan dini tesis alanında gerekli görülmesi halinde müftülük hizmet ve idare yapıları yapılabilir.

Planda gösterilen dini tesis alanında yapılmak istenen müftülük binası arazi sahibi olan TCDD tarafından mahkemeye taşınmış ve TCDD Mahkemeyi kazanmış inşaat durdurulmuştur. Hal böyle olmasına rağmen, yapılan planla, bu kaçak yapılaşma isteği bu koruma amaçlı planla meşrulaştırılmak yada yasal dayanak oluşturulmaya çalışılmak olarak izah edilebilir. Kaldı ki ülkemizde çeşitli dinlere mensup kişiler yaşam sürmektedir. Yalnızca bir dine yönelik dini tesis alanı ayrılması günümüzde gerçekleştirilmek istenen demokratik açılımların ruhuna ters düşmektedir.

9.Madde: Yeraltı yer üstü Çarşıları-geçişleri;

Yapılmak istenen bu çarşılar şehircilik ilkelerine ters düştüğü gibi Kadıköy’ün nufus ve araç yoğunluğunu da artıracaktır.

10. Madde:Yeraltı otoparkları:

Kadıköy kent meydanının araç trafiğinden arındırılması düşünülürken vede İstanbul’da Ekim 2009 ayı içinde  düzenlenen 10.Ulaştırma Şurasında 2023 yılı kent içi ulaşım sektörünün hedefleri arasında kentin vizyonu olacak merkezi bölgelere otomobiller için yer altı otoparkı yapılması bulunmamaktadır.

2023 YILINDA KENT İÇİ ULAŞIM SEKTÖRÜ HEDEFLERİ

· Ulaşım Kurumu’nun, Trafik Kontrol Merkezi’nin kurulması, ulaşım ana planlarının bütün kentler için zorunlu olması.

· İmar planları ile paralelliğin ve özürlülere uygunluğunun onayı.

· Kent içi ulaşım sistemlerinin AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi.

· Engelliler ve fiziksel hareket kısıtlılığı olanların ulaşımda planlama ve tasarım standardının oluşturulması.

· Raylı sistemlerde yerli sanayinin teşviki.

· Kent içi trafikte enerji dostu, çevreye duyarlı doğal gaz-hibrit araç kullanımı, deniz-iç su yolu ulaşımının toplu taşıma ile entegresi ve iyileştirilmesi.

· Kent içi lojistiğin Ulaşım Ana Planı’nın parçası olması.

· Kentlere özgün otopark yönetim sisteminin kurulması, şehirler arası taşımacılık terminallerinin kentsel toplu taşıma sistemleri ile entegre edilmesi.

· 22 Eylül tarihinin "Otomobilsiz" gün ilan edilmesi.

· "Sürdürülebilir Ulaşım Projesi"nin seçilip ödüllendirilmesi.

· Avrupa Birliği ve dünya ile uyumlu Demir Yolu Kanunu’nun çıkarılması.

11.Madde: Yapı yaklaşma sınırı TCDD hizmet alanına 20 metredir.

Plan üzerinde TCDD hizmet alanı olarak ayrılan bölgenin Güney tarafında yapı yaklaşma sınırı işaretlenmiş ancak diğer yönlerde işlenmemiştir.

E-KADIKÖY MERKEZ BÖLGESİ

3.Madde: İskele alanı: Kadıköy bölgesinde ulaşım probleminin çözümü için Kadıköy Merkez bölgesinde İstanbul Deniz Otobüslerinin yapılacağı alandır.

Kadıköy Vapur iskeleleri ya deniz otobüsü iskelesine dönüştürülecek yada bu alana yeni İDO İskeleleri yapılacak. Kentin kimliği ve bütünleşmiş olan vapurlar ve iskeleleri ise belleklerden silinecektir.

F-AKTİF YEŞİL ALANLAR

4.Madde: Yaya aksları: Haydarpaşa Yolcu Limanı Bölgesinde kamusal kullanıma açık alanlarda oluşturulacak aktivite alanlarına bisiklet yolları düzenlenecektir.

Projenin temel ilkeleri arasında "Tüm proje alanı halkın kullanımına açılacak" ilkesinin ise yalnızca bir temenni olduğu ve plana yansımadığını bu madde içine gizlenmiş "kamusal kullanıma açık alanlar" ifadesinden anlamaktayız. Demek ki proje yapılan alanın tamamı kamusal kullanıma açık olmayacaktır.

8. Madde: Yapılaşma koşulları: Planda bulunan park ve yeşil alanlarda 0.03 emsal ve 2 kat yapılaşma yapılabilir. Aktif yeşil alan olarak belirlenen bölgelerde zemin –altı geçiş güzergâhında ticari birimler ve otopark yapılabilir.

Yeşil alanlara bile yapılaşma ve ticari birim ile otopark yapma izni verilmektedir. Tarihi ve kentsel alanı korumaktan uzak bir yaklaşımda olan bir planın kendi oluşturacağı yeşil alanı koruması beklenmemelidir. Plan üzerinde yeşil renkle yapılan renklendirmede tonlama yapılmadığı için planda aktif yeşil alan nerelerde bulunmakta olduğu belli değildir.

Ülkemizde ilk yürürlüğe giren yönetmelikte 7 m2/kişi olan aktif yeşil alan standardı, 2 Eylül 1996 tarih ve 23804 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İmar Planı Yapılması ve Değişikliklere Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" ile 10 m2/kişi olarak değiştirilmiştir. Ülkemiz kentlerinde kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük düzeylerde bulunmaktadır. Örneğin Ankara’da 0,86 m2, İstanbul’da 0,84 m2, İzmir’de 0,94 m2, Kayseri’de 3,50 m2’dir. Buna karşın bazı yurtdışı ülkelerin şehirlerinde kişi başına düşen miktarlar şöyledir; Londra 28 m2, Amsterdam 45 m2, Roma 46 m2, Zürich 60 m2, Hannover (Almanya) 78 m2, Stockholm 80 m2’dir.

Söz konusu plan İstanbul’un kişi başına düşen 0,84 m2 olan yeşil alan payını artırmadığı gibi yeni yaratılmak istenen yeşil alanlara da yapılaşma izni verilerek kişi başına düşen yeşil alan payını daha da aşağıya çekilmektedir.

TALEP;

Yukarıda da ayrıntılı olarak izah ettiğimiz bu sözde koruma amaçlı planla Haydarpaşa Gar ve çevresindeki hiçbir tarihi eser ve sit alanı korunmamakta, sit alanının tamamı inşaat alanına çevrilerek yapılaşmaya açılmaktadır. Söz konusu planla alana kültür işlevi yalnızca Harem bölgesinde 30.7942.74 m2 lik küçük bir bölgeye yüklenmiştir. Toplumun belleğinde tren garı olarak simgeleşmiş ve endüstriyel işlevini Tren Gar’ı olarak sürdürmesi gereken Haydarpaşa Gar Binası bu planla OTEL’e dönüştürülmektedir. Haydarpaşa Liman bölgesine yapılacak adı konmamış da olsa kurvaziyer liman ile bölge kamusal kullanımına kapatılacaktır. Planlama ilkeleri ve amaçları arasında sayılan bu bölgeden elde edilecek gelirle "Hızlı Tren Yolları yapılacak" söylemi ise tamamen gerçek dışıdır. Çünkü 5793 sayılı torba kanunun 26.maddesi ile liman satışlarından elde edilen gelirin %60’ının karayolu yapımına aktarılması da karar altına alınmıştır.

5793 SAYILI KANUN

MADDE 26- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) limanlarından elde edilen gelirlerden Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarında tutulan tutarlar, bu birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40’ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı ve diğer ihtiyaçlarda kullanmak amacıyla TCDD’ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD’ye ait limanların özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen onbeş gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ulaştırma Bakanlığı merkez ödemelerini yapan muhasebe birimi hesaplarına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40’ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı amacıyla TCDD’ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Sermaye ödenekleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir."

Yapılan Planla Moda’dan başlayarak Salacak’tan Üsküdar’a kadar uzanan sahil şeridi ticari yapılaşmayla işgal edilmektedir. Gerek kıyı şeridindeki gerekse alanın bütünündeki turizm, ticaret, konaklama, kültür amaçlı yapılaşma ve oluşturulmak istenen yeraltı ve yer üstü otoparkları ile Kadıköy’ün kaldıramayacağı bir nüfus ve araç yoğunluğu yaratılacaktır. Kadıköy’de kişi başına düşen toplam yeşil alan miktarı 1,9 m2’dir. Söz konusu planla getirilen yapılaşma ve planda yeşil alan olarak ayrıldığı söylenen bölgeye bile verilen yapılaşma izni Kadıköy’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da alt seviyelere indirecektir. Planda bazı bölgelerde yapılaşma sınırının avan projelere bırakılması emsal değerin daha yukarılara yükseleceğinin bir işaretidir. Bu planlama ile de söz konusu kentsel ve tarihi sit alanı olan Haydarpaşa ve Çevresi inşaat alanına çevrilecektir. Bu plan hayata geçer ise Haydarpaşa ve çevresi Liman bölgesi kamunun kullanımına kapanacaktır. Yapılacak Kruvaziyer liman ile siluet etkilenecektir.

Haydarpaşa Gar ile Çevresi için kurulunuzca alınmış bulunan 24.06.2006 tarih ve 85 sayılı "Kentsel ve Tarihi SİT alanı" kararı ve kararın gerekçelerine aykırı bir yapılaşma öngören ve de koruma amacı olmayan "1/8.500 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"na kurulunuzca onay verilmemesini talep ediyoruz..

Saygılarımızla. 19.02.2010

EK:2

BTS İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

Yönetim Kurulu Adına

 

   Av. Ersin ALBUZ                Hasan BEKTAŞ

Şube Hukuk Sekreteri          Şube Başkanı

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu