Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Alsancak (Punta) istasyonunun temel atma merasimi

(yorumlar kapalı)

 kdİZMİR – Aydın Demiryolu mukavelesi mucibince, deniz kenarında TUZLA BURNU denilen yer hattın ilk istasyonu ve tesisatiyle İs­kele mahalli olarak intihap edilmişti.

Tuzla Burnunda KOVA­LIK  denilen arazi ve sahilin bahis  konusu mukavele muci­bince, devlet tarafından demir­yolu şirketine teslimi, ve bu arazi, Valide Sultan vakfından ve arazi’i hailiyeden olması ha­sebiyle, şirkete meccanen terki icabediyordu.

Halbuki, burası kısmen Demiryol mukavele­lerinden evvel ve kısmen de son­radan, İzmir’in kd maruf sarraf­larından  Peşmişoğlu Havace Nişan’a satılmış ve kısmen kiraya verilmiş olduğundan şirket, hükümet ve arazi sahibi arasında ihtilaflar zuhur etmiş uzun muhabereler dolayısıyla. Burada tesis olunacak İskele ve İstasyon inşası gecikmişti.

Nihayet EVKAF, Maliye ve Nafıa Nezaretleri anlaşarak ihtilaf hal ve arazi şirkete teslim edil­miştir. Bugün Alsancak dedi­ğimiz – eski ismi PUNTA – yer­de Aydın hattının ilk istasyo­nunun temeli 30;Teşrinievvel/ 1858 tarihinde atılmıştır. Hattın ilk kazması ise 22Eylül1857 de K E M E R’ de vurulmuştu. Alsancak İstasyonu temel atma merasimi hakkında, Demiryol Komiserliği raporunun Başvekalet Arşiv Dairesinden alınmış olan bir hülasası aşa­ğıdadır,  

RAPOR

 kdİzmir – Aydın demiryolu­nun ( Tuzla Burnu  namı ma­halde bir mevkifi kebir inşası derdest bulunduğundan ve mahı halin 18 inci Cumartesi 30Teşrlnievvel1858 günü, saat sekiz raddelerinde, mevkifi mez­burun inşasına bed ve müba­şeret olunacağından, Devletlü Vali Paşa Hazretleri İzmir’de bulunan sair memurini Devleti Aliyye ve İngiltere Devletinin Dersaadet (*) sefirisabıkı Asa­letlü ( Lord Stefer Klef ) ce­napları dahi Londra’ya azimet etmek üzere Dersaadetten ha­reketle İzmir’e uğradığından Lord muma’ileyh ile mezkur de­miryolun kumpanya reisi bulu­nan Mösyö Makdonal cenap­ları dahi demiryolunu keştü’gü­zar etmek üzere bugünlerde Londra canibinden İzmir’e vürut etmiş olduğundan, yevmi kd mezkurda cümleten mahalli mezkure bil’azime, elsine’i muh­telifeden mürekkep tarihlerle müverrah bulunan mevkifi mez­burun TEMEL TAŞI DERUNU­NA Vali’i Müşarünileyh Hazret­leri tarafından ve tarafı çakireden meskükatı şahaneden ve muma’ileyhim taraflarından dahi İngiltere sikkesinden bir miktar vazolunarak, zikrolunan temel taşı rekzolunduğu (**) halde, sefiri müşarün’ileyh ce­napları tarafından, velinimeti bi’minnetimlz ve velinimeti ci­han olan padişahımız efendimiz hazretlerine hitaben Diskur­lar söylenmiş ve Devletlü Vali Paşa Hazretleriyle sefiri müşa­rün’ileyh  kdve reisi muma’ileyh cenaplarına vesair med’u bulu­nan zevata mahsus, kumpanya vekilleri tarafından bir cesim ziyafet dahi verilmiş olmasıyla, zevatı muma’ileyhim orada da­hi bir müddet aram eyledikle­rinden sonra cümleten avdet kılınmış olduğu, muhatı ilmü’ alem’arayı hidivleri buyrulduk ­da ol’babda ve her halde em­rü’ferman hazreti men’lehül emrindir. Rebi’ul’evvel/1275; Komseri Demiryolu Mir’alay Erkanıharp  

Mehmet Reşad  Alsancak (Punta) istasyonu temel atma merasiminde kul­lanılan Gümüş MALA, Alsancak istasyonu Holunda du­var içine yapılmış bir camekan içinde iken, Hareket Başkanlığı odasına konulan Maladır. Üze­rinde (Osmanlı demiryolu kum­panyasının İzmir İstasyonuna temel atma merasiminde 30/10/ 1858 SİR MAKDONALD tara­fından VİS KONT STEFFORD a takdim edildi.BAŞMÜHENDİS,  MÜHEN­DİS ibareleri yazılıdır.   kd

(*) İstanbul

(**)Dikildiği

 

Sait TOYDEMİR

Emekli İşletme Müdürü

Demiryol Dergisi 1952 Sayı : 8

 

 

 kd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yola selam ekibi Alsancak Garında Levent Vardar – Zafer AKÇAY

 kd

 

Alsancak gar çanı (yola selam ekibi)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com