Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

BTS Avukatı Salih EKİZLER’den 5335 Sayılı Kanun 32/1 Fıkrasının İptal Kararı Değerlendirmesi

(yorumlar kapalı)

Anayasa Mahkemesinin 13.1.2011 tarih E: 2008/13 K: 2011/14 sayılı kararı ile 5335 yasanın 32 maddesinin 1 fıkrasını Anayasaya aykırı bularak OYBİRLİĞİYLE İPTAL etmesi üzerine kararı değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Avukatı Salih EKİZ’ler “bu karar Her şeyden önce dava tarihinden sonra (TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik ve TCDD Taşınmaz İhale Yönetmeliği ile) yapılan ve davaya konu edilen tüm satışları kapsayacak ve satışı yapılan gayrimenkuller tekrar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne devrini sağlayacaktır” demiştir.

Avukat Salih EKİZLER yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere sendikamız Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ile Liman İş Sendikasının birbirinden ayrı olarak; 12 Nisan 2007 tarihinde yapılacak TCDD Taşınmaz satışı ile ilgili ihale ile bu işlemin dayanağını oluşturan 09Kasım 2006 tarih ve 26341 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait Taşınmazların satışı ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik ile TCDD Taşınmaz ihale Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanağını oluşturan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünü değiştiren 13.12.2004 tarih ve 2004/T–36 Sayılı YPK kararının İptali talebiyle dava açmıştı. Açılan davada Danıştay 13. Dairesi dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermesi üzerine Anayasa Mahkemesi, 5335 Sayılı Yasanın 32. maddesinin 1. fıkrasının Anayasanın “ESAS VE USULLER KANUNLA GÖSTERİLİR.”hükmüne aykırılık taşıdığı gerekçesiyle iptaline karar vermiştir” dedi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nasıl bir sonuç doğuracaktır sorusu üzerine ise “Her şeyden önce dava tarihinden sonra (TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik ve TCDD Taşınmaz İhale Yönetmeliği ile) yapılan ve davaya konu edilen tüm satışları kapsayacak ve satışı yapılan gayrimenkuller tekrar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne devrini sağlayacaktır. Şöyle ki; Bu yönetmelikler çerçevesi içinde ihalesi yapılarak satışı gerçekleştirilen İstanbul Kazlıçeşme’deki 85 ada 773 Ada, 49 parseldeki 1100 M2 ile 85 Pafta 773 Ada 48 parseldeki 17607 m2taşınmazlarla ilgili ihale ile 12.04.2007 Tarihinde yapılan (bu konuda Danıştay 13. Dairesinin Yürütmenin Durdurulması kararı var ancak bu karar satıştan sonra 13.06.2008 tarihli olduğu için satışın yapılmasına engel olamadığını ancak tapu kayıtlarına belki tedbir konulmuş olabileceğini düşünmekteyim. ) satışların iptali anlamına gelmektedir. değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı, Anayasanın 153. maddesindeki “iptal kararlarının geriye etkili hüküm doğurmayacağına ilişkin” düzenleme nedeniyle dava konusu edilmeyen ve bu davalardan önce satılan gayrimenkulleri kapsamayacaktır.

Yalnız şurası unutulmamalıdır ki bu karar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunca Özelleştirme idaresince özelleştirme kapsamına alınarak özelleştirme idaresi tarafından yapılan satışları kapsamayacaktır.

Şöyle ki;

Özelleştirme kapsamına alınan Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi 240 Ada 1 Nolu Parselin (Fenerbahçe Eğitim Kampının Bulunduğu 8500 m2lik alanın özelleştirme kapsamı ve programına alınmasını ve özelleştirme idaresince satışını engellemeyecektir.

Ve yine bu çerçevede özeleştirme kapsamına alınan İstanbul Başakşehir, Kadıköy, Zonguldak, İzmir (Alsancak) Denizli, Balıkesir Edremit, Mersin Tarsus, Amasya illerindeki TCDD’ ye ait gayrimenkullerin özelleştirme yüksek kurulu tarafından satışına engel teşkil etmeyecektir”

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu