Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD Fenerbahçe Kampı Gazetelerin Emlak Sayfalarında

(yorumlar kapalı)

resimÖzelleştirme Yüksek Kurulu, TCDD ve Maliye Hazinesine ait bazı taşınmazları özelleştirme programına aldı. Özeleştirme İdaresi Yüksek Kurulunun bu işleme yönelik 30.04.2009 tarih 2009/20 sayılı kararı 08.05.2009 tarih 27222 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 18 aylık özelleştirme/satış sürecine start verilmiştir. Satışa çıkartılan TCDD taşınmazları arasında en dikkat çekici olanı ise Fenerbahçe Kampı.

Atatürk’e Köşk yapılması için Atatürk’e teklif edilen ancak Atatürk’ün "burası bir insan için çoktur, Halk istifade etsin" diyerek kabul etmediği araziye daha sonra demiryolcuların ve halkın istifade etmesi için yapılan TCDD FENERBAHÇEKAMPI (eğitim ve dinlenme tesisi) nın satılmak üzere TCDD Yönetim Kurulunun 28.11.2008 tarih 23/230 sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildiğini 15 Ocak 2009 tarihinde duyurmuştuk.

TCDD’nin özelleştirme İdaresine yönetim kurulu kararı ile yaptığı devir işlemini yargıya taşımak isteyen demiryolu çalışanları 4982 sayılı bilgi edinme kanunu kapsamında bu yönetim kurulu kararını TCDD ve Özelleştirme İdaresinden talep ettiler. TCDD söz konusu işlemle sizlerin illiyet bağı yoktur diyerek yönetim kurulu kararını göndermemiştir. Özelleştirme İdaresi ise daha bürokratik bir yanıt vermiş ancak yönetim kurulu kararını göndermemiştir.

Bu arada Özelleştirme İdaresinden TCDD Fenerbahçe kampını incelemek üzere gönderilen eksperin kampın konum,çevresindeki askeri tesis ve kampta barınan çeçen mülteciler sorunu nedeni ile olumsuz rapor verdiği söylentisi TCDD bürokratlarınca söylenti olarak yayıldı. Bu söylenti kamuoyu gelişebilecek kamuoyu tepkileri yumuşatmaya yönelik olmasa da o amaca hizmet ettiğini söylersek yalan olmaz.

08.05.2009 tarih 27222 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özeleştirme İdaresi Yüksek Kurulunun 30.04.2009 tarih 2009/20 sayılı kararı ile TCDD’ye ait;

· İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Köyü, 201 ada, 1 no’lu parselin,

· İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, 240 ada, 1 no’lu parselin Fenerbahçe Eğitim Kampının bulunduğu 8500 m²’lik kısmının Zonguldak İli, Kozlu ilçesi, Kozlu 19 Mayıs Mahallesi, 143 ada, 2 no’lu; 139 ada, 22 no’lu parsellerin,

· Zonguldak İli, Merkez İlçe, Karaelmas Mahallesi, 794 ada, 1, 2 ve 3 no’lu parsellerin,

· İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 3641 ada, 1 no’lu parselin,

· Denizli İli, Merkez İlçesi, Koyunaliler Köyü, 520 ada, 13 no’lu parselin,

· Denizli İli, Merkez İlçesi, Çömleksaz Köyü, 602 ada, 3 no’lu parselin,

· Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi, 862 ada, 490, 129, 130, 131, 502, 504, 497 no’lu parsellerin ve 861 ada, 488 no’lu parselin, 1170 ada, 416 no’lu parselin,

· Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 4503 ada, 2 no’lu parselin, Şehitishak Mahallesi, 814 ada, 3 no’lu parselin,

· Amasya İli, Merkez İlçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 no’lu parsellerin, 1675 ada, 1, 2, 3, 4 no’lu parsellerin, 1676 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 no’lu parsellerin, 1678 ada, 1 no’lu parselin, 1679 ada, 1, 2, 3, 4 no’lu parsellerin, 1680 ada, 1 no’lu parselin, 1686 ada, 1 no’lu parselin,

18 aylık süre içinde satış yolu ile özelleştirilmesine karar verilmiştir.

 

İdare (Kamu) Mahkemelik Olmuş Bir Yasa Maddesine Dayanarak İşlem Tesis Edemez

 

Özelleştirme İdaresi yüksek kurulu satış ve özelleştirmenin yasal dayanağının 5793 sayılı Kanunun (değişik 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi) 43. maddesi olduğunu açıklamıştır.

 

Ancak; dayanak olarak kullanılan 5793 sayılı kanunun (değişik 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi)43.maddesi için CHP tarafından Anayasa mahkemesine iptal istemi ile dava açılmıştı.

Bu devre dayanak olan ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesince İPTAL edilmesi istenen 5793 sayılı kanunun 43. maddesini hatırlamak gerekirse;

"MADDE 43- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, son fıkrasının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir.

İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imar planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir.

Satış bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılır.

Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve işlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu satışlarda 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan ihale usullerinden biri uygulanır.

Bu ihalelerde hangi usulün uygulanacağına, taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak TCDD Yönetim Kurulunca karar verilir.

TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte taşınmazların idaresinden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı, mali işler daire başkanı, yatırım ve planlamadan sorumlu daire başkanı ve emlak şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde taşınmazlardan sorumlu bölge müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, yol müdürü, mali işler müdürü ve emlak şefinden oluşan değer tespit komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu daire başkanı, hukuk müşaviri, mali işler daire başkanı ve taşınmaz dairesi ihale şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde mali işlerden sorumlu bölge müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, mali işler müdürü ve taşınmaz ihale birim şefinden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Komisyon, aynı maddenin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen değer tespit yöntemlerinden en az birini uygulamak suretiyle değer tespiti yapar. Değer tespiti TCDD Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. İhale komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. İhale komisyonu, belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale komisyonunca alınan ihale kararı, TCDD Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna duyurulur.

İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi olmaksızın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, kalan bedele kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan satışlarda mülkiyetin devri TCDD tarafından takyidat konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden sonra gerçekleştirilir."

"Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve parselasyon planları, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il, ilçe ve belde belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer.Üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re’sen yürürlüğe knulur."

"Ayrıca, TCDD’ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca uygun görülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca TCDD Genel Müdürlüğüne aktarılır."

Davanın Anayasa mahkemesinde esastan inceleme işlemi devam etmekte olup dava sürecine www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/veri-istatistik/yargisal/incelenmekte_olan_dosyalar.doc bakabilirsiniz.

Bu gün (16.05.2009) Ulusal basının yazılı yayın organlarından Milliyet’in Emlak ilavesinde "Fenerbahçe Eğitim Kampı Satılık" başlığı altında Fenerbahçe Spor kulübü logosu ile yayınlanan haberde başta Fenerbahçe kampı olmak üzere TCDD Taşınmazlarının satış yöntemi ile özelleştirileceği emlek/rant piyasasının aktörlerine müjdelendi.

BTS tarafından yapılan açıklamada ise bu satışın durdurulması için dava dosyasının hazırlığında son aşmaya gelindiği ifade edilmektedir.

8 Mayıs 2009 CUMAResmî GazeteSayı : 27222

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 30/4/2009

KARAR NO : 2009/20

KONU : TCDD’ye ait bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması

 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 31/03/2009 tarih ve 2357 sayılı yazısına istinaden;

 

1) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait;

 

· İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Köyü, 201 ada, 1 no’lu parselin,

· İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, 240 ada, 1 no’lu parselin Fenerbahçe Eğitim Kampının bulunduğu 8500 m²’lik kısmının (parselden ifrazen oluşturulacaktır),

· Zonguldak İli, Kozlu ilçesi, Kozlu 19 Mayıs Mahallesi, 143 ada, 2 no’lu; 139 ada, 22 no’lu parsellerin,

· Zonguldak İli, Merkez İlçe, Karaelmas Mahallesi, 794 ada, 1, 2 ve 3 no’lu parsellerin,

· İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 3641 ada, 1 no’lu parselin,

· Denizli İli, Merkez İlçesi, Koyunaliler Köyü, 520 ada, 13 no’lu parselin,

· Denizli İli, Merkez İlçesi, Çömleksaz Köyü, 602 ada, 3 no’lu parselin,

· Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi, 862 ada, 490, 129, 130, 131, 502, 504, 497 no’lu parsellerin ve 861 ada, 488 no’lu parselin, 1170 ada, 416 no’lu parselin,

· Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 4503 ada, 2 no’lu parselin, Şehitishak Mahallesi, 814 ada, 3 no’lu parselin,

· Amasya İli, Merkez İlçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 no’lu parsellerin, 1675 ada, 1, 2, 3, 4 no’lu parsellerin, 1676 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 no’lu parsellerin, 1678 ada, 1 no’lu parselin, 1679 ada, 1, 2, 3, 4 no’lu parsellerin, 1680 ada, 1 no’lu parselin, 1686 ada, 1 no’lu parselin,

 

5793 sayılı Kanunun (değişik 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi) 43. maddesi çerçevesinde özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

 

2) Söz konusu taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmelerine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

 

3) Özelleştirme işlemlerinin 18 (onsekiz) ay içerisinde tamamlanmasına, karar verilmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar:

08.05.2009 tarih 27222 sayılı Resmi Gazete

Marmara Günlüğü(http://marmaraygunlugu.blogspot.com/2009_01_01_archive.html )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu