Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Dayanışması Aktivistleri Yağma Planına İtiraz Ettiler

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa Dayanışması Aktivistleri İstanbul İBB tarafından askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Haydarpaşa ve çevresi koruma amaçlı Nazım İmar Planına itiraz dilekçelerini Kadıköy Belediyesine teslim ederek İmar Müdürü Erol Beyle görüştüler.Kadıköy Belediyesi’nin sadece meydandaki Atatürk heykelinin kaldırılmasına değil, plana da karşı çıkmasını istediklerini söylediler. Haydarpaşa Dayanışması Aktivistlerinin hazırlayarak belediye verdikleri itiraz dilekçesi metni aşağıdadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
SULUMAK ÜZERE
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

h.pasa-plan-itiraz-1.jpgİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 8.10.2012 tarihinde onaylanarak 12.11.2012 -12.12.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılmış olan 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına 3194 Sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereğince aşağıda belirttiğim nedenlerle itiraz ediyorum. 

Anadolu yakasının en büyük meydanına yapılan bu planda;

İnsanların yürüyüş alanlarını kapsayan “Aktif Yeşil Alanlar” olarak ayrılan kısımda “…her bir tesisin taban alanı 500m2’yi, emsal:0.03’yi ve 2 kat yapılaşma değerini aşmamak koşulu ile sosyal kültürel tesisler yapılabilir. Aktif yeşil alan olarak belirlenen bölgelerde zemin-altı geçiş güzergâhında ticari birimler ve otopark yapılabilir.” şeklinde yapılaşmaya olanak sağlanmıştır. Binaların bodrum katları ticaret ve otopark olarak yapılanabilecek olup, bu yapılaşmaya hiçbir sınırlama da getirilmemiştir.

Fuar, Panayır ve Festival Alanı (F) olarak belirlenen alanda, Kadıköy Meydanına yoğun bir yapılaşma verilmesi meydanın sirkülasyon alanının azalmasına, insan yoğunluğunun ise artmasına neden olacağından ve meydanın meydan olma özelliğini ve fonksiyonunu kaybedeceğinden tarihi bir meydana verilen bu yapılaşmaların iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu meydan tören alanı olarak kullanılmakta ve bu meydanda Atatürk Heykeli bulunmaktadır. Bu alanın da Fuar Alanı kapsamına alınması, tören alanının iptal edilmesi anlamına gelmektedir.

Söz konusu planda Haydarpaşa Gar Binasının üst katlarına konaklama fonksiyonu verilmiştir. Ancak Türkiye’nin en büyük kültür binalarından biri olan Haydarpaşa Gar Binası TCDD’nin ilk Genel Müdürlük binası ve şuan içinde 1. Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılmaktadır. Haydarpaşa gar İstanbul’un Anadolu Yakasındaki tek Merkez Garıdır. Ayrıca Haydarpaşa Gar binası UNESCO tarafından, yaşayan, işleyen endüstriyel tarihi miras ilan edilmiştir.

Yukarıda izah ettiğim ve aşağıda açıklayacağım gerekçeler göz önüne alındığında Haydarpaşa Gar binasının tamamı demiryolu işletmeciğine hizmet etmeye devam etmelidir.

h.pasa-plan-itiraz-2.jpgTCDD, İstanbul ili içinde mülkiyetinde bulunan toplam 2.000 000 m2 alanın (Sirkeci Gar, Haydarpaşa Gar ve Haydarpaşa Liman’da dahil) 5335 sayılı yasanın 32. maddesi kapsamında kentsel dönüşüm projeleri için değerlendirilmesi ve buna göre koruma amaçlı imar planı hazırlanması için Başkanlığınız ile 09.08.2006 tarihinde ön protokol, 30.11.2007 tarihinde de kesin protokol imzalamıştır. 5335 sayılı yasanın 32. maddesinin 1. fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından 13.1.2011 tarih E: 2008/13 K: 2011/14 sayılı karar ile Anayasaya aykırı bulunarak İPTAL edilmiştir. Bu yargı kararına rağmen 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Koruma Kurulu ve Belediye Meclisinin onay aşamasından sonra Başkanlığınızca askıya çıkartılmıştır. Yargı kararına aykırı olan bu plan uygulamadan kaldırılmalıdır.

Yine yukarıda yargı kararına aykırı olduğunu iddia ettiğimiz bu protokole dayanarak hazırlanan Fatih ilçesi 1/5000 ölçekli tarihi yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İstanbul IV Nolu KTVK tarafından 11.08.2011 tarih 4728 sayı ile İstanbul Yenileme alanları Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 03.11.2011 tarih 101 sayılı kararı ile onanmış ardından İBB Belediye Meclisinden 14.12.2011 tarihinde geçmiş ve 27.01.2012 ila 27.02.2012 tarihleri arasında askıya çıkmıştır. 

 

TCDD yukarıda tarih ve sayısı belirtilen protokolle ve gönül rızası ile planlanması için Başkanlığınıza devrettiği Sirkeci gar dönüşüm amaçlı plana 27.04.2012 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesine Yürütmeyi Durdurma talepli olarak planın kısmen iptal edilmesi için dava açmıştır.

Açılan davada TCDD’nin kısmi iptal için öne sürdüğü gerekçelerden üçünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

1)Marmaray BC1 Sirkeci istasyonu derin yer altı istasyonu (-36 mt) olduğundan, anahat tren duruşları olmadığından Marmaray platformu mevcut garın kuzeyinde Cağaloğlu semtinde yer aldığından yolcu bağlantısının zayıf olduğu görülmektedir.

 

2)Marmaray BC1 Sirkeci istasyonu derin yer altı istasyonu, banliyö durağıdır. Tren bekletilemez. Gare edilemez. Baş Gar (HeadBanhof) niteliği taşımaz.

 

3)Mevcut Sirkeci gar tren teşkil garıdır. Tren Sonlandırılabilir. Sirkeci’de sonlandırılan tren işletmeciliği BC1 boğaz geçişine kapasite artışını sağlar. Alternatif tren işletmeciliği yapılabilir. Pik saatlerde yaka geçişi yapamayacak olan HIZLI TRENLER ve şehirlerarası trenlerin yaka geçişi yapabilmesi için kapasite imkânı sağlar.

TCDD’nin Sirkeci garın dönüşümüne karşı çıkarken dayandığı haklı gerekçelerin hangisi Anadolu’ya açılan kapımız, Hicaz Demiryolunun başlangıç garı, endüstriyel mirasımız Haydarpaşa Gar için geçerli değildir.

Ayrıca plana göre Haydarpaşa Gar Binasının kuzeyinde yer alacak olan Turizm, Konaklama ve Kültürel Tesis Alanına 1,5 emsal verildiği görülmektedir. Bu alan plana göre oteller bölgesi olacaktır. Bölgedeki ulaşım aksları bu yoğunluğu kesinlikle kaldıramayacak olup, meskun mahaller nedeniyle ulaşım akslarının plana uygun şekilde geliştirilebilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Planda eski Et Balık Kurumu arazisinin olduğu alanın 1.00 emsal verilerek Kültürel Tesis Alanına alındığını ve bu alanın da %20’sinin Ticaret alanı olarak kullanılacağı plan notlarından anlaşılmaktadır. Kadıköy Meydanında yer alan ve kıyı şeridinde yapı yoğunluğuna neden olacak bu plana karşıyım. 

 

Açıkladığım gerekçeler çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 08.10.2012 tasdikli 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Belediye başkanlığınızca belediye meclisine gönderilerek söz konusu planın iptalini de içeren itirazlarımın belediye meclisince onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanmasını ve tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. 11.12.2012
Ad Soyad TC Kimlik No İmza

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu