Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Yiğit Yarsız TCDD Garsız Olur mu?

(yorumlar kapalı)

TCDD elindeki taşınmazları satılmak üzere Özelleştirme İdaresine devretmeyi sürdürüyor. TCDD mülkiyetindeki taşınmazların "yatırım planını ve işletmecilik esaslarını" 5793 saylı kanunun 43 maddesi 1. fıkrasındaki hükme dayanılarak oluşturulan "teknik komisyon" tarafından değerlendirilmiştir. Bu komisyonun değerlendirmesi sonucu işletmecilik fazlası olarak belirlenen 9 adet taşınmaz ve 25 adet Gar sahasını satışı yapılmak üzere  15.05.2009 tarih 9/69 sayılı yönetim kurulu kararı ile Özelleştirme İdaresi başkanlığına devretmiştir.

Şubat 2005 ayında "TCDD’nin gar ve istasyonları özelleşiyor" başlığı altında "Zarar eden kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) başını çeken T.C. Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) gar ve istasyonların özel sektör işbirliği ve kiralama yoluyla işletilmesini kararlaştırdı. TCDD Genel Müdürlüğü’nün reform niteliğindeki bu projesi ile atıl duran 57 ildeki toplam 500 adet gar ve istasyon, TCDD ve özel sektör işbirliğiyle ekonomiye kazandırılacak. Kentlerin gelişmesi sonucu tamamen kent merkezleri içinde kalan gar ve istasyon alanlarının özelleştirilmesinden elde edilecek gelir ile kurumun finansman yapısı güçlendirilecek. Tüm gar ve istasyonlarının Avrupa standardına yükseltilmesi amacını da taşıyan uygulama kapsamında söz konusu istasyon alanlarının yalnızca yolcu sirkülasyonun bulunduğu alanlar değil istasyon sahası ve tesislerin tamamının uzun süreli kiraya verilmesi suretiyle değerlendirilmesi de mümkün olabilecek. TCDD Genel Müdürlüğü’nün ihale programına göre girişimci kiralamak istediği gar veya istasyon alanları ile ilgili olarak gerekli başvurularını kuruma yapabilecekler" şeklindeki haberler basın yayın organlarında yer almıştı.

Bilahare TCDD; 09 Kasım 2006 tarih ve 26341 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanarak Eskidji Firması aracılığı ile 22.10.2007 tarihinde bazı taşınmazlarını müzayede yolu ile satış işlemi yapılmış tapu devri gerçekleştirilmiştir.

Ancak; Danıştay 13. Dairesi 07.12.2007 tarih 2007/5183 sayılı kararı ile 5335 sayılı Kanunun 32. maddesinin 1. fıkrasını ve bu yasaya dayanarak yürürlüğe sokulan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin" Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa mahkemesine gönderilmesine, Anayasa Mahkemesi karar verinceye kadar da yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine; TCDD Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yazdığı 13.03.2008 tarih 4067 sayılı yazıda TCDD tarafından satış ve devri yapılan Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme 85 Pafta 773 ada, 49 parseldeki 1100 m2ile 85 pafta, 773 ada, 48 parseldeki taşınmazların tapu kayıtlarına Danıştay 13 Dairenin YD kararı gereği şerh konulmasını talep etmiştir.

Taşınmazlarını elinden çıkarmak için heryolu mübah gören anlayış TCDD Genel Müdürlüğün 14.03.2008 tarih 14755 sayılı OLUR’u ile 09 Kasım 2006 tarih ve 26341 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin" yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkan 13.01.2005 tarih ve 25669 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğe" göre taşınmazlar üzerinde satış hariç olmak üzere yapılan diğer iş ve işlemlere yön vermiştir.

AKP’nin "ülkeyi pazarlamakla mükellef" olduğunu söyleyen başkanı ve aynı zamanda TC. Başbakanı olan R.T.Erdoğan’ın, "Çalık grubuna Haydarpaşa Garını pazarlamak için verdiği söze dayanarak" meclisten geçirdiği iddia edilen 5793 sayılı kapsamında ilk olarak TCDD Fenerbahçe Kampı satılmak üzere ÖİB’na devredilmiştir. Bu devir işleminin iptali için BTS(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)yargıya başvurmuştur.

Ayrıca TCDD Yönetiminin taşınmaz mallarının satışında dayanak olarak kullandığı 5793 sayılı kanunun (5335 sayılı Kanunun 32.maddesi) 43.maddesi CHP tarafından Anayasa mahkemesine götürülmüştü!

5793 sayılı kanunun 43. maddesi

MADDE 43- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, son fıkrasının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir.

İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imar planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir.

Satış bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılır.

Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve işlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu satışlarda 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan ihale usullerinden biri uygulanır.

Bu ihalelerde hangi usulün uygulanacağına, taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak TCDD Yönetim Kurulunca karar verilir.

TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte taşınmazların idaresinden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı, mali işler daire başkanı, yatırım ve planlamadan sorumlu daire başkanı ve emlak şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde taşınmazlardan sorumlu bölge müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, yol müdürü, mali işler müdürü ve emlak şefinden oluşan değer tespit komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu daire başkanı, hukuk müşaviri, mali işler daire başkanı ve taşınmaz dairesi ihale şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde mali işlerden sorumlu bölge müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, mali işler müdürü ve taşınmaz ihale birim şefinden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Komisyon, aynı maddenin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen değer tespit yöntemlerinden en az birini uygulamak suretiyle değer tespiti yapar. Değer tespiti TCDD Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. İhale komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. İhale komisyonu, belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale komisyonunca alınan ihale kararı, TCDD Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna duyurulur.

İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi olmaksızın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, kalan bedele kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan satışlarda mülkiyetin devri TCDD tarafından takyidat konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden sonra gerçekleştirilir.

Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve parselasyon planları, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il, ilçe ve belde belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re’sen yürürlüğe konulur.

Ayrıca, TCDD’ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca uygun görülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca TCDD Genel Müdürlüğüne aktarılır.

 

5793 sayılı kanunun (5335 sayılı Kanunun 32.maddesi) 43.maddesinin iptali için açılan dava, Anayasa mahkemesinde devam ediyor, ancak TCDD elindeki taşınmazları satılmak üzere Özelleştirme İdaresine devretmeyi sürdürüyor.

5793 sayılı Kanunun 43 maddesinde yazılı olduğu şekilde TCDD mülkiyetindeki taşınmazlar için yatırım planı işletmecilik esaslarının değerlendirilmesi için 17.09.2008 tarih 44710 sayılı Genel Müdürlük emri ile bir "teknik komisyon" oluşturmuş. Bu komisyonun değerlendirmesi sonucu işletmecilik fazlası olarak belirlenen 9 adet taşınmaz (8,992.085,17 m2) ve 25 adet Gar sahasının 5793/43 ve 4046 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak, TCDD Genel Müdürlüğünün 15.05.2009 tarih 9/69 sayılı kararı ile satışı yapılmak üzere Özelleştirme İdaresi başkanlığına devredilmiştir.

2010 Kültür Başkenti olan İstanbul’un Merkezi Garlarından Haydarpaşa Gara İhtiyacım yok buraları yabancılarda gelsin görsün diyen, Sirkeci Garı demiryolu hizmeti dışında planlanması için İBB’ye devir hazırlıkları içinde olan Demiryolu İdaresinden Anadolu’daki Gar ve İstasyonları gözeteceğini beklemiyorduk zaten.

TCDD’nin ihtiyacı olmayan satılacak 25 Garın listesine bakalım

Eskişehir, Kırklareli, K.Ereğli, Kayseri, Karabük, Bor, Niğde, Balıkesir, Selçuk(Çamlık), Denizli, Uşak, Erzurum, Erzincan, Sivas, Muş, Kurtalan, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Konya, Adana, İskenderun, İsparta, Eğridir, Kütahya

Eskişehir garın yeraltına alınmasını yanlış bulduğumuzu ve bu alanın kentsel dönüşüme ve ranta açılacağını söylediğimizde "bu alanı belediye halka açacak yeşil alan olacak şeklinde sizde her şeye karşı çıkıyorsunuz" şeklinde tepkiler almıştık. Bu alanda yükselecek binalar bu nedenledir ki Eskişehir’de bu talana karşı çıkmayan partilerin meslek odalarının üniversitelerin sırtında bir kambur olarak duracaktır.

Yazımızın başlangıcındaki "TCDD 500 garı ekonomiye kazandıracak haberi" Garların satışının 25 sayısı ile kısıtlı kalmayacağını göstermektedir. Bu kadar gar satılınca TCDD’nin faaliyetini sürdüreceği alan ortada kalır mı? Kalmaz. Kalmasını da şu an iktidarda olan iktidara aday olan hakim düşünce istemez. Booz Allen Hamilton ve Canac raporları da TCDD’nin tasfiyesini öneriyor dediğimizde "yok onlar yeniden yapılandırma öneriyor" deniliyordu. Ortada yapı kalmıyor ki yeniden yapılandırma olsun.

TCDD’nin ihtiyacı olmayan 9 adet Taşınmazın Listesi

· Hereke istasyon Binası 15614 m2

· Adapazarı İstasyon arsası 3316 m2

· Kilimli 3200 m2

· Karabük bayır mah Ticaret merkezi 57111 m2

· Karabük bayır mah Ticaret merkezi 6363 m2

· Karabük bayır mah Ticaret merkezi 8442 m2

· İzmir Konak Mersinli Çayırlık 20320 m2

· Amasya Merkez Hızırpaşa 4551 m2

· Hatay Dörtyol Yakacık Arsa+Türbe 33514 m2

Toplam : 100.994 m2

25 adet Gar ve 9 adet taşınmazın satılmak üzere Özelleştirme İdaresine devrolunduğunu öğrendiğimizde Ahmet TAN’ın 03.07.2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazısındaki tespitleri aklımıza geldi.

" …Başbakan’ın İBB na aday olduğu dönemde (25 Haziran 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi) Başkan olduktan sonra bu sözü hatırlatıldığında < bu iş valinin yetkisindeymiş> …Belediye Başkanıydı. Başbakan oldu. İnşallah bir gün Valide olur sözünü tutar…7 yıl geçti bekliyoruz Vali-mali olacağı yok. Ve affedersiniz devam ediyor… Aslında genelevde karı satılmıyor kiralanıyor… Tıpkı mayınlı arazi gibi… Tek fark burada kiranın yıllarla değil dakika ile ölçülmesi… Ve mayınlı arazi gibi illa aranmaması… …vesika haberi güme gitti. İstanbul’da 6 bin Türkiye’de 60 bin hayat kadını vesika kuyruğunda…60 bin kadınlık genelevde çalışma kuyruğu OECD rakamlarına, AB kriterlerine, İMF ölçütlerine MTE(Muhabbet Tellallığı Esaslarına) göre tarihi bir rekordur. Ve bu iktidarın yedi yılda savrulmasının ibret belgesidir… Bu belge fotokopi değildir… Son haber İstanbul’daki halefinden: gündemimizde genelevlerin kapatılması yoktur(25.06.2009 Dr.K.Topbaş)…Yani satışa devam…çünkü kuyruk kısalmıyor uzuyor"

Bu köşe yazısı buraya niçin alındı gibi bir soruyla karışılacağımızı bildiğimiz için aşağıda size başka bir kuyruğun 21.03.2008 tarihi itibarı ile hazırlanmış listesini vereceğiz.

 

 

Hangi Hükümet hangi kurumlarımızı sattı?

 

1991 yılı sonrası iktidara gelenlerin sattıkları kurumlarımıza bakarak, özelleştirmeci Partilerin kamu ekonomisine ne denli hoyratça bir saldırı yaptıklarını anlamak mümkün. Bu nedenle listemizin tarihini fikir vermesi ile sınırlı tuttum.

 

Hükümetlerin sattıklarının listesinin uzunluğu ya da kısalığı ise, iktidarda kaldıkları süre ile ilgilidir.

 

49. Hükümet: Süleyman Demirel – Erdal İnönü (20.11.1991- 25.06.1993)

 

Demirel – İnönü Hükümetinin sattıkları;

ÇAYBANK

İPRAGAZ

TAT KONSERVE

ÇAMSAN

RAY SİGORTA

POLİNAS

MEYSU

ŞEKER SİGORTA

ANKARA HALK EKMEK

TÜRK TRAKTÖR

TRAKMAK

Gaziantep Çimento Fabrikası,

İskenderun Çimento Fabrikası,

Trabzon Çimento Fabrikası,

Ladik Çimento Fabrikası,

Şanlıurfa Çimento Fabrikası,

Bartın Çimento Fabrikası,

Aşkale Çimento Fabrikası,

Denizli Çimento Fabrikası,

Çorum Çimento Fabrikası,

Sivas Çimento Fabrikası,

Niğde Çimento Fabrikaları,

ŞEKERBANK,

TOE,

ÇUKUROVA ELEKTRİK .

KEPEZ ELEKTRİK

NETAŞ

GİMA

TAVŞANLI YEM SAN. A.Ş.

BALIKSAN A.Ş.

ÇUKOYEM LTD. ŞTİ

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 291 Mağaza, 40 Adet Arsa, 1 Adet satış Mağazası ile 4 Şirketteki İştirak Hisseleri

SEK İzmir-Tire Süt Toplama. Merkezi

SEK Çatalca Süt Toplama. Merkezi.

 

 

50. Hükümet: Tansu Çiller – Murat Karayalçın (25.06.1993- 05.10.1995)

 

Çiller-Karayalçın Hükümetinin sattıkları;

AEG – ETİ A.Ş.

İSTANBUL DEMİR ÇELİK FABRİKASI

TELETAŞ

GÜNEYSU

LAYNE-BOWLER

HASCAN GIDA

TOROS İLAÇ PAZARLAMA .

AEG – ETİ

ALTEK

ÇESTAŞ

ÇANAKKALE SERAMİK

PANCAR MOTOR

FRUKO – TAMEK

TAMEK GIDA

MEKTA

Konya Şeker Fabrikası

NİMSA

HAVAŞ

SUNTEK

Adıyaman Çimento Fabrikası

KÜMAŞ

ÇİNKUR Celaldağ Maden Saha Ruhsat Devri,

ÇİNKUR Pozantı Maden Saha Ruhsat Devri,

ÇİNKUR Koyulhisar Maden Saha Ruhsat Devri

SİVAS Demir Çelik T.A.Ş. Gaziosmanpaşa’da Bir Daire

PETKİM A.Ş. Bahçelievler Bina

PETKİM A.Ş. Gaziosmanpaşa Bina

Sivas Yem Fabrikası,

Bandırma Yem Fabrikası,

Kars Yem Fabrikası,

Çaycuma Yem Fabrikası,

Adıyaman Yem Fabrikası,

Korkuteli Yem Fabrikası,

Samsun Yem Fabrikası,

Acıpayam Yem Fabrikası,

Bursa Yem Fabrikası,

Çankırı Yem Fabrikası,

Devrekani Yem Fabrikası,

Elazığ Yem Fabrikası,

Göksun Yem Fabrikası,

Yatağan Yem Fabrikası,

Konya I Yem Fabrikası,

Konya Iı Yem Fabrikası,

Uşak Yem Fabrikası,

Kızıltepe Yem Fabrikası,

Adapazarı Yem Fabrikası,

Erzurum Yem Fabrikası,

Siirt Yem Fabrikası,

Diyarbakır Yem Fabrikası,

Tunceli Yem Fabrikası,

Tatvan Yem Fabrikası,

Van Yem Fabrikası,

İstanbul Yem Fabrikası,

Kırklareli Yem Fabrikası,

Hilvan Yem Fabrikası

Muş Yem Fabrikası

KÖYTEKS A.Ş. Siirt Hazır Giyim Tesisi

KÖYTEKS A.Ş. Yerköy Tesislerine Ait 30 Arsa

EBK A.Ş.’ye ait Manisa Lojman, İskenderun Soğuk Depo, Gölbaşı-Oğulbey, Çerkezköy, Gölbaşı-Oğulbey Arsaları

EBK A.Ş. Ankara Et Kombinası,

EBK A.Ş. Afyon Et Kombinası,

EBK A.Ş. Suluova Et Kombinası,

EBK A.Ş. Malatya Et Kombinası,

EBK A.Ş. Kars Et Kombinası,

EBK A.Ş. Elazığ Et Kombinası,

EBK A.Ş. Şanlıurfa Et Kombinası,

EBK A.Ş. Tatvan Et Kombinası,

EBK A.Ş. Bayburt Et Kombinası,

EBK A.Ş. Bursa Et Kombinası,

EBK A.Ş. Kastamonu Et Kombinası

EBK A.Ş. Ağrı Et Kombinası

SÜMER HOLDİNG A.Ş.Gebze, Karadeniz Ereğlisi ve İzmir Konak Arsaları

SÜMER HOLDİNG A.Ş.SİFAŞ’daki İştirak Hisseleri

TURBAN TURİZM A.Ş. Kemer Marina, Çeşme Oteli ve Lojmanları ile İstinye’de 2 Parsel Arsa

SEK Adana Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Afyon Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Amasya Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Bayburt Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Çan Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Çankırı Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Erzincan Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Erzurum Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Eskişehir Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Havsa Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Siverek Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Yatağan Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Yüksekova Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Trabzon Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Solaklı Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Sinop Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Balıkesir Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Burdur Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK İzmir Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Lalahan Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Muş Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Adilcevaz Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Sivas Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Bolu Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Çorum Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK Elazığ Süt Ve Süt Mamülleri,

SEK İstanbul Süt Ve Süt Mamülleri

SEK Tunceli Süt Toplama Merkezi

SEK’İN İsim Hakkı

 

 

 

51.Hükümet: Tansu Çiller (05.10.1995- 30.10.1995)

Tansu Çiller’in 25 günlük hükümeti, 52. Hükümetin kuruluş hazırlıkları ile geçti.

 

 

 

52. Hükümet: Tansu Çiller – Deniz Baykal (30.10.1995- 06.03.1996)

 

Çiller- Baykal (DYP-CHP) Hükümetinin sattıkları;

TESTAŞ A.Ş.Aydın Tesisleri

KÖYTEKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yerköy Tesislerine Ait 4 Arsa

KÖYTAŞ

THY 3 Adet B-727 Tipi Uçak

TURBAN TURİZM A.Ş.Elmadağ Dağ Evi, Ilıca Moteli, İstinye’de 6 Parsel Arsa

SEK Diyarbakır Süt ve Süt Mamülleri İşletmesi,

SEK Adıyaman Süt ve Süt Mamülleri İşletmesi,

SEK Kastamonu Süt ve Süt Mamülleri İşletmesi,

SEK Devrek Süt ve Süt Mamülleri İşletmesi,

SEK Silivri Süt ve Süt Mamülleri İşletmesi

SEK Aydın Köşk Arsası

ORÜS Ayancık İşletmesi

ORÜS Devrek İşletmesi

ORÜS Düzce İşletmesi

ORÜS Vezirköprü İşletmesi

ORÜS Pazarköy İşletmesi

ORÜS Ulupınar İşletmesi

ORÜS Bafra İşletmesi

ORÜS Antalya İşletmesi

SÜMERBANK

SÜMER HOLDİNG A.Ş.Adana Pamuklu Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş Erzincan Pamuklu Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş Eskişehir Bas. Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş Hereke Yünlü Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş Nevşehir Pamuklu Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş Şanlıurfa Yün Yapağı İşletmesi

SÜMER HOLDİNG A.Ş.88 adet Mağazanın devri

 

 

 

53. Hükümet: Ahmet Mesut Yılmaz (06.03.1996- 28.06.1996)

 

Ahmet Mesut Yılmaz (ANAP) Hükümetinin sattıkları;

ÇİNKUR

Elazığ Çimento Fabrikası

Van Çimento Fabrikası

Lalapaşa Çimento Fabrikası

Kars Çimento Fabrikası

PETROL OFİSİ A.Ş.

M.Öncü Tankeri ve Yedekleri

Niğde Arsası

Konya / Beyşehir Arsası

Batman Arsası (I), Batman Arsası (II), Balıkesir Arsaları (5 arsa)

 

 

 

54. Hükümet: Necmettin Erbakan -Tansu Çiller (28.06.1996 – 30.06.1997)

 

Erbakan-Çiller (RP-DYP) Hükümetinin sattıkları;

GÜMÜŞHANE ÇİMENTO Fabrikası

ERGANİ ÇİMENTO Fabrikası

PETROL OFİSİ A.Ş.

PETLAS

ÇEMAŞ

ÇİMHOL

ANADOLUBANK

FİLYOS ATEŞ TUĞLASI

DENİZBANK

T.D.İ. Hopa Limanı ,

T.D.İ. Tekirdağ Limanı ,

T.D.İ. Giresun Limanı ,

T.D.İ. Ordu Limanı ,

T.D.İ. Sinop Limanı

Talha Sabuncu Tankeri

KÖYTEKS A.Ş.Gümüşhane Tesisi,

KÖYTEKS A.Ş Diyarbakır Tesisi,

KÖYTEKS A.Ş Yerköy Tesisi,

KÖYTEKS A.Ş 11 Mağazanın Devri,

KÖYTEKS A.Ş Erzincan Haz. Giyim Tesisleri

T.DENİZCİLİK İŞLETMELERİ Hasköy Bakım Atölyesi

ETİBANK Elazığ Sodyum Bikromat İşletmesi ve 21 Arsa

 

 

55. Hükümet: Mesut Yılmaz- Bülent Ecevit (30.06.1997- 11.01.1999)

 

Yılmaz-Ecevit (ANAP-DSP)Hükümetinin sattıkları;

ETİBANK

HAVAŞ

Kurtalan Çimento Fabrikası

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Denizli Pamuklu Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Maraş Pamuklu Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Soda Sanayii A.Ş.,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Afyon Sincanlı Yapağı Ve Tiftik. Tops.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Salihli Palamut Ve Valeks İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Mannesman-Sümer Boru Endüstrisi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Mersin Satış Mağazası,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Mersin Konfeksiyon Tesisi, .

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Mersin Depo Binası,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Bünyan Yünlü Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Ereğli Pamuklu Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Sivrihisar Alım Ajanslığı,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Sungurlu Yarım Kalmış Konfeksiyon Fabrikası,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Erhaz Erzurum Hazır Giyim Tesisleri,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Sihaz Sivas Hazır Giyim Tesisleri

BOZÜYÜK SERAMİK A.Ş.

ORÜS A.Ş. Eskipazar İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Kalkım İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Yenice İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Demirköy İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Bartın İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Şavşat İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Bolu Emprenyeleme,

ORÜS A.Ş. Arhavi İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Artvin İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Borçka İşletmesi,

ORÜS A.Ş. Dursunbey İşletmesi

ORÜS A.Ş. Kırklareli Demirköy’de Taşınmazlar, 78 Adet Gayrimenkul

TURBAN TURİZM A.Ş. Kemer Marina, Akçay Tatil Köyü, Kuşadası Marina, Bodrum Marina Tesisleri

ÇİTOSAN Öğütülebilirlik Laboratuvarı

SİVAS DEMİR ÇELİK İŞLETMESİ.

KONYA KROM MAN. A.Ş.

YARIMCA PORSELEN

DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.Üsküdar Binası

SEK Yenice Süt Toplama Merkezi

SEK Giresun Süt Ve Mamülleri İşletmesi.

PETROL OFİSİ A.Ş.Boray Tankeri, Piri Reis Tankeri ve Yedekleri

KÖYTEKS A.Ş. 21 Konfeksiyon makinesı ve 63 Örgü Makinası. .

K.B.İ A.Ş. 246 Adet Arsa

T.D.İ. Rize Limanı

T.D.İ. Antalya Limanı,

Çeşitli illerde 6 Menkulü, Hopa, Giresun ve Rize Limanında 3 Kiralık Yeri

TÜSTAŞ A.Ş. Ankara A.O.Ç. Mah. 2 Bina

 

 

56. Hükümet:Mustafa Bülent Ecevit (11.01.1999- 28.05.1999)

 

Ecevit (DSP) Hükümetinin sattıkları;

TURBAN A.Ş. Ürgüp Moteli

EBK A.Ş. Kırıkkale Keskin, Siirt, Ankara Bala, Kırıkkale Çelebi de 4 Arsası

EBK A.Ş. Kayseri ve Erzincan’da Soğuk Depo Arsaları

EBK A.Ş. Malatya ve Sakarya’da Kombina Arsaları

 

 

 

57. Hükümet; Bülent Ecevit-Devlet Bahçeli-Mesut Yılmaz

(28.05.1999- 18.11.2002)

Sayın Enis Öksüz, Telekom’un satılmasına karşı direnmiş, Bakanlıktan ve üyesi bulunduğu MHP’den istifa etmiştir.

 

Ecevit- Bahçeli- Yılmaz (DSP-MHP-ANAP) Hükümetinin sattıkları;

ORÜS A.Ş Cide İşletmesi ile ORÜS A.Ş. 38 Taşınmaz

SEKA Bolu İşletmesi. Sosyal Tesisleri ve Lojmanları,

SEKA Dalaman İşletmesi,

SEKA Dostel Alüm. Sülfat Sanayi. A.Ş,

SEKA İzmit Pompa İstasyonu Arsası, 1 Matbaa Binası,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. BASF .

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Boyabat Ayakkabı Fabrikası,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Dumlu Yün İpliği Fabrikası,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. İskenderun, Gökçeada, Hakkari’de Mağazaları,

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Muş Mağaza Binası, Çeşitli illerde 11 Arsa, 18 Taşınmaz, 3 lojman, Dikmen’de Taşınmaz

TÜGSAŞ A.Ş.Ulukışla Alçı Tesisi ile Gemlik’te Taşınmaz

ASİL ÇELİK Bursa Osmangazi’de 2 Taşınmaz

ÇANTAŞ

TUNGAŞ

ANKARA HALK EKMEK

ÖBİTAŞ

PANCAR EKİCİLERİ BİRLİĞİ

MAKSAN

DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.

LİMAN İŞLETMETİ VE NAKLİYAT

MAN KAMYON OTO

DOSAN KONSERVE

BALIKESİR PAMUKLU DOKUMA

AYDIN TEKSTİL İŞLETMESİ

ÜLFET GIDA

KASTAŞ KARADENİZ ÇİM.

OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC.

MARS TİCARET

CEYHAN SAN. TİC.

GÜVEN SİGORTA

TOE TÜRK OTO.

ANKARA T. SİGORTA. ŞİRKETİ.

EGE ET MAM.

İMSA .

METAL KAPAK

TÜSTAŞ

ETÜDAŞ

ASİL ÇELİK

ROSS-Breeders-KÖY-TÜR

AYMAR YAĞ

TOROS GÜBRE

OLGUN ÇELİK

PETROL OFİSİ A.Ş.Blok Satış

TURBAN A.Ş. Carlton Oteli Arsası, Abant ve Bolu Çev. Tur. A.Ş, Atik Paşalar Yalısı

T.Z.D. A.Ş. Diyarbakır İşletmesi,

T.Z.D. A.Ş. Osmaniye İşletmesi,

T.Z.D. A.Ş. Muş İşletmesi,

T.Z.D. A.Ş. Erzurum İşletmesi,

T.Z.D. A.Ş. Ürgüp İşletmesi,

T.Z.D. A.Ş. K.Maraş İşletmesi,

T.Z.D. A.Ş. İzmir Tire İşletmesi,

T.Z.D. A.Ş. Manisa Wp Kükürt İşletmesi

T.Z.D. A.Ş. 53 taşınmaz, 14 Arsa, 52 Lojman, 79 Depo, 5 Bekçi Evi,.

T.Z.D. A.Ş. Şanlıurfa’da Sosyal Tesisi

KBİ A.Ş. Murgul İşletmesi Asit Tesisi,

KBİ A.Ş. Çeşitli illerde 206 Adet Taşınmaz ve 2 arsa

EBK A.Ş. Sivas Et Kombinası,

EBK A.Ş. Burdur Et Kombinası,

EBK A.Ş. Eskişehir Et Kombinası,

EBK A.Ş. Gaziantep Et Kombinası ile çeşitli illerde 134 Arsa

T. GEMİ SANAYİ A.Ş. Eski İstinye Tersane Arsası

T.D.İ Alanya Limanı

T.D.İ Marmaris Limanı,

T.D.İ 3 Taşınmaz ve 1 Gemi

PETKİM A.Ş. YARIMCA TESİSİ, İzmir’de 1 Taşınmaz

 

 

 

 

59. ve 60. Hükümet: Recep Tayyip Erdoğan (14.03.2003- )

 

Recep Tayyip Erdoğan (AKP) Hükümetinin sattıkları;

T. TELEKOM

ERDEMİR,

İSDEMİR,

Divrigi Demir Madeni,

Hekimhan Demir Madeni,

İskenderun İsdemir Limanı,

Ereğli Erdemir Limanı

ÇELBOR

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Tasfiye Edilerek İl Özel İdarelerine devredildi)

TÜPRAŞ Blok Satış,

TÜPRAŞ USAŞ Hissesi,

TÜPRAŞ 18 Taşınmaz

Amasya Şeker Fabrikası

Kütahya Şeker Fabrikası,

Adapazarı Şeker Fabrikası

ESGAZ, BURSAGAZ .

ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.,

ETİ GÜMÜŞ A.Ş,

ETİ BAKIR A.Ş,

ETİ KROM A.Ş

ÇAYELİ BAKIR İŞLETMESİ. A.Ş.

K.B.İ. A.Ş. Samsun İşletmesi

K.B.İ. A.Ş. Murgul İşletmesi

TDÇİ A.Ş.’ye Ait Deveci Demir Madeni Sahası

KBİ- Giresun’da 2 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir

KBİ- Sinop’da 1 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir

KBİ- Murgul İşlet. Hid. Elek. Sant. Samsun’da varlıklar

K.B.İ. A.Ş.’ye ait188 Arsa, 154 Taşınmaz, 41 Arsa, 89 adet Lojman, 3 Taşınmaz

SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUM A.Ş, Oymapınar Barajı, Alümina Madeni , Antalya Limanı, Eti Alüminyum’a Ait 4 Taşınmaz

SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi)

T.D.İ. Çeşme Limanı,

T.D.İ. Kuşadası Limanı

T.D.İ. Trabzon Limanı,

T.D.İ. Dikili Limanı

T.D.İ. M/F Ankara Feribotu,

T.D.İ. Samsun Feribotu

T.D.İ. Karadeniz Gemisi,

T.D.İ. Nak. İnş.Tur. İh. Paz.A.Ş.,

T.D.İ. Şehir Hat. Hiz. ve Gemiler,

T.D.İ. Turan Emeksiz Yolcu Gemisi,

T.D.İ. İstanbul’da 21 taşınmaz ve Samsun’da eski acente binası

TDİ- Yakıt II Gemisi

TDİ Samsun’da taşınmaz

TDİ- Şehir Hatları Çanakkale Hizmetleri

TDİ Çanakkale’ye ait ait 9 Gemi

SÜMER HOLDİNG -BUMAS

SÜMER HOLDİNG A.Ş.-MERİNOS HALI MARKASI,

SÜMER HOLDİNG A.Ş.-ERYAĞ A.Ş,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Adıyaman İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Sarıkamış İşletmesi ,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Beykoz Deri Ve Kundura Sanayi İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Yeşilova Halı Yün İpliği Ve Battaniye Fabrikası,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Bakırköy İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Çanakkale Sentetik Deri,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Diyarbakır İşletmesi,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -Tercan, Merinos ve Akdeniz İşletmesinin Makine ve teçhizatları,

SÜMER HOLDİNG A.Ş -İSTANBUL İMAR LTD. ŞTİ, çeşitli illerde 21 arsa, 115 Taşınmaz, 5 bina ve16 dükkan

TEKEL ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş,

TEKEL-KAYACIK TUZLASI

TEKEL-KALDIRIM TUZLASI

TEKEL-YAVŞAN TUZLASI

TEKEL – TEKA ile Sigara Sanayi İşletmesi A.Ş.’ye ait puro mar. ve varlıkları,

TEKEL İstanbul Tütün Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

TEKEL’e ait 5 bina, 25 Daire, 12 arsa ve 332 Taşınmaz

TEKEL Tuzluca, Sekili, Yavşan, Kağızman, Çankırı Kaya, Kaldırım ve Kayacık Tuzlaları ile Kristal Tuz Rafine

TEKEL İKİZ KULELER,

TEKEL Erciyes DSİ, Bayındırlık, Karayolları Sosyal Tesisleri

TEKEL-Bodrum Tesisleri ve Taşınmazları

DİTAŞ

TAKSAN

GERKONSAN

TÜMOSAN İŞLETMESİ .

T.Z.D A.Ş.

SAKARYA TRAKTÖR İŞLETMESİ. .

SEKA Afyon, Balıkesir İşletmesi,

SEKA Yibitaş Kraft Torba İşletmesi,

SEKA Çaycuma İşletmesi,

SEKA Aksu İşletmesi,

SEKA Kastamonu İşletmesi,

SEKA Karacasu İşletmesi,

SEKA Akkuş İşletmesi,

SEKA’ya ait Çeşitli illerde 3 arsa, 7 taşınmaz,

Ankara Alım Satım Müdürlüğü Binası

HAVELSAN A.Ş.

ASPİLSAN Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.

MEYBUZ A.Ş.

İstanbul ve Kütahya’da 3 Arsa ve çeşitli İllerde 24 Taşınmaz

USAŞ Hissesi ve USAŞ’ın 11 Lojmanı

TÜGSAŞ A.Ş. GEMLİK GÜBRE SAN. A.Ş,

SAMSUN GÜBRE SAN. A.Ş.

İGSAŞ,

İstanbul Satın Alma Müdürlüğü Binası,

Kütahya Gübre A.Ş. Varlıkları,

Şanlıurfa depoları arazisi, Fatsa ve Tekirdağ Depoları,

PETKİM A.Ş.Çanakkale’de 1 arsa

PETKİM – Yarımca’da 5 taşınmaz *

E.B.K. A.Ş. Manisa Et Ve Tavuk Kombinası,

E.B.K. A.Ş. Çeşitli illerde11 Mağaza, 23 büro, 12 lojman, 4 arsa, 4 Daire,1 Bina,131 taşınmaz, Samsun ve Mersin Soğuk Hava Deposu

SÜTAŞ,

SÜTAŞ Malatya İşletmesi

SÜTAŞ Muhtelif yerlerde 6 arsa, 5 bina, 13 daire, 51 Taşınmaz, 1 dükkan

ORTADOĞU TEKNOPARK A.Ş.

Manisa Saruhanlı’da 1 tarla, Adana ve Gebze’de 3 taşınmaz, K.Maraş Elbistan’da 1 arsa, 1 bina, Konya Ereğli’de 1 arsa 1 bina, Erzurum’da 1 daire, Muhtelif İllerde 3 arsa, Konya’da 1 dükkan, Kırıkkale ve Manisa’da 2 Taşınmaz

KTHY

EBÜAŞ – 6 adet Taşınmaz

Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 3 Tanker

Başak Sigorta A.Ş.

Başak Emeklilik A.Ş.

TEDAŞ-Zonguldak’ta 19 pilon yeri

TEDAŞ’a ait 144 taşınmaz

TEDAŞ Manisa Kula’da ve İstanbul Beykoz’da 2 direk yeri,

TEDAŞ USAŞ Hissesi

Taşucu Limanı Tersane Alanı,

İSKENDERUN LİMANI

İZMİR LİMANI

MERSİN LİMANI

Ataköy Marina Ve Yat İşletmesi A.Ş.

Ataköy Otelcilik A.Ş.

Kuşadası Tatil Köyü

Hilton Oteli

Emekli Sandığı Çelik Palas Oteli

Emekli Sandığı Büyük Ankara Oteli

Emekli Sandığı Büyük Efes Oteli

Emekli Sandığı Kızılay Emek İşhanı

Emekli Sandığı Büyük Tarabya Oteli

Araç Muayene İstasyonu I. Bölge

Araç Muayene İstasyonu II. Bölge

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Tercan Hidroelektrik Santrali,

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Kuzgun Hidroelektrik Santrali,

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Mercan Hidroelektrik Santrali,

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait İkizdere Hidroelektrik Santrali,

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Çıldır Hidroelektrik Santrali,

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Beyköy Hidroelektrik Santrali

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Ataköy Hidroelektrik Santrali

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Denizli Jeotermal Santrali

 

AKP’nin satmayı planladığı kuruluşlar;

 

İhalesi Tamamlanmış Olanlar:

T.C.D.D. İzmir Limanı

TEKEL – 1 Taşınmaz

Petkim Petrokimya Holding A.Ş

T.C.D.D. Derince Limanı

Sümer Holding A.Ş.’ye ait Mazıdağı Fosfat Tesisleri

Sümer Holding A.Ş. NİTRO-MAK Makine Kimya Nitro Nobel Kimya Sanayi A.Ş. Sümer Holding A.Ş. Barit Öğütme Tesisi

 

AKP’nin satmayı planladıkları;

Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu

Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu,

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu,

Toprakkale-İskenderun Otoyolu,

İzmir-Çeşme Otoyolu,

İzmir-Aydın Otoyolu,

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu,

İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu.

Boğaziçi Köprüsü,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

 

Enerji alanında;

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

TEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.

TEDAŞ Engil Gaz Türbünleri: Edremit / VAN

TEDAŞ Denizli Jeotermal Santrali: Sarayköy/ DENİZLİ

TEDAŞ Ataköy Hidroelektrik Santrali: Almus/TOKAT

TEDAŞ Beyköy Hidroelektrik Santrali: Sarıcakaya/ESKİŞEHİR

TEDAŞ Çıldır Hidroelektrik Santrali: Arpaçay/KARS

TEDAŞ İkizdere Hidroelektrik Santrali: İkizdere/RİZE

TEDAŞ Kuzgun Hidroelektrik Santrali: Ilıca/ERZURUM

TEDAŞ Mercan Hidroelektrik Santrali: Ovacık/TUNCELİ

TEDAŞ Tercan Hidroelektrik Santrali: Tercan/ERZİNCAN

TEDAŞ Akdeniz Elektrik A.Ş. Antalya, Burdur, Isparta İl sınırları

TEDAŞ Aras Elektrik A.Ş. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır,Kars

TEDAŞ Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize

TEDAŞ Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak

TEDAŞ Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli

TEDAŞ Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir, Manisa

TEDAŞ Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş, Adıyaman

TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Sivas, Tokat, Yozgat

TEDAŞ Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş Aydın, Denizli, Muğla

TEDAŞ Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya, Uşak

TEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli.

TEDAŞ Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova

TEDAŞ Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Bitlis, Hakkari, Muş, Van

TEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş İstanbul ili Rumeli Yakası.

TEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul ili Anadolu Yakası.

TEDAŞ Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop

TEDAŞ Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

TEDAŞ Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis

TEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ)

 

TEKEL İşletmeleri;

TEKEL Adana Sigara Fabrikası Müdürlüğü

TEKEL Bitlis Sigara Fabrikası Müdürlüğü

TEKEL İstanbul Sigara Fabrikası Müdürlüğü

TEKEL Malatya Sigara Fabrikası Müdürlüğü

TEKEL Samsun-Ballıca Sigara Fabrikası Müdürlüğü

TEKEL Tokat Sigara Fabrikası Müdürlüğü

TEKEL Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti.

TEKEL REYTEK Tütün San. ve Tic. A.Ş.

TEKEL Adana Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Adıyaman Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Besni Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Kahta Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Malatya Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Akçaabat Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Akhisar Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Aydın Yaprak Tütün İşl. Müd.

TEKEL Muğla Yaprak Tütün İşl. Müd.

TEKEL Milas Yaprak Tütün İşl. Müd.

TEKEL Bafra Yaprak Tütün İşl. Müd.

TEKEL Batman Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Bekirhan Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Beşiri Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Kozluk Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Kurtalan Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Sason Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Bitlis Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Bursa Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL İnegöl Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Hamdibey Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Denizli Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Acıpayam Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Güney Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Tavas Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Buldan Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Kale Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü

TEKEL Diyarbakır Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Silvan Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Bismil Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Hatay Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL İskenderun Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Yayladağ Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Altınözü Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL İstanbul Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL İzmir Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Cumaovası Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Kemalpaşa Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Tuzla Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Yazıbaşı Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Manisa Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Kula Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Salihli Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Sarıgöl Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Selendi Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Osmancalı Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Saruhanlı Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Muş Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Samsun Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Tokat Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Erbaa Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Gümüşhacıköy Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Taşova Yaprak Tütün İşl. Müdürlüğü

TEKEL Diyarbakır Yaprak Tütün İşl. Fab. Müdürlüğü

TEKEL Adana Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Afyon Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Ankara Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Antalya Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Aydın Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Balıkesir Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Bursa Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Çanakkale Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Çorum Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Denizli Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Diyarbakır Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Edirne Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Elazığ Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Erzurum Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Eskişehir Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Gaziantep Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Hatay Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL İstanbul Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL İzmir Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Kahramanmaraş Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Kars Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Kastamonu Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Kayseri Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Kocaeli Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Konya Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Kütahya Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Malatya Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Manisa Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Mersin Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Muğla Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Ordu Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Sakarya Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Samsun Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Sivas Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Tokat Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Trabzon Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Van Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Zonguldak Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü

TEKEL Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğü

TEKEL Ayvalık Tuz İşletmesi Müdürlüğü

TEKEL AMBALAJ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik Ve Müteahhitlik A.Ş.

Bumas-Karaman Bulgur Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Beslen Makarna Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

PETKİM’e ait Yarımca Sosyal Tesis Alanındaki Yarımca Köyü Tesisleri

 

Şeker fabrikaları;

Afyon Şeker Fabrikası

Ağrı Şeker Fabrikası

Alpulu Şeker Fabrikası

Ankara Şeker Fabrikası

Bor Şeker Fabrikası

Burdur Şeker Fabrikası

Çarşamba Şeker Fabrikası

Çorum Şeker Fabrikası

Elazığ Şeker Fabrikası

Elbistan Şeker Fabrikası

Ercincan Şeker Fabrikası

Erzurum Şeker Fabrikası

Eskişehir Şeker Fabrikası

Ilgın Şeker Fabrikası

Kars Şeker Fabrikası

Kastamonu Şeker Fabrikası

Kırşehir Şeker Fabrikası

Malatya Şeker Fabrikası

Muş Şeker Fabrikası

Susurluk Şeker Fabrikası

Turhal Şeker Fabrikası

Üşak Şeker Fabrikası

Yozgat Şeker Fabrikası

Afyon Makine Fabrikası

Ankara Makine Fabrikası

Erzincan Makine Fabrikası

Eskişehir Makine Fabrikası

Turhal Makine Fabrikası

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası

Afyon Tarım İşletmesi

Sarımsaklı Tarım İşletmesi

Tohum İşleme Fabrikası – Ankara

 

 

2. AKP Hükümetinin planı; ‘Kamuyu bitireceğiz’

 

Kitap kaleme alındığında iktidarda buluna 2. AKP döneminin ilan edilen programı, Cumhuriyet ekonomisinin yıkılması ve eyalet sistemine geçişin programı. Program başarılı olursa ABD ve AB emperyalizminin istekleri, Dünya Bankası, OECD ve IMF’nin beklentileri yolunda daha ileri adımlar atılmış olacak. Kamu sektöründen geriye kalanların tasfiye edilmesi, yabancı tekellerin egemenliği ve eyalet sistemine giden yolların hazırlanması olan bu programın, Özelleştirme idaresi tarafından ilan edilenleri bile, tehlikenin boyutlarını anlamaya yetiyor. Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, 2009 yılından sonra özelleştirilecek bir şey kalmamasını hedeflediklerini itiraf etti.

 

Telekom’daki yüzde 45 hissenin bir bölümünü de satıyoruz.

ÖİB Başkanı Metin Kilci, çoğunluk hisselerini özelleştirdikleri Türk Telekom’un yüzde 45 kamu hissesinin belli bir bölümü de satacaklarını açıkladı. Böylece Telekom’un tamamına yakını elden çıkarılmış olacak.

 

Otoyollar ve köprüler satılıyor

2008 de Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ve Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu, çevre otoyolları, köprüler ve bağlantı yolları üzerindeki hizmet tesisleri ile bakım işletme ve ücret toplama merkezlerini satmayı planlıyor. AKP’nin satmayı planladığı diğer otoyolları şunlar;

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu.

Karayolları Genel Müdürlüğü bu otoyollar, çevre otoyolları, köprüler, bağlantı yolları, tesisler, bakım işletme ve ücret toplama merkezlerinin bakım onarımına devam edecek, ama parayı şirketler alacak.

 

Şeker Fabrikaları ve Telekom satılıyor.

Unicredit tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Proje Finansmanı Toplantısında ÖİB Başkanı Metin Kilci, halen 25 Şeker Fabrikasından kamunun elinde olan 24 fabrikanın özelleştirilmesinin yakın bir zamanda kapsamlı bir şekilde başlayacağını açıklıyor.

 

Devletin elinde liman kalmıyor.

TCDD – Mersin Limanı 2007 yılında satılmıştı. İzmir limanı 49 yıl süreyle yöntemiyle Global-Hutchison-Ege İhraacatçı Birlikleri Liman Hizmetleri ve Taşımacılık A.Ş. O.G.G. tarafından verilmişti. Derince Limanı, 36 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle Türkerler Ortak Girişim Grubu’na verildi. Önümüzdeki dönemde de, Bandırma, Samsun ve İskenderun Limanları da özelleştirilecek. Bu limanlarda elden çıkarılsa, Haydarpaşa ve Karaköy Limanları dışındaki bütün limanlar satılmış olacak.

 

Fosfat Tesisleri ve Sümer Halı;

AKP, Sümer Holdinge ait Mazıdağı Fosfat Tesislerinin 4 işletme ruhsatı ve 3 arama ruhsatı ile buluculuk haklarını, işletme ve arama sınırlarındaki arazileri ve bunların üzerindeki alt yapı tesisleri, yerüstü yapıları ve bütünleyici parçalarını, Sümer Halı ve Sümer Holding A.Ş’nin mülkiyetindeki Barit Öğütme Tesisi’ni satmak istiyor.

 

Yerli alıcılar yabancıların piyonu olarak ihaleye giriyor;

TEKEL’in alkollü içki birimi, Sümerbank ve Petrol Ofisi’nde olduğu gibi sözde yerli alıcılar, çok uygun koşullarda devlet desteğiyle aldıkları kuruluşları kısa süre sonra 2-3 katı fiyatına yabancılara sattılar.

Petrol Ofisi’ni 1,25 milyar dolara satın alan yerli konsorsiyum, kendine ait zarar eden şirketle birleştirdiği, bu durumun Devlet’in her yıl 150 milyon YTL vergi kaybına sebep olduğu ve sonuçta birikmiş KDV borçları ödenmeyen milli kuruluşu yabancılara 5 milyar dolara sattığı biliniyor.

 

Akarsular ve GAP satılıyor!

Akarsu ve göletlerin kullanım hakkı 49 yılllığına özel sektöre devredilecek. Enerji Bakanı Hilmi Güler, Kızılırmak’ı proje kapsamına almayı planladıklarını söylüyor. Fırat’ın sularının üzerindeki Atatürk ve Keban gibi barajlara giden sular da bu özelleştirme kapsamı içinde olacak. DSİ’de yapılan ön çalışmalara göre, Fırat’ın 29 yıllık satış değerinin 950 milyon dolar, Dicle’nin 650 milyon dolar olacağı söyleniyor. Yani Fırat ve Dicle bir ‘fabrika’ gibi düşünülüyor"

Fransızlar, Türkiye’de Sabancı ile ortak olup Torosların suyunu Türklere satıyor! Danone’nin Türkiye’de dördü su ve ikisi sütlü ürünler olmak üzere 6 fabrikası var. Zaten Avrupa Birliği, Türkiye’den Fırat ve Dicle sularının uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesini istemişti. İşte bu talebi, akarsuların özelleştirilmesi ile karşılayacaklar! Rahmi Koç da 1997 yılında Venizelos gemisinde düzenlenen toplantıda Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona devredilmesi gerektiğini söylemişti.

15 Aralık 2004 tarihinde yayınlanan AB İlerleme Raporu’nda aynen şu ifadeler yeralıyor:

"Komşularıyla daha iyi ilişkiler kurması ve bölgesel istikrarın korunması için Türkiye’nin bölgedeki ülkelerin su gereksinmeleri konusunda hassas olmasını, özellikle Irak ve İran’da bulunan Aşağı Mezapotamya sulak alanlarına verilen suyun Atatürk Barajı’nın yapılmasından sonra belirgin şekilde azaldığı göz önünde tutularak, komşularıyla kuracağı çalışma grupları yoluyla, kaynakları Türkiye’de olan belli başlı nehirlerinin sularının eşit ve hakkaniyete uygun dağıtılmasının temini Türkiye’den istenir."

 

 

Gördüğünüz üzere özelleştirme/satma mutluluk refah getirmediği gibi onurumuzu da ayaklar altına almaktadır. Satılan kamusal varlıklarımızın listesi uzayıp giden tren yolları gibi uzuyor, buna endeksli olarak da vesika kuyruğu da 60 binlere dayanıyor.

 

Özelleştirme emekçi sınıfına karşı yapılmaktadır. Emekçi sınıfı bunu ancak örgütlü gücü ile durdurabilir. Bunu durdurmak karşı çıkmak da işyerinde 2 saat oturarak olmaz. Olsa idi ciddiye alınırdınız.

 

"Grev yapacaklarmış yapsınlar bakalım" denmezdi.

resim
resim
resim
resim

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu