Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD Fazla Mesai Ücreti AİHM’de

(yorumlar kapalı)

resimTCDD’de çalışan personele düşük ücretle zoraki fazla mesai yaptırılması, personel noksanlığının daha az ücret ödenerek fazla mesai ile karşılanması üzerine BTS üyesi Tugay KARTAL’ın açtığı dava üzerine İstanbul 2.Nolu İdare mahkemesinde 2002 tarihinde başlayana yargı süreci İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin karar düzeltme talebinin reddine karar vermesi ile iç hukuk yollarının tüketilmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dilekçe ile başvurulmuştur.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube üyesi Tugay KARTAL, TCDD 1. Bölge Müdürlüğüne verdiği 20.08.2002 tarihli dilekçe ile Haziran 2002 ayında 4 saat, Temmuz 2002 ayında 8 saat olmak üzere toplam 12 saatlik fazla mesai (çalışma) yaptığını, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalıştığı dönemlerde göreve gelmediği günlerde göreve gelinmeyen güne karşılık sözleşme ücretinin 1/30 yani bir günlük yevmiyesinin kesildiğini, 12 Saatlik fazla mesaisinin bir buçuk günlük süreye eşit olması nedeniyle tarafına 50.873.229 TL (bu günkü 50,87 TL) ödenmesi gerekirken 5.400.000.TL (bu günkü 5,4TL) ödendiğini belirterek eksik ödeme yapıldığını, bu nedenden ötürü de eksik ödenen 45.473.229 (bu günkü 45,47 TL) fazla mesai ücretinin tarafına ödenmesini talep etmiştir. Haydarpaşa 1. Merkez İşletme Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü, 20.09.2002 tarih ve 111131 sayılı işlemiyle Haziran ve Temmuz 2002 aylarında yaptığınız fazla mesai sonucu ödenen fazla mesai ücretinin Genel Müdürlüğün 09.08.1995 T. B.11.2.DDY.0.DDY.=.74.00.03/04–84/9622 sayılı emir ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 04.02.2002 Tarih B.11.2.DDY.1.0.74.00.03/35–10/925 sayılı emirleri gereğince ödendiği ilgi yazıda bildirerek üyemizin talebini reddetmiştir.

Talebin reddine ilişkin idari işlem ile bu işlemin dayanağını teşkil eden 22.12.2001 gün ve 24618 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 4726 sayılı 2002 mali Yılı Bütçe Kanununun K cetvelindeki 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin C bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belirlenen miktarı (450.000.TL bu günkü karşılığı 45krş.) aşmayacak şekilde unvanlar itibarıyla teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edileceğini belirten hükmünün Anayasanın, 2, 5, 18, 49 ve 55. Maddelerindeki düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle sorunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine karar verilmesi talebiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

Açılan dava sonrası İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında yasanın 15 maddesinin 1. bendinin (d) fıkrası gereğince dilekçenin reddi üzerine mahkeme kararında belirtilen süre içinde (30gün) dava aynı mahkemede (İstanbul 2. İdare Mahkemesinde) 2005/2092 Esas sayısı ile yenilenmiştir.

Yenilenen dava sonrası İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 29.05.2007 tarih Esas No: 2005/2092 Karar No:2007/1719 Sayılı kararı ile, "Davacıya ödenecek fazla çalışma ücretinin 2002 Mali yılı Bütçe Kanununun (K) cetvelinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendine göre söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücretinin bu bölümde belirlenen miktarı (450.000TL) aşmayacak şekilde unvanlar itibarıyla teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edileceğine ilişkin düzenlemeye uygun olduğu" Gerekçesiyle Davanın reddine karar vermiştir.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin davanın reddine karar vermesi üzerine yerel Mahkeme kararının itirazen yapılacak inceleme sonrası bozulmasına karar verilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiş,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 08.04.2009 tarih Esas no 2008/15436 Karar No: 2009/4833 Sayılı Kararı ile yapılan itirazı reddetmiş,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin itirazın reddi üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvurularak Karar Düzeltme yoluna gidilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Karar düzeltme talebini 30.12.2009 Tarih Esas No: 2009/13139 Karar No: 23883 Sayılı kararı ile reddetmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin Karar düzeltme talebinin reddine dair kararı 19.02.2010 tarihinde tebliğ edilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin karar düzeltme talebinin reddine karar vermesi ile iç hukuk yollarının tüketilmesi üzerine AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU AVRUPA KONSEYİ SEKRETERYASINA başvurma zorunluluğu doğmuş ve 26.06.2010 tarihinde STRASBOURG/FRANSA AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU AVRUPA KONSEYİ SEKRETERYASINA dilekçe gönderilmiştir.

 

Dilekçenin tam metni aşağıdadır.

……………………………..

 

resim

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

AVRUPA KONSEYİ SEKRETERYASINA

STRASBOURG/FRANSA

 

I- TARAFLAR

A-Başvuran KİŞİ

1-TC KİMLİK NO :252…………

2- SOYADI :KARTAL

3- ADI :TUGAY

4- MİLLİYETİ : TÜRKİYE CUMHURİYETİ

5- MESLEĞİ :TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE BAŞ REPARTİTÖR

6-DOĞUM YERİ VE YILI :1960-İSTANBUL

7- İKAMETGÂH ADRESİ :BAĞDAT CADDESİ 71/15 MALTEPE/İSTANBUL

8- TEL NO :05054128315

 

B-TEMSİLCİNİN

9- TC KİMLİK NO :21445387532

10-SOYADI :EKİZLER

11-ADI :SALİH

12- MESLEĞİ :AVUKAT

13- ADRESİ :858 SOKAK NO:9 KAT:2 NO:206 KONAK/İZMİR

14- TEL VE FAKS NO :00 90 232 489 10 70 / 0505 748 35 20

 

C- ŞİKAYET OLUNAN YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF : TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 

II-OLAYLARIN AÇIKLAMASI :

 

Müvekkil Tugay KARTAL TCDD (Türkiye Cumhuriyeti devlet Demiryolları) İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Hareket Müdürlüğünde 8865 sicil numarası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi baş Repartitör (tren trafiğinin düzenleyicisi) olarak çalışmaktadır.

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ nde 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi memurlar, 4857 Sayılı İş Kanuna tabi İşçiler ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli memurlar çalışmaktadır.

 

Müvekkil, TCDD 1. Bölge Merkez İşletme Müdürlüğüne verdiği 20.08.2002 tarihli dilekçe ile

Haziran 2002 ayında 4 saat, Temmuz 2002 ayında 8 saat olmak üzere toplam 12 saatlik fazla mesai (çalışma) yaptığını,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalıştığı dönemlerde göreve gelmediği günlerde göreve gelinmeyen güne karşılık sözleşme ücretinin 1/30 yani bir günlük yevmiyesinin kesildiğini,

12 Saatlik fazla mesaisinin bir buçuk günlük süreye eşit olması nedeniyle tarafına 50.873.229 TL (bu günkü 50,87 TL) ödenmesi gerekirken 5.400.000.TL (bu günkü 5,4TL) ödendiğini belirterek eksik ödeme yapıldığını

Bu nedenden ötürü de eksik ödenen 45.473.229 (bu günkü 45,47 TL) fazla mesai ücretinin tarafına ödenmesini talep etmiş,

 

Haydarpaşa 1. Merkez İşletme Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü, 20.09.2002 tarih ve 111131 sayılı işlemiyle,

Haziran ve Temmuz 2002 aylarında yaptığınız fazla mesai sonucu ödenen fazla mesai ücretinin Genel Müdürlüğün 09.08.1995 T. B.11.2.DDY.0.DDY.=.74.00.03/04–84/9622 sayılı emir ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 04.02.2002 Tarih B.11.2.DDY.1.0.74.00.03/35–10/925 sayılı emirleri gereğince ödendiği ilgi yazıda bildirilmektedir.

 

Gerekçesiyle müvekkilin talebini reddetmiştir.

 

Müvekkil, talebinin reddine ilişkin idari işlemi 16.01.2003 tarihinde tebliğ etmiştir.

 

Talebinin davalı idare tarafından reddi üzerine müvekkil,

 

Talebin reddine ilişkin idari işlem ile bu işlemin dayanağını teşkil eden 22.12.2001 gün ve 24618 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 4726 sayılı 2002 mali Yılı Bütçe Kanununun K cetvelindeki 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin C bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belirlenen miktarı (450.000.TL bu günkü karşılığı 45krş.) aşmayacak şekilde unvanlar itibarıyla teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edileceğini belirten hükmünün Anayasanın,

 

"CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ" başlıklı 2. Maddesinde yer alan;

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir"

 

Şeklindeki düzenlemesine,

 

"DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ" başlıklı 5. maddesinde yer alan

"Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."

 

Şeklindeki düzenlemeye

 

"ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI" başlıklı 18. maddesinde yer alan

"Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

Şekil ve şartları kanunda düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz."

Şeklindeki düzenlemesine,

 

"ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ" başlıklı 49. maddesinde yer alan

"Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır."

Şeklindeki düzenlemesi ile

"ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI" başlıklı 55. maddesinde yer alan

"Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur."

Şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle sorunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine karar verilmesi talebiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesinde dava açmıştır.

 

III-ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKLAR VE İLGİLİ DAYANAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA;

İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin Kölelik ve Zorla Çalıştırılma Yasağı başlıklı 4/2. maddesinde;

"Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz."

Denilmekte,

 

18 Ekim 1961 Tarihinde kabul edilerek 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartının 1 ve 2. maddesinde "çalışma hakkı" ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Oysa

İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin Kölelik ve Zorla Çalıştırılma Yasağı başlıklı 4. maddesi ile Avrupa Sosyal Şartının çalışma hakkı ile ilgili 1 ve 2. maddeleri yüksek sözleşmeci taraf Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihlal edilmiştir.

Şöyle ki

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde statüsü 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname olan bir personelin haftalık normal çalışma saati 40 saat olup, bu günlük 8 saate denk gelmektedir.

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, müvekkile, 2002 yılı için haftalık 40 saat çalışma karşılığında aylık 1.011,00TL ( Haziran 2002 yılı için 1.011.466.000.TL. 2010 yılı karşılığı bin on bir lira) ücret ödemektedir.

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haziran 2002 yılı ile Temmuz 2002 yılı aylarında müvekkili fazla mesai yapmaya zorlamış, kendisinden, Haziran 2002 ayında 4 saat, Temmuz 2002 ayında da 8 saat olmak üzere toplam 12 saat fazla çalışma yapmasını istemiştir.

 

Davalı idarenin, fazla çalışma yapmak istemeyen (müvekkille birlikte aynı statüdeki) çalışanları disiplin soruşturmasına tabi tutarak uyarma, kınama veya maaştan kesim cezası gibi değişik disiplin cezası ile cezalandırdığını öğrenen müvekkil, kendisinin de disiplin cezası ile cezalandırılabileceği korkusuyla kendisinden istenen fazla çalışmayı yerine getirmiştir.

 

Müvekkilin, Haziran 2002 ayı ile Temmuz 2002 ayındaki 12 saatlik fazla çalışması, bir tam gün ile yarım günlük çalışmaya eşit olmasına rağmen davalı idare kendisine 50.873.229 TL. (Bu bedel 2010 yılı itibarıyla 50.TL’ ya karşılık gelmektedir.) ödeme yapması gerekirken 5.400.000.TL (2010 yılı itibarıyla 5,4.TL Beş Lira Kırk Kuruş) ödeme yapmıştır.

 

Müvekkil, Haydarpaşa TCDD 1. Merkez İşletme Müdürlüğüne verdiği 20.08.2002 tarihli dilekçe ile Haziran 2002 ayı ile Temmuz 2002 ayındaki fazla çalışma karşılığı kendisine en az bir günlük yevmiyesinin karşılığı olan 50.873.229 TL.(Bu bedel,2010 yılı itibarıyla 50.TL’ ya karşılık gelmektedir.) ödenmesi gerekirken, 5.400.000.TL (2010 yılı itibarıyla 5,4.TL Beş Lira Kırk Kuruş) ödenmek suretiyle eksik ödeme yapıldığı gerekçesiyle aradaki 45.473.229TL (2010 Tarihi itibarıyla 45.TL) farkın ödenmesini idareden talep etmiş, davalı kurum ise müvekkilin bu talebini reddetmiştir.

Davalı idarenin, müvekkilin Haziran 2002 ayı ile Temmuz 2002 ayındaki fazla çalışması karşılığında hak ettiği ücretin ödenmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddi aynı zamanda İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin Kölelik ve Zorla Çalıştırılma Yasağı başlıklı 4/2. maddesinde yer alan

"Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz."

Hükmüyle

 

Davalı kurumun müvekkilin başvurusunu reddetmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti İdare Mahkemelerinde dava açılmış olup, müvekkilimin çok cüzi bir ücret karşılığı fazla çalışmaya zorlanması sözleşmenin 4. maddesinin ihlali anlamına gelmektedir.

 

IV. SÖZLEŞMENİN 26. MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 

Açılan dava sonrası İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında yasanın 15 maddesinin 1. bendinin (d) fıkrası gereğince dilekçenin reddi üzerine mahkeme kararında belirtilen süre içinde (30gün) dava aynı mahkemede (İstanbul 2. İdare Mahkemesinde) 2005/2092 Esas sayısı ile yenilenmiştir.

 

Yenilenen dava sonrası İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 29.05.2007 tarih Esas No: 2005/2092 Karar No:2007/1719 Sayılı kararı ile,

 

"Davacıya ödenecek fazla çalışma ücretinin 2002 Mali yılı Bütçe Kanununun (K) cetvelinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendine göre söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücretinin bu bölümde belirlenen miktarı (450.000TL) aşmayacak şekilde unvanlar itibarıyla teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edileceğine ilişkin düzenlemeye uygun olduğu"

Gerekçesiyle

 

Davanın reddine karar vermiştir.

 

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin davanın reddine karar vermesi üzerine yerel Mahkeme kararının itirazen yapılacak inceleme sonrası bozulmasına karar verilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiş,

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 08.04.2009 tarih Esas no 2008/15436 Karar No: 2009/4833 Sayılı Kararı ile yapılan itirazı reddetmiş,

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin itirazın reddi üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvurularak Karar Düzeltme yoluna gidilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Karar düzeltme talebini 30.12.2009 Tarih Esas No: 2009/13139 Karar No: 23883 Sayılı kararı ile reddetmiştir.

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin Karar düzeltme talebinin reddine dair kararı 19.02.2010 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin karar düzeltme talebinin reddine karar vermesi ile iç hukuk yollarının tüketilmesi üzerine AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU AVRUPA KONSEYİ SEKRETERYASINA başvurma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

 

15-SON YARGI KARARI : İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 30.12.2009 Tarih Esas No: 2009/13139 Karar No: 23883 Sayılı Kararı’ dır.

 

16-DİĞER KARARLAR : Bu konuda başka karar yoktur.

17- İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 30.12.2009 Tarih Esas No: 2009/13139 Karar No: 23883 Sayılı Kararı ile iç hukuk yolları tüketilmiştir.

V- BAŞVURNUN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Sayın Komisyonunuza başvurmamızın amacı Yüksek Sözleşmeci Devlet olan Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4/2. maddesi ile Avrupa Sosyal Şartının 1 ve 2. maddelerini ihlal ettiğinin tespitine karar verilmesidir.

VI- BAŞKA ULUSLAR ARASI ORGANLARA BAŞVURUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA:

Tarafımızdan başkaca bir uluslar arası organa başvurulmamıştır.

VII- EKLİ BELGELER

1. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 30.12.2009 Tarih Esas No: 2009/13139 Karar No: 23883 Sayılı karar örneği,

2. Bölge İdare Mahkemesine karar düzelteme talebimizi içerir dilekçe örneği,

3. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 8.4.2009 Tarih Esas No:2008/15436 Karar No:2009/4833 sayılı karar örneği,

4. Danıştay Beşinci Dairesi’nin 27.06.2008 Tarih, Esas No: 2008/8274 Karar No: 2008/7035 sayılı karar örneği,

5. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 29.05.2007 Tarih Esas No: 2005/2092 Karar No: 2007/1719 sayılı karar örneği,

6. TC Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün davaya cevap dilekçe örneği,

7. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 25.01.2006 tarih,Esas No: 2005/2092 sayılı karar örneği,

8. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 25.09.2005 tarih,Esas No: 2005/2092 sayılı karar örneği,

9. Dilekçe yenileme örneği,

10. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 24.03.2005 Tarih, Esas No:2003/84 Karar No: 2005/477 sayılı Karar örneği,

11. TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü’ nün cevap dilekçesi örneği,

12. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ nin 17.10.2003 Tarih, YD İtiraz No: 2003/2474 Sayılı Karar örneği

13. Davalı İdarelerin cevaplarına karşılık cevap dilekçemizin örneği,

14. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 20.08.2003 Tarih Esas No: 2003/84 sayılı karar örneği,

15. TC Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün davaya cevap dilekçe örneği,

16. TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü’ nün cevap dilekçesi örneği,

17. Dava dilekçe örneği,

18. Davalı Haydarpaşa TCDD 1. Merkez İşletme Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü’ nün 20.09.2002 Tarih 111131 sayılı davaya konu idari işlem örneği,

19. Müvekkil Tugay KARTAL’ ın idareye başvuru dilekçe örneği,

20. TCDD İşletmesi Mali İşler Daire Başkanlığı’ nın 04.02.2002 tarih 925 sayılı İşlem örneği,

21. Müvekkilin Temmuz 2002 ayı çalışma model örneği,

22. Müvekkilin Haziran 2002 ayı çalışma model örneği,

23. Davalı Haydarpaşa TCDD 1. Merkez İşletme Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü’ nün 18.06.2002 Tarih 3015 sayılı idari işlem örneği,

24. Davalı Haydarpaşa TCDD 1. Merkez İşletme Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü’ nün 16.07.2002 Tarih 3904 sayılı idari işlem örneği,

25. Müvekkilin Ağustos ayı maaş bordro örneği,

26. 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve 2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun eki cetvelde yer alan miktar ve limitlerin yeniden belirlenmesine dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Resmi Gazete örneği,

27. Fazla çalışma yapmak istemeyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir personelin maaştan kesim cezası ile cezalandırılmasına ilişkin idari işlemin iptali talebiyle açılan davada davanın reddine dair Yerel Mahkeme kararının onanmasına ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 14.1.2003 Tarih ve Esas No 2000/61 Karar No. 2003/11 sayılı Kararı

 

VIII-TERCİH EDİLEN DİL

İngilizcedir.

 

IX-BEYAN VE İMZA

Bildiğim VE inandığım kadarıyla vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu ve komisyon işlemlerinin gizliliğine saygılı davranacağımı beyan ederim.

 

X-KARARDA İSMİMİZİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kararda ismimizin açıklanmasına bir itirazımız yoktur.

 

İzmir/ Türkiye 28.06.2010

Avukat

Salih EKİZLER

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu