Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Mahkeme de

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa Dayanışması bileşenlerinden Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Tükoder ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Haydarpaşa Gar içi ve tren yolları üzerinde 15–17 Ekim 2008 tarihleri arasında yapılacak olan 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu ve Sergisinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile İdare mahkemesinde dava açmaya hazırlandıklarını "2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu ve Sergisi Mahkemelik Oluyor" başlığı ile duyurmuştuk.

 

 kd

Fotoğraf Elif Bozkurt

Haydarpaşa Dayanışması 23.09.2008 tarihinde Haydarpaşa Gar’da saat 11.00 da yapacağı basın açıklamasının ardından Sempozyumun iptali için hazırlanan dilekçeyi 24.09.2008 günü Ankara Bölge İdare Mahkemesine teslim ettiler. Mahkeme 25.09.2008 tarihinde aldığı kararla TCDD de ye savunma yapmak üzere 10 gün süre verdi. Sempozyumun iptali konusunda verilecek karar TCDD’nin gönderecği savunmanın mahkemeye ulaşmasını takiben verilecektir.

Haydarpaşa Dayanışması bileşenlerinden BTS ve TÜKODER’in sempozyumun iptali için açtıkları davaya ait dilekçe metni aşağıdadır.

 

 

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

MÜDDETLİDİR

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir

 

DAVCILAR :1-Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) adına

Yunus AKIL (BTS Genel Başkanı)

2-Tüketici Hakları Koruma Derneği (TÜKO-DER) adına

Av. Ali ER (TÜKO-DER Genel Başkanı)

 

 

DAVALI :TCDD Genel Müdürlüğü

Demiryolu Garı ULUS-Ankara

 

DAVA KONUSU : MÜDDETLİDİR:Dava konusu işlemler 15-16-17 Ekim 2008 tarihlerinde yapılacak 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarı (Ek:1, 2 ve 3) süresindeki uygulamalara ilişkin olup 25 Eylül 2008 tarihinden itibaren Haydarpaşa Gar 5,6,7 ve 8. yollar trafiğe kapatılacağından, Adapazarı trenlerinin Haydarpaşa Gara girişleri yapılamayacağından bu tarihten önce karar verilmemiş olması halinde adil yargılanma hakkımız fiilen ihlal edilmiş olacağından VE yargılamadan beklenilen amaca ulaşılamayacağından yürütmesinin durdurulmasına ilişkin istemimize yönelik kararın 25 Eylül 2008 tarihinden önce verilmesi gerekmekte olup;

 

TCDD 1. Bölge Müdürlüğünün 15.09.2008 tarih ve B.11.2.DDY.1.01.00.08-051.04/448 sayılı işleminin, (Ek:4) TCDD Haydarpaşa Gar içinde şehiriçi, şehirlerarası ve uluslar arası trenlerin sevk ve kabullerinin yapıldığı, bu yolcuların trenden indikleri ve trene bindikleri yollar olan 5, 6, 7, 8 ve 9. yolları kapatılması ve bu yolların üzerine standtlar kurulması, sempozyum süresince Adapazarı Ekspresi Trenlerinin kalkış ve varış istasyonlarının Söğütlüçeşme İstasyonunda olacak kısmlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali;

 

Bu işleme Dayanak teşkil eden 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarının yürütmesinin durdurulması ve iptali;

 

 

TEBLİĞ TARİHİ :17.09.2008

 

AÇIKLAMALARIMIZ :

15-17 Ekim 2008 tarihlerinde TCDD Haydarpaşa garda 2.ULUSLARARASI DEMİRYOLU SEMPOZYUMU VE TEKNİK FUARI adı altında üç gün sürecek bir etkinlik planlanmıştır. (Ek:1, 2,3)

 

Sempozyum ve Fuar, 15–17 Ekim 2008 tarihlerinde üç gün boyunca Haydarpaşa Gar içinde ve gar yolları üzerinde gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik boyunca yolcuların kullandığı alanların büyük bir kısmı yolculara kapatılacaktır. Haydarpaşa Gar’ın önemli yolları olan 5,6,7,8 ve 9. yolları yolcu ve tren hizmetlerine kapatılacaktır. Buralara baraka şeklinde standtlar yapılacaktır. Yolculara özgülenmiş alanlar sempozyum ve fuar alanı olarak kullanılacaktır. Tarihi bina ve alanlarında tarihi mirası tahrip kaçınılmaz olacaktır. Gardaki umumi tuvalet Sempozyum ve Fuar katılımcılarına tahsis edilmiştir. Yolcuların tuvalet ihtiyaçlarını giderecek umumi tuvalet bulunmamaktadır. Günde onbinlerce yolcu hareketlerinin yaşandığı gar içinde böylesi devasa bir etkinliğin yapılmasının alt yapı koşuları da mevcut değildir.

 

Bu etkinlik üst düzey bir etkinlik olup üç gün sürecektir. Günlük on binlerce yolcunun seyahat ettiği, trenlere binip trenlerden indiği, gişe, bekleme, peron ve diğer alanları kullandığı TCDD Haydarpaşa Garında yapılacaktır. Bu şu demektir, en az üç gün boyunca Haydarpaşa Gar onbinlerce yolcunun ulaşımına kapanacak demektir. Kamu hizmeti özelliği taşımayan sempozyum ve fuar gerekçesi ile kamu hizmetlerinin aksatıldığı açıkça ortadadır. Bu durum hukuken korunabilecek bir durum değildir.

 

 

Anayasamızca da güvence altına alınmış olan ulaşım hakkı, en temel haklar olan çalışma, sağlık, eğitim ve kültürel yaşama katılma gibi diğer kamusal haklar ile doğrudan ve açık bir ilişki içindedir. Bu bakımdan diğer haklara erişmeye aracılık eden temel bir insan hakkıdır. Kamuya ait alanda gerçekleşen niteliği ve insanların şu ya da bu şekilde toplum yaşamına katılmak için kullanmak zorunda olduğu ulaşımın, "kamusal bir hak" olduğu açıktır. Bu hakkın idari bir işlemle, kanundan dayanağını almayan bir işlemle insanların en temel haklarının engellenmesinin hukuka açıkça aykırı olduğu ortadadır.

 

Haydarpaşa Gar yollarının kapatılması idari işleminin hukuki dayanağı 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarı olduğundan iptali istenen idari işlem ile 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarı arasında hukuki bağ ve sebep sonuç ilişkisi olduğundan İYUK’un 5. maddedeki koşullar oluştuğundan birden fazla işlemin iptalinin tek bir dava dilekçesi ile açılması koşulları mevcuttur ayrıca hakları ihlal edilen Bireylerin ulaşım hakkındaki menfatlerinde iştirak olduğundan davaya yol açan maddi olay ve hukuki sebepler aynı olduğundan (Dava Açan Tüzel Kişiliklerin kendi üyelerinin menfaatlerinin ihlali halinde dava açmaya ehil olduklarından) İYUK’un 5. maddedeki birlikte dava açma koşulları mevcut olduğundan dava birlikte açılmıştır. Dava dilekçesi İYUK 5. madde koşullarını taşımaktadır.

 

1-YÜRÜTMENİN DURDURULMASINDA KARAR SÜRESİ:

15-17 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenecek , hukuka aykırı, kamu yararı ile örtüşmeyen, hizmet gereklerine uygun olmayan bir çok yönü olup, 25 Eylül 2008 tarihinden itibaren Haydarpaşa Gar 5,6,7 ve 8. yollar trafiğe kapatılacağından, (Ek:5) Adapazarı trenlerinin Haydarpaşa Gara girişleri yapılamayacağından (Ek:5) bir çok tren seferleri aksayacağından, 25 Eylül 2008 tarihinden önce karar verilmemiş olması halinde, yargıdan umulan faydanın olanaksızlaşacağından, adil yargılanma hakkımız fiilen ihlal edilmiş olacağından, yargılamadan beklenen amacın gerçekleşme olanağı bulunmayacağından yürütmesinin durdurulmasına ilişkin istemimize yönelik kararın 25 Eylül 2008 tarihinden önce verilmesi gerekmektedir. Olayın önemi, eldeki belgeler, görsel, işitsel ve sanal yayınlardaki bilgi ve belgeler de dikkate alınarak Kurumun cevabı beklenilmeksizin, 25 Eylül 2008 tarihinden önce yürütmenin durdurulması karar verilmesinden önce tebligat yapılması ihtiyacı duyulması halinde tebligatın memur eli ile yapılması ve verilecek sürenin de bu sürede karar vermeye olanak verecek bir süre olması adaletin tecellisi için önemli bir unsurdur.

 

 

2-TCDD’NİN görevi "SEMPOZYUM" ve "FUAR" düzenlemek midir?

TCDD nin görevi 28.10.1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TCDD ANA STATÜSÜ nün 4. maddesinde açıkça düzenlenmiştir, buna göre TCDD ANA STATÜSÜ nün 4. maddesi:"konveksiyonel, hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşaa etmek, Devletçe kendisine verilen Demiryollarını, Liman, Rıhtım ve İskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak" şeklindedir. (Ek:4)

TCDD Kamu hizmeti gören bir kamu kuruluşudur. İşlemlerinde "kamu yararına" ve "hizmet gereklerine" uygun davranmak zorundadır. Bu durumu TCDD Ana Statüsü ile de örtüştürdüğümüzde TCDD’nin Haydarpaşa Garda sempozyum ve fuar düzenlemesi mevzuata ve hukuka açıkça aykırıdır.

 

Ana statüdeki 4 maddede bulunan "mülkiyeti kendisindeki taşınmazlarda yat limanları, ticaret, kongre, fuar, kültür, alışveriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek" hükmü Danıştay 10. Dairesinin 29.01.2007 Tarih 2005/1803 esas kararıyla yürütülmesinin durdurulması kararı vermiştir. En yüksek idari yargı organı olan Danıştay’da bu kararında TCDD kongre, fuar düzenleyemez demiştir. Yargı kararlını hiçe sayan İdare burada da Danıştay kararını tanımaz bir tavırla sempozyum ve fuar düzenlemiştir. (Ek:4)

 

 

Sempozyumun üst düzeyde bir sempozyum olması, Başbakanın, Bakanların, UIC Yetkililerinin katıldığı ve üç gün sürecek Sempozyumun gerçekleştirilebilmesi koşulları bulunmamaktadır. Can ve mal güvenliği, sempozyumun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi Haydarpaşa Garının üç gün boyunca halka kapatılması ile mümkün olabilecektir ki bu durum kamusal alanların-kamuya açık alanların kamuya kapatılması ile mümkün olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek ise her gün onbinlerce yolcu hareketlerinin yaşandığı Haydarpaşa Garı ulaşıma kapatmak anlamını taşımaktadır. İstanbul’da bir çok sempozyum-fuar alanları ve otelleri olduğu halde İstanbul’un en temel ulaşım üssü olan Haydarpaşa Garı halka ve ulaşıma kapatmak Anayasanın ortaya koyduğu ulaşım özgürlüğünün ihlali anlamını taşımaktadır. Kamu çıkarı açıkça ihlal edilmektedir.

 

Sempozyum ve fuar alanında yapılacak tadilat ve tamiratlar, yeni inşaalar ve bunların sempozyum-fuar sonrası tekrar sökülerek eski hale getirilmesi için harcanacak paralar ciddi Kurum zararı oluşturduğundan, ulaşımı açıkça da aksattığından hatta ortadan kaldırdığından sempozyum ve fuarın "kamu yararı" ve "hizmet gerekleri" ile örtüşmediği açıktır. Ana görevi ulaşım olan TCDD’nin ulaşımı aksatan hatta ortadan kaldıran işlemle yapmaya neden olan sempozyum-fuar düzenlemesi anlaşılır bir durum değildir.

 

Haydarpaşa Gar sahası içinde milyar YTL:lere varan tadilat, yıkım-yapım ve sempozyum-fuar sonrası tekrar eski haline getirme masrafları düşünüldüğünde devasa bir parasal harcamaların ortaya çıkacağı açıktır. TCDD’nin Ulaşım için kullanması gereken bütçesini ana faaliyet alanı dışında "sempozyum" "fuar" gibi etkinliklerde kullanmasında TCDD açısından "kamu yararının olmadığı" açıktır.

 

Haydarpaşa Gar sahası İstanbul İli 54 pafta 240 ada, 1 parsel sayılı alan 26.04.2006 tarih 85 sayılı kararı ile Kentsel ve Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir. Bu alanda bulunan Haydarpaşa Gar binası ise İstanbul 2 nolu Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih 4542 sayılı kararı ile I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.  Buna rağmen burada yapılacak birçok tadilatın kültür varlıklarının korunması ve SİT alanları mevzuatına aykırılıklar taşıyacağı açıktır.

 

Buna ilişkin İstanbul V Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu,  TCDD 15–17 Ekim 2008 tarihlerinde Haydarpaşa Gar binası ana giriş holünde ve peronlarda yapılacak geçici bölme ve platformlar için sempozyumdan 2 gün önce başlaması ve 2 gün sonra kaldırılması, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda çivi, montaj ve yapıştırma elemanı kullanılmaması, … koşulu ile izin vermiştir.  TCDD’nin Haydarpaşa Garda Sempozyum ve Sergi için yapacağı düzenlemeler kapsam sınırları çokta açık olmayan bu izinle yapılması mümkün olmadığı gibi, yapılacak tadilatlarda I. Derecede Korunması gerekli kültür varlığı olan Haydarpaşa gar binasında geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olacaktır.   Bu konuda 19.09.2008 tarihinde itiraz edilmiştir. Haydarpaşa Garın İstanbul 2 nolu Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih 4542 sayılı kararı ile I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olması yapılacak sempozyumun-fuarın bu Kurulun kararını ortadan kaldıran işlem ve eylemlere sahne olması kaçınılmazdır. (Ek:6) Bu karara TCDD Örgütlü Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: BTS 19.09.2008 tarihinde Koruma Bölge Kuruluna itiraz etmiştir. (Ek:6)

Sempozyumun içeriği, katılımcıları, üç gün sürmesi, Haydarpaşa Garda bir çok tadilata sebebiyet verecek olması, yolcuların seyahat özgürlüğünü ortadan kaldırması, İstanbul’un her tarafında sempozyum yapabilme olanaklarının bulunması, Haydarpaşa Garın I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olması gerekçeleri Haydarpaşa Garda "sempozyum" yapılmasının hukuksuzluğunu-kamu yararının bulunmadığını göstermektedir.

 

3-Boş araziler ve başka fuar alanları varken neden rayların-demiryolların üstüne fuar standtları kurulur?

 

TCDD Haydarpaşa Gardaki 5, 6, 7, 8 ve 9. yolları kapatılarak bu yollar üzerine "fuar" için standlar yapacaktır. (Ek:3 ve 5)

 

Raylı ulaşım sistemleri üzerine faaliyette bulunan ve raylı sistemler ile bu sistemler üzerindeki çeken ve çekilen araçları, sistem bakım araç ve üniteleri, lojistik şirketler vel- hasıl onlarca devasa şirketin firmaların standtlarının trenlerin sevk ve kabul edildiği Haydarpaşa Gar 5, 6, 7, 8 ve 9. yollarının üstüne yapılması insanların anayasal hak olan ulaşım hakkının engellenmesidir. İstanbul’un bir çok fuar alanları dururken, TCDD’nin koskocaman oto park alanı, gümrüklü ambarlar sahası dururken ulaşımda kullanılan, trenlerin sevk ve kabul edildiği yolların kapatılması açıkça kamu çıkarına aykırı olduğu, şayet böylesi bir işlem yapma hakkı olsa bile hakkın açıkça kötüye kullanıldığı, hizmet gerekleri ile örtüşmediği açıkça ortadadır.

 

TCDD Haydarpaşa Gardaki 5, 6, 7, 8 ve 9. yolları kapatılmasından dolayı Haydarpaşa Gardan Hareket edecek ve Haydarpaşa Gara gelecek trenlerde ciddi tehirler meydana gelecektir hatta birçok trenin seferleri de iptal edilmek zorunda kalacaktır. Şimdi soruyoruz ana görevi trenleri zamanında işletmek olan TCDD’nin sempozyum-fuar düzenlemesi bir çok trenin tehir ettirmesi, bir çok trenin seferlerinin iptal edilmesi hakkı verir mi? (Ek:3 ve 5)

 

Banliyö, ada ve şehirlerarası trenleri kullanan on binlerce yolcu Haydarpaşa Gardan inip Haydarpaşa iskeleden motor ve vapurlara binmektedir. Yine aynı şekilde Haydarpaşa iskelesinden motor ve vapurlardan inmekte olan yolcular Haydarpaşa Gardan ada ve banliyö trenlerine binmektedir. Haydarpaşa garında bulunan 9 yola günlük ortalama tarifeli olarak 116 adet banliyö, 22 adet Bölgesel ekspres 24 adet 26 adette ana hat ekspresi giriş çıkış yapmaktadır Günlük yolcu sirkülasyonu yaklaşık 40.000 civarındadır. Ayrıca danışma ve gişe hizmetlerinin aksayacağı da açıktır. Ayrıca Söğütlüçeşme İstasyonu mevcut trenlerin manevralarının gerçekleştirilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmadığından ciddi tren tehirleri ve tren sefer iptalleri yaşanacaktır.

 

Şimdi soruyoruz, Fuar alanı yapacak başka bir kalmadı mı? Böyle bir şeye dünyada başka hiçbir kurumda rastlanmaz herhalde, Siz hiç fuar için havaalanı kapandığını yada otogar kapandığını gördünüz mü?

Adapazarı Bölgesel Ekspersinin varış-kalkış yerinin Söğütlüçeşme İstasyonu olması yolcuların Söğütlüçeşme İstasyonundan-Kadıköy vapur iskelesine ve yine Kadıköy Vapur İskelesinden-Söğütlüçeşme İstasyonuna intikalleri ciddi ulaşım sıkıntıları yaratacaktır. Söğütlüçeşme İstasyonunda gerekli altyapının olmaması buradan hareket edecek trenlere de ciddi tehirler verdirecektir.

Şehir içi ulaşım "kamu hizmeti" kapsamında olduğundan, ulaşımın planlanmasında ve yürütülmesinde "kamu yararı" öncelikli olmak zorundadır. "sempozyum", "fuar" gibi benzeri etkinlikler buna uygun salonlarda ve fuar alanlarında (İstanbul’da çok kapsamlı ve kapasiteli fuar merkezler mevcuttur) yapılmalıdır. Kamusal alanların halka kapatılarak, ulaşım engellenerek ya da ulaşım ulaşılmaz hale getirilerek yapılacak etkinlerde "kamu yararı"bulunmamaktadır.

Kanunun kendisine yüklediği asli görev tren işletmeciliği iken tren işletmeciliğini aksatarak "fuar" " sempozyum" gibi etkinlerde bulunmasında "hizmet gerekleri"nin bulunmadığı açıktır. Hizmeti aksatan bir işlemde hizmet gereklerinin varlığından bahsetmek izahı mümkün olmayan bir durumdur ve işlem hukuksuzdur.

Trenlerin sevk ve kabul edildiği, yolcuların inip bindiği yolları kapatarak ulaşım özgürlüğünü ve Kamu çıkarını ciddi şekilde zedeleyen 15-17 Ekim 2008 tarihlerinde Haydarpaşa garda 2.ULUSLARARASI DEMİRYOLU SEMPOZYUMU VE TEKNİK FUARINDA kamu yararı ve hizmet gerekleri bulunmamaktadır.

4-ULAŞIMIN AKSATILMAMASI ESASTIR:

TCDD, Haydarpaşa Gar sahasında yapılacak her türlü etkinlikte birinci ön koşul olarak "yolcu trafiğinin engellenmemesini" koymasıdır. Ancak üçüncü şahıslar için koyduğu kuralı kendisi için koymamaktadır. Yani üçüncü şahıslar etkinlik yaparken "yolcu trafiğinin engellemeyecek,ancak kendisi "yolcu trafiğinin engelleyecek.

 

İdare hukuku genç bir hukuk dalı olup uyguluma-teamüller ile içtihatlar bu hukuk dalına yön vermektedir. Kurumun kendi uygulamaları ve mevzuat, yolcu taşımalarının aksatılmamasını öngörmektedir. TCDD’nn Haydarpaşa Garda yapılacak her türlü etkinliğe izin verirken yolcu trafiğinin engellememek koşulunu koymasıdır. TCDD 1. Bölge Müdürlüğünün 14.4.2008 tarih ve 1/III.3.2/80 sayılı telgrafında da bu açıkça görülmektedir. Tüm etkinliklerde uygulaması bu yöndedir. (Ek:7) Hal böyleyken Kurumun kendisinin "yolcu trafiğinin engelleyen sempozyum-fuar etkinliği düzenlemesi TCDD uygulama ve teamüllerine aykırı olduğundan hukuksuzdur.

 

5-Tüketici hakları ihlal edilmektedir.

Sempozyum ve fuar dolayısıyla bir çok tren seferleri aksayacağından Demiryolu ulaşımını kullanan tüketiciler, özellikle işçiler, memurlarına işlerine, öğrenciler okullarına vaktinde ulaşamayacaklardır. Bu durum ciddi mağduriyetler yaratacaktır. Evrensel tüketici hakları ile mevzuattan kaynaklı tüketici haklarının ihlal edildiği açıkça ortadadır. Haydarpaşa Gardaki tren hareketleri toplam 9 yoldan temininde bile bir takım güçlükler yaşanmakta ve tehirler meydana gelmekte iken bu yolların 5 tanesini trafik ve yolcu hizmetlerine kapatmak ve sadece 4 yoldan bu hizmetlerin tüketici haklarını ihlal etmeden imkansızlığı dikkate alındığında açık bir tüketici hakkı ihlali yapıldığı açıktır. BU yönüyle de 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarı hukuksuzdur.

 

**İdare "statü hukuku"na tabi olduğundan, Kamu Kurumlarının görev ve yetki alanları mevzuatla belirlenmiştir. Mevzuatla kendi görev alanları dışında idari işlem ve eylemleri yetki aşımı-yetkisizlik olduğundan bu işlemleri "mutlak butlanla" batıldır. TCDD’nin Ana Statüsünde "fuar-sempozyum" düzenlemek bulunmadığından 15-17 Ekim 2008 tarihlerindeki 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarı "mutlak butlanla" batıldır.

 

**Fuar nedeniyle Haydarpaşa Gardaki trenlerin sevk ve kabul yollarını (5, 6, 7, 8 v3 9. yollarını) 20 gün boyunca (Dava Konusu idari işlemde bu yolların 25 Eylül 2008 tarihinden itibaren kapatılacağı belirtilmiştir) kapatılması yolcuların ulaşım hakkını engellediği gibi, ciddi tren tehirleri ve trenlerin seferlerinin iptal edilmesi sonucunu doğurduğundan "2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarında" "kamu yararı" ve "hizmet gerekleri" bulunmamaktadır.

 

**2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarının kapsamı ve etkinlik süresi ve etkinliğin icra edileceği alan düşünüldüğünde bunun Haydarpaşa Garda kamu güvenliğini ve sağlığını bozmadan icra edilme olanağı olmadığından; 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarının bizzat kendisi "kamu güvenliğini" ve "kamu sağlığını" tehdit ettiğinden ayrıca, İstanbul’da bir çok fuar alanının bulunması ve bu fuar alanlarında yapılma olanakları varken 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarının Haydarpaşa Garında yapılması hukuksuzdur.

 

** Haydarpaşa Gar sahası İstanbul İli 54 pafta 240 ada, 1 parsel sayılı alan 26.04.2006 tarih 85 sayılı kararı ile Kentsel ve Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir. Bu alanda bulunan Haydarpaşa Gar binası ise İstanbul 2 nolu Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih 4542 sayılı kararı ile I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.  Buna rağmen burada yapılacak bir çok tadilatın kültür varlıklarının korunması ve SİT alanları mevzuatına aykırılıklar taşıyacağı açıktır.

 

**2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarının gerçekleştirilmesi için Haydarpaşa Gar binasında ve eklentilerinde, yollarda ve diğer alanlarda yapılacak tadilatlardan, yıkımlardan ve üç günlük bu etkinlikler sonrasında tekrar eski hale getirilmesi sürecinde çok ciddi, büyük tutarlarda masraflar yapılacağından, yapılacak masrafların TCDD Ulaşımı ile ilgisinin olmaması, tren tehirleri ve iptallerinin oluşturduğu zararlar ile mevcut tren seferlerinin aksamasından dolayı yolcu sayısındaki azalma ve yolcu nezdindeki Kurum itibarının zayıflaması hususlarında gereksiz yere Kurumu zarar uğratıldığı bu yönüyle de 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarının hukuka uyar tarafının bulunmamaktadır.

 

**İstanbul’un her tarafı sempozyum-fuar alanları olarak kullanıma olanak tanırken günde onbinlerce yolcu hareketlerinin yaşandığı Haydarpaşa Garda yapmanın "hangi akla hizmet ettiğini" anlayabilmiş değiliz.

 

 

SONUÇ VE İSTEM :

Açıkladığımız ve Sayın Mahkemenizin resen dikkate alacağı gerekçeler doğrultusunda;

 

a)TCDD 1. Bölge Müdürlüğünün 15.09.2008 tarih ve B.11.2.DDY.1.01.00.08-051.04/448 sayılı işleminin, TCDD Haydarpaşa Gar içinde şehiriçi, şehirlerarası ve uluslar arası trenlerin sevk ve kabullerinin yapıldığı, bu yolcuların trenden indikleri ve trene bindikleri yollar olan 5, 6, 7, 8 ve 9. yolları kapatılması ve bu yolların üzerine standtlar kurulması, sempozyum süresince Adapazarı Ekspresi Trenlerinin kalkış ve varış istasyonlarının Söğütlüçeşme İstasyonunda olacak kısmlarının yürütmesinin durdurulması ve iptaline;

 

b)Bu işleme Dayanak teşkil eden 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarının yürütmesinin durdurulması ve iptaline;

 

c) yürütmesinin durdurulması istemimizin 25 Eylül 2008 tarihinden önce Karar bağlanması;Dava konusu işlemler 15-16-17 Ekim 2008 tarihlerinde yapılacak 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Ve Teknik Fuarı süresindeki uygulamalara ilişkin olup 25 Eylül 2008 tarihinden itibaren Haydarpaşa gar yolları trafiğe kapatılacağından bu tarihten önce karar verilmemiş olması halinde adil yargılanma hakkımız fiilen ihlal edilmiş olacağından VE yargılamadan beklenilen amaca ulaşılamayacağından yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın 25 Eylül 2008 tarihinden önce verilmesine;;

 

e)Yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet ücretinin Davalı İdare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini;

 

Yüce Mahkemenizden arz ve talep ederiz. (…/09/2008)

 

 

 

 

Yunus AKIL Av. Ali ER

(Davacı) (Davacı)

 

 

 

 

EKLER:

1. TCDD Genel Müdürünün açıklaması

2. Sempozyum programı

3. Fuar alanı planı

4. TCDD Ana Statüsünün ilgili maddesi

5. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Kararı ve ekleri

6. İstanbul V Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararı

7. Koruma Kurulu Kararına itiraz

8. Yolcu sirkülasyonlarını gösterir film-fotoğraf çekilip eklenebilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu