Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Yaşamları Parçalanırken, Kaderleri Birleşenlerin Kongresi

(yorumlar kapalı)

Türk Tabipler Birliğinin Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinde Aralık 2011 ayında gerçekleşecek olan IV. İşçi Sağlığı Ulusal Kongresinin duyurusu yapılmıştır. Kongreye neden ihtiyaç duyulduğu şu cümlelerle izah edilmiştir. Her alanda olduğu gibi, işçi sağlığı alanında da takip ve ön kesme komitelerinin yaygınlaşarak geliştirilmesi gereği, emek ve emekçiler adına bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkarken, alanla ilgili tüm uğraşların “emeğin sağlıklı olması için merkezi platform”lara dönüşmesinin zorunluluğunu bizlere hatırlatıyor. Bu nedenle ve daha birçok ihtiyaçtan doğru, gecikmiş bir “4. İşçi Sağlığı Kongresi” hazırlıkları başlamıştır.

Bilimsel-politik çıktılı ve kongre takip heyetinin de emek cephesinin kuvvetleri tarafından oluşturulacağı tasarlanan bir kongre…

Evet! “Yaşamları parçalanırken, kaderleri birleşenler” mevcut statikoyu aşmak için bizleri de çağırıyor. Bizler bu çağrıyı 2011 İşçi sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile kucaklıyoruz. 

KONGRE

İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ

2-3-4 Aralık 2011 – ANKARA 

İş kazası ve meslek hastalıklarının hileli yönlendirilmesi sermeye-devlet ortaklığında sürdürülürken, gerçekler patlayan iş cinayetleri ve maden ocağı göçükleriyle görünür hale geliyor. İşçinin/emekçinin sağlığı tükenirken; tersaneler ve kot taşlama işliklerindeki vahşeti saklamaya çalışanlar, eş zamanlı olarak “Torba Yasa” ile emeğin sağlıklı olma talebine saldırıyor. 

Bu sömürü sisteminde; meşruiyetini emek-sermaye çelişkisindeki “emeğin sağlıklı olma hakkı” ndan alan ve “kurulmadan önce oluşumuna başlayıp kurulduktan sonra da oluşumuna devam edecek” bir “İşçi Sağlığı Kongresi”nde bu gidişata dur diyecek, çıkış üretecek güçlerle sesimizi çoğaltmak istiyoruz. 

Alana ilişkin üretimlerin parçalı olması, önemine denk sonuç alıcı bir faaliyet yürütmeyi güçleştirmektedir. Ciddi bir maliyet, zaman ve emek gerektiren tek tek duruşlar anlamlı olmakla birlikte, yeterli bir sinerji yaratmamakta ve karşıt ortakların elini güçlendirmektedir.

Bugüne kadar işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin birikimlerin üzerine yenisini ekleyen, güç alıp, güç veren, katılımcı yapıların ortak organı olduğu, arasına hiyerarşi koymayan, kolektif ruh ve üretimin esas alındığı; emeğe/emekçiye sorumlu bir işçi sağlığı kongresi bizi bekliyor. 

İşçi ve emekçinin bulunduğu her yerde kendisini tanımlayan, adres olan ve adrese giden, üretim içinde sağlığı tükenen işçinin/emekçinin mevcut sömürü sistemi içerisinde ve adeta “tükenirken üreteceği” ironisi içinde, ama tükenmemek için direnenleri şimdiden “İşçi Sağlığı Kongresi”nin ortakları olarak görüyoruz. 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak “İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ”ne tüm emekçileri ve örgütlerini “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla, paylaşarak çoğalmaya davet ediyoruz. 

ESNEKLEŞME VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 

 

Güvencesizlik, Esnekleşme ve Sağlık

 

Taşeronlaşmanın Örgütlenme ve İşçi Sağlığına Etkileri

 

Çalışma Yaşamında Kadın

 

İşçinin Bilme Hakkı ve Sağlıklı Emek

 

Kapitalist Üretim Sürecinde Hegemonya ve Karşı Hegemonya Mücadelesi

 

İşçi Sağlığı Hizmetleri Alanında Piyasalaşma

 

İşçi Sağlığı Alanında Uluslararası Deneyim Paylaşımı

 

Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Durum

Kongre Sekretaryası:

Yazışma Adresi:

TTB – Ankara Tabip Odası

İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu

İşçi Sağlığı Kongresi Düzenleme Kurulu

Mithatpaşa Cad. No: 62/18 Kızılay Ankara

Tel: (0 312) 418 87 00 Faks:(0 312) 418 77 64

www.iscisagligikongresi.org

bilgi@iscisagligikongresi.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu