Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Trende Vakumlu Tuvalete Gidişin Öyküsü

(yorumlar kapalı)

"Çağımızın insanı artık şu gerçeği kabul etmek durumunda: Tuvalet, yaşamın merkezidir.

Julie L. Horan

resim

Trenlerle yaptığınız seyahatlerde tuvaletlerde ne kadar su kullandığınız ve ne ölçüde çevreyi kirlettiğiniz aklınıza gelmiş miydi hiç. Demiryolu emekçisi Soner  29.11.2000 tarihinde Haydarpaşa Sağlık Müdürlüğüne  verdiği dilekçesinde "yolcu vagonu tuvaletlerinden demiryoluna akan atıkların çevre kirliliği oluşturduğu, demiryolu üzerinde çalışanları ve demiryolu çevresinde yaşayanları ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya bıraktığı için gerekli önlemlerin alınmasını" talep etmiştir.

resim

Bundan sonra mı ne oldu?

Bundan sonrasını anlamak için bu masumane talep için yürütülen bürokratik işlemler sonucu oluşan ve Soner Önal’ın cezalandırılması ile kapandığını sandığımız bir dosya içindeki yaklaşık 100 sayfalık bir belgeyi incelemek gerekir.

Bizde öyle yaptık.

….

Dosya içeriğindeki bütün yazışmaları buraya aktarma imkânımız yok tabi belli başlı km taşlarını paylaşacağız sizlerle.

Haydarpaşa Sağlık Müdürlüğüne 29.11.2009 tarihinde yazdığı dilekçeye yanıt alamaması üzerine talebini sırası ile TCDD 1.Bölge Müdürlüğüne, TCDD Genel Müdürlüğüne ve ilgili il sağlık müdürlükleri ile bakanlıklara iletir.

BTS İstanbul 1 Nolu Şube de, TCDD Genel Müdürlüğüne ve ilgili bakanlıklara 04.05.2001 tarih ve 26 sayılı yazı ile başvurarak üyelerinin maruz kaldığı sağlık sorununu sahiplenir.

Bakanlıkların ilgili Genel Müdürlüklere ve Valiliklere talimat vermesi üzerine şikâyete konu il sağlık müdürlükleri başvuru konusunu yerinde inceler ve inceleme sonucunu tutanakla TCDD’ye bildirir.

resim

  • Kocaeli il Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Grup Başkanı Dr. İsmail Dağcı, Çevre sağlık Teknisyeni Seymen Ateş ve Aydın Yılmaz tarafından 10.08.2001 tarihinde düzenlenen tutanakta "trenlerin istasyonda mola vermeleri esnasında lavabo ve tuvaletlerin kullanılması sonucunda evsel nitelikli atıkların rayların üzerine döküldüğü ve buna yönelik hiçbir tedbirin alınmadığı, trenlerin mola yerinden hareketinden sonra raylarında mevcut atıkların ıslaklığı üzerine tren hareketinden kaynaklanan tozaşma sonucu oluşan kirliliklerin bir tabaka oluşturduğu, bu görünümün çirkin bir görünüm arz ettiği ve kısa sürelide olsa kesif bir kokunun oluştuğu" tespiti yapılarak "bu durumun raylar üzerinde çalışmakta olan demiryolu çalışanları ve çevrede yaşayanlar için hastalık bulaştırma riski taşıdığı, evcil ve evcil olmayan hayvanlar nedeni ile de salgın oluşmasına ortam sağladığı" ifade edilerek "yolcu vagon tuvaletlerine atıklar için tank konulması" önerisinde bulunulmuştur. resim
  •  resim
  • Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden ve altında Dr Ebru Erdoğan, Çevre Sağlık Tek. Fahrettin Güven, Ahmet Canazoğlu ve Vedat Pangal tarafından 31.05.2001 tarihinde düzenlenen tutanakta "tuvalet giderleri direkt olarak pat pat helâ usulü açığa verildiğinden dolayı, bu durumun özellikle Arifiye Haydarpaşa yokunda hareket halinde bulunan bir hayli fazla tren olduğundan bu tuvaletler fosseptik tank takılması" önerilmiştir.

resim

İl Sağlık Müdürlüklerinin tren tuvaletlerinin kullanımı nedeniyle çevre ve halk sağlığının olumsuz yönde etkilendiği bu nedenle de vakumlu tuvalet kullanılması önerisi üzerine Sağlık Bakanlığının yazısı dahilinde TCDD Genel Müdürlüğüne ve 1.Bölge Müdürlüğüne yazı yazılarak, bu tren vagonlarına bu foseptik tanklarının takılması istenir. Bu arada TCDD Genel Müdürlüğünün hazırladığı bir rapor şikayet konusu olunca,  TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Sakarya ve Kocaeli Valiliklerine 02.10.2001 tarih ve 5403 sayılı cevap yazısı gönderir.

TCDD yazısında, "Soner Önal hakkında hazırlanan raporun "tıbbı ve bilimsel içeriği olmayan, talebinin resmiyet dışı, hakaret içerikli ve bilimi ayaklar altına çabası güden" bir girişim olmadığını belirterek, "kullanılan yolcu vagonlarının UIC standartlarına uygun olduğu demiryolundaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini" dile getirmiştir….

resimresim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazışmalara neden olan, Ulaştırma Bakanlığını temsilen TCDD Genel Müdürlüğü adına Motorlu Tren Şube Müdürü Zuhal Turhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Müdür Yrd. Rana Güven’in 14.03.2001 tarihinde yapmış oldukları toplantı sonucunda düzenlenen rapordur.

Bu raporda; "TCDD’nin UIC kurallarına uygun vagonlarla yolcu taşıması yaptığı, yolcuların tren tuvaletlerini genellikle idrar atımı için kullandıkları, çevremizin köpek vs. diğer hayvanların bıraktıkları atıklar nedeni ile aslında TCDD tren tuvaletlerinden dökülen atıklardan daha fazla kirlendiği, idrarın steril bir madde olduğu, eski dönemlerde hekimlerin idrarı TATMA yoluyla hastalık tanımı yaptıkları, tren tuvaletlerinden dışarıya atılan atıkların içinde bulunan bakterilerin dış hava ile temas ettiğinde etkisizleştiği, tren tuvaletlerinden dışarıya atılan atıklardan hastalanılabilmesi için direk olarak yenmesi veya ellenmesi gerektiği Soner Önal’ın da TCDD Meslek Lisesi Mezunu olduğu için böyle bir davranış sergilemesinin mümkün olmadığı, UIC’nin 200 Km/s hızlı trenlere vakumlu wc önermesi üzerine yeni satın alınacak hızlı tren ve 160 km/s’lik EMU DMU setlerine sözleşmelerine bu şartın konduğu" açıklanmıştır.

Aslında bu rapor üzerine bir torba söz edilebilir. Ancak ağız sağlığına zararlıdır söylenecekler. Bu nedenledir ki raporun içeriğindeki bilimsel tespitlerin değerlendirilmesi sizlere bırakıyoruz.

resimTCDD Genel Müdürlüğü konuyu takip eden Ulaştırma Bakanlığına 06.04.2001 tarih ve 60531 sayılı yazı ile cevap verir. TCDD tarafından yazılan yazıda "Soner Önal’ın haklı olsun olmasın dilekçe yazarak şikâyette bulunmayı bir alışkanlık haline getirdiği, bu nedenle şikâyet dilekçelerinin dikkate alınmaması gerektiği, ilgili hakkında bu nedenle tahkikat başlatıldığı" ifade edilmiştir.

Dilekçe hakkı Anayasamızın 74. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükümde "Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir" denilmektedir.

Ayrıca; çevre konusunda ilgili makamlara dilekçe yazarak çevre ile ilgili olumsuzlukların düzeltilmesini istemek her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı’nın hem hakkı, hem de ödevidir. Anayasamızın 56. maddesi, "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir"; diyerek, çevre koruma konusunda devlete de, vatandaşlara da sorumluluk yüklemiştir.

TCDD Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığına yazmış olduğu yazıda anayasal bir hak olan dilekçe hakkını yok saymakla kalmayıp, çevre sağlığını korumak amacıyla yapılmış bir başvuruyu anayasanın 54. maddesi gereğince değerlendirip gerekli önlemleri alması gerekirken dilekçe sahibi hakkında tahkikat başlatmayı uygun görmüştür.

Yapılan tahkikat sonuçlanmış ve dosya Disiplin kurulunda görüşülmüştür. TCDD1.Bölge Disiplin Kurulu dosya içeriğini değerlendirmiş ve Soner Önal’a "şikâyet hakkını kötüye kullanmak" suçlamasıyla TCDD Personel Yönetmeliğinin 101/3 maddesi gereğince "¼ oranında aylıktan kesme" cezası verilmiştir.

resim

Tren tuvaletlerinden demiryoluna dökülen atıkların çevre kirliliği yaratmasının şikâyete konu edilmesi TCDD tarafından yalnızca para cezası verilmesi ile son bulduğunu mu düşünüyorsunuz.

Hayır…

Bu şikâyete idari para cezası vermekle yetinmeyen TCDD yönetimi Soner Önal’ı kendi isteği dışında sırf bu suçlama ile Gebze’den Haydarpaşa’ya nakil (sürgün) etmiştir. Soner Önal’ın Gebze’den Haydarpaşa’ya sürgünün iptali için dava açmıştır. Davada işverenin nakil gerekçesi "İlgilinin Gebze’de Sendika Yöneticiliği yapması nedeni ile verimsiz olması ve verilen disiplin cezası" idir.

Açılan davalar sonucunda, sendika yöneticisi olması nedeniyle "verimsiz olduğu" yönündeki gerekçeye bir yerel mahkeme itibar ederken, diğer bir mahkeme verilen ¼ oranındaki ceza mahkemede iptal edilmiştir. Ancak Danıştay dosyada kalan tek gerekçe olan sendika ile ilgili gerekçeyi bir nevi kabul ederek, temyiz talebini reddederek sürgünü onaylamıştır.

Yani kamu görevlileri sendika yöneticiliği Danıştay tarafından "verimsizlik" nedeni sayılmıştır.

Bu sürgünün ardından yönetmeliklere aykırı olarak verilen görevi kabul etmeyen Soner Önal bu kez de Divriği’ye kendi isteği dışında nakil(sürgün) edilmiştir. Bir dilekçe ile başlayan süreçte Soner Önal’a birçok ceza verilmiş, 3 defa sürgün edilmiş, 1 defa da sicili bozulmuştur. Soner Önal, almış olduğu cezalar nedeniyle terkin edilme ile yüz yüze gelmiştir.

TCDD İdaresince verilen yanıt ve düzenlenen raporlarda "demiryolundaki teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir" beyanının ardından ne gibi gelişmeler yaşandı bir bakalım.

Evet, söylendiği gibi yeni alınan YHT ayrıca DMU ve EMU setlerinde vakumlu wc bulunmaktadır. Ancak "160 km nin altındaki trenlerde vakumlu tuvalet olmaz" iddiasından TCDD vazgeçmiş olacak ki TVS 2000 tipi 80 adet yolcu vagonu için vakumlu tuvalet sistemi temini ve montajı ihalesini 23.12.2009 tarihinde düzenleyeceği kamu ihale bülteni ile yayınlanmıştı.

resim

Soner Önal’ın çevre ve insan sağlığı için yolcu trenlerinde vakumlu tuvalet kullanılması önerisini demiryolu yetkilileri "tıbbı ve bilimsel içeriği olmayan" diye nitelemişti.

Peki, tuvalet kullanımı ve tuvalet atıklarının uzaklaştırılmasında bilimsel yaklaşımlar ve teknolojik gelişmeler nedir?

Alaturka ve Alafranga Tuvaletler

Batı dünyasının sifonlu alafranga tuvalete bağımlılığı bu dünyanın çevresel çöküşüne neden olabilir. Alaturka tuvalet gibi daha az su harcayan tuvaletler Asya, Avrupa ve Afrika’nın bazı bölgelerinde yaygın. Yeni bir araştırmaya göre onlarca yıl sifon çektikten sonra Batı da yeni sistemler geliştirecek. Araştırmayı yapanlardan Danimarka Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü çevre sosyoloğu Maj-Britt Quitzau, "Çoğu insan, insan atığından kurtulmak için başka yolların da olabileceğini hayal bile edemiyor. Fakat sifon icat edilmeden önce de insan dışkısını şehirlerde toplayan ve tarım alanlarında kullanan sistemler vardı" diyor. 1900’lerden beri bilimadamları sifon kullanmanın çok değerli içme suyunun israfı gibi çevresel sonuçlar doğurduğunu biliyordu. 2001’de İsveç Uluslararası Gelişim İşbirliği Ajansı tarafından yapılan bir araştırmaya göre normal bir insan her sene 34.02 kg dışkı ve 492 litre idrar için ortalama 15,142 litre içme suyu tüketiyor. Hindistan ve Afrika ülkelerinin bazı bölgelerinde içme suyu kıtlığı milyonlarca insanı hasta ederken Batılılar sifonlu tuvalet alternatiflerine karşı çıkıyor.

 

TOPRAK TUVALETLERİ

Batı’nın sifonlu tuvalet tercihini anlamak için Quitzau insan dışkısına karşı tutumları ve su ve kanalizasyon sistemlerinin gelişimini araştırmış. Daha sonra alternatif çözümler önermiş. Araştırma, başarıya ulaşmak için su tasarruf etmek üzere tasarlanmış tuvaletlerin, Batı kültürünün uzun şehir planlaması tarihiyle ve iyi niyetli hijyen takıntısıyla yarışması gerektiğini ortaya koymuş. Batılılar her zaman sifonlu tuvalete bağımlı değilmiş. Örneğin, 1850’lerde geri dönüşümlü "toprak tuvaleti", en az elmalı kek (apple pie) kadar ABD malıymış. "Toprak tuvaleti" kuru toprakla dolu bir leğenin üzerine koyulan bir oturaktan oluşuyor, kullanıldıktan sonra, leğenin üzerine daha fazla toprak örtülüyormuş. Daha sonra ise dışkı, atılmak yerine gübre olarak tarım alanlarında kullanılıyormuş. Fakat, büyüyen şehirleşme, büyük kentlerde kanalizasyon sistemlerinin icadı ve insan dışkısına karşı yeni ahlaki tutumlarla, bu emek-yoğun metod yerini sifonun kolaylığına bırakmış.

GÜBRELEME TUVALETİ

Birçok Batılı, sifonlu tuvaletlerini topraklı kaplara ya da foseptiğe değişmese de uzmanlar yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Dışkıyı gübreye çeviren bakterilere dayanan "gübreleme tuvaletleri" suya ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, katı ve sıvı dışkı için iki farklı sifon içeren tuvaletler de su tasarrufu sağlıyor.

VAKUMLU TUVALET

Quitzau’ya göre tuvalet teknolojileri devamlılığa değil, kolaylık, rahatlık ve tasarıma odaklanıyor. Fakat, uçaklarda kullanılan vakumlu tuvaletler Batılılara çekici gelebilir. Gürültü çıkaran vakumlu tuvaletler sifonlu tuvaletler gibi çalışıyor. Yine de vakumlu tuvaletlerin de ayrı bir eksisi var. Sifonlu tuvaletler su sarfiyatı yaparken vakumlu tuvaletler de enerji sarfiyatı yapıyor.

Kaynak: Livescience.com

Trenlerde Vakumlu Tuvalet

Vakumlu tuvalet uçaklardan karayolu araçlarına adapte edilmiştir. İlk önceleri karayolunda şehirlerarası çalışan otobüslerde görülmüşlerdir. Vakumlu tuvaletin ulaşım araçlarında kullanılmasının nedeni çevresel duyarlıktan önce alaturka ve alafranga tuvaletlerde ihtiyaç için depolanacak suyun ekstra ağırlığının trene etkisi düşünülmektedir. Vakumlu wc de bir anlık yüksek tazyikli çok az miktarda su tuvalete verilerek içerdeki atık vakumlanıyor. Vakumlu tuvaletlerde kullanılan kimyasal vakumlanan atığı vakumlandığı depoda yarı katı hale dönüştürerek çözülme yaptığı için depoyu boşaltmada etrafa fazla sıvı yayılmıyor. Bu sıvı ayrıca hijyen amaçlıda kullanılmaktadır. Bir tren dolusu yolcudan 4 saatlik bir yolculukta yaklaşık olarak 15kg’lık deterjan poşeti kadar atık çıkmaktadır.

Demiryolu Temizleme makinası

http://www.rail-videos.net/video/view.php?id=3613 bu linkte Fransa’da kullanılan demiryolu temizleme makinasını izleyeceksiniz. Özellikle istasyon, gar içerisindeki çöpleri ve şehir içi yol genelindeki, ağaç yaprakları, dal parçaları ve rüzgârla uçuşan hafif maddeleri vakum yoluyla çekerek temizlik sağlamaktadır. Vakum ayarı balast taşlarını çekmeyecek şekilde ayarlanabilmektedir. Balastsız yollarda, su birikintilerini de temizlemektedir. Bu şekilde ray-tekerlek arasına giren yabancı maddeler minimum seviyede tutularak, olası deformasyonlar azaltılmaktadır. (Ömer Tolga Sümerli)

 

Çevre dostu bir ulaşım sistemi olan demiryollarının bir uygulaması olan vakumlu tuvaletlerin ülkemiz yolcu trenlerinde kullanılmaya başlanması çevreye ve insan sağlığına duyarlı kesimlerin beklediği ve istediği bir gelişmedir.

Ülkemiz trenlerinin -şimdilik sadece EMU, DMU setleri ile yüksek hızlı trenlerde de olsa- vakumlu tuvaletlerle tanışmasına TVS 2000 tipi yolcu vagonlarına da vakumlu tuvalet konması için ihale açılmasına vesile olan Soner Önal bir teşekkürü hak etmektedir.

Yolcu trenlerinin tuvaletlerinde yaşanan bu gelişme ve düzenlemelerde engelli vatandaşlarda unutulmamalıdır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu