Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD Fenerbahçe’de de Sit Kararını Sev(e)medi.

(yorumlar kapalı)

İstanbul V. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 29.05.2009 tarih 1861 sayılı kararı ile TCDD Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin de içinde bulunduğu Fener Burnu ve devamındaki kıyı alanını I. Ve II. Derecede SİT ALANI ilan etti. TCDD Kampını satılmak üzere ÖİB’na devreden TCDD bu karardan satışın etkilenmemesi için Kurula itiraz etti yargıya gitmeye hazırlanıyor.  

TCDD Fenerbahçe kampını Özelleştirme İdaresi Başkanlığına satılmak üzere devretti.

TCDD 28.11.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihtiyaç fazlası olarak belirlediği 64 adet taşınmazın değerlendirilmek (satışı yapılmak) üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devretmiştir. Devredilen taşınmazlar arasında İstanbul Kadıköy ilçe sınırları içinde bulunan TCDD FENERBAHÇE KAMPI da bulunmaktadır.

İstanbul V. Nolu Koruma Kurulu Fener Burnu ve devamındaki kıyı bölgesini SİT alanı ilan etti.

İstanbul V. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 29.05.2009 tarih 1861 sayılı kararı ile TCDD Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin de içinde bulunduğu Fener Burnu ve devamındaki kıyı alanını I. Ve II. Derecede SİT ALANI ilan etti. 1861 sayılı karar kurulda bir üyenin münhal durumunda oy birliği ile alınmıştır.

resim

TCDD kurul Kararına itiraz etti olumsuz yanıt alırsa yargıya gidecek.

Kurul Kararının ilgili kuruluşlara gönderilmesinin ardından TCDD kararı ÖİB’na bildirdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da "İstanbul İli Fenerbahçe Mahallesi 240 ada 1 nolu parselde bulunan (TCDD Fenerbahçe kampı) ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.04.2009/20 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan 8500 m2 lik alanı ihtiva eden taşınmaz hakkında İstanbul V. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 29.05.2009 tarih 1861 sayılı kararı ile alınan II. Derecede Doğal Sit Alanı ve III Derecede Arkeolojik Sit Alanı kararına idaremizce yapılacak imar planı çalışmasını kısıtlayacağı ve olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğü gerekçesinin öne sürülerek itiraz edilmesini" TCDD’den istemiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bu talebi üzerine TCDD "İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna 31.08.2009 tarihinde 12774 sayılı yazı ile başvurarak SİT kararının yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir.

Söz konusu talep yazısında; "Kuruluşumuzun, içinde bulunduğu mali darboğazdan kurtulması, gelirlerinin arttırılması, devlet bütçesindeki yükünün asgariye indirilmesi, ulaşım sistemindeki gerek yük, gerekse yolcu taşımacılığında daha etkin olarak yer alabilmesi ve uluslararası ölçekte rekabete hazırlanmasını teminen, 06.08.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5793 sayılı Kanunun (değişik 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi) 43. maddesinin 1.fıkrasında; TCDD Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esaslan ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun en son paragrafında da TCDD’ ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca uygun görülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir. Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca TCDD Genel Müdürlüğüne aktarılır hükmü yer almaktadır. Bu: doğrultuda, 28.11.2008 tarih ve 23/230 sayılı Yönetim Kurulumuz Karan ile ihtiyaç fazlası olarak belirlenen söz konusu taşınmazın da yer aldığı 64 adet taşınmaz değerlendirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir. Söz konusu Kurul Kararının, özelleştirme kapsam ve programına alınan taşınmaz üzerinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılacak olan imar plan çalışmasını kısıt1ayacağı ve olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğünden, ayrıca yalnızca mülkiyetimizi içeren bir karar olması nedeniyle alınan Kurul Kararının yeniden değerlendirilmesi" istenmiştir.

Yani kısaca bu alanda yapılaşma ve satış için kurulun SİT kararını kaldırılması talep ediliyor.

Demek ki buradan çıkaracağımız sonuç nedir, Bundan sonra koruma kurulları herhangi bir alan üzerinde SİT kararı alırken o alan üzerinde imar planı yapılarak kentsel ve rantsal dönüşüme kullanılıp kullanılmayacağına da bakacaktır.

Verilen sözler ile girişimler arasında uyumsuzluk var

30.09.2009 tarihinde 10 Ulaştırma Şurasının kapanış töreninde konuşan Ulaştırma Bakanı Yıldırım "…Burada alınan kararlar var… Herkes bilmelidir ki artık ben yaptım oldu mantığı çok daha zordur; bunu yapma imkânımız yoktur… Biz bugüne kadar vatandaşımızın işine yaramayan, hayatını kolaylaştırmayan, ülkemizin rekabetine olumlu katkı sağlamayan hiçbir işin arkasında olmadık… Çevreyle, İstanbul’umuzun su havzalarıyla, akciğerlerindeki yeşil alanlarıyla ilgili hassasiyetimiz 12 milyon İstanbullu kadar bizde de var." sözleri daha hafızalarımızdan silinmemişti ki, doğal çevreyi korumak amacı ile alınan Fenerbahçe SİT kararına Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir kurum olan TCDD hiçbir kamu ve çevre yararı gözetmeksizin yalnızca maddi kaynak yaratmaya yönelik gerekçe ile itiraz edilerek iptal ettirilmeye çalıştığını öğreniyoruz.

TCDD Haydarpaşa SİT kararına da itiraz etmiş ve yargıya taşımıştı.

TCDD’nin Fenerbahçe’de SİT kararına itiraz edişi ne yazık ki ilk değil daha önce Haydarpaşa ve çevresi için alınan SİT kararına itiraz etmiş ve yargıya taşımıştı. Haydarpaşa Dayanışmasının yaptığı eylem etkinlik ve girişimler sonucunda, Haydarpaşa Gar ve Çevresi İstanbul 5 Nolu Koruma Kurulunun 24.06.2006 tarih ve 85 sayılı kararıyla, "Kentsel ve Tarihi SİT alanı" olarak tescil edilmişti. TCDD’nin "SİT kararın" kaldırılması için İstanbul 5 Nolu Koruma Kuruluna yapılan itirazların ilki 21.06.2006 tarih ve 167 sayılı kararla, ikincisi ise 07.03.2007 tarih ve 457 sayılı kararla reddedilmiştir. Haydarpaşa Gar ve çevresindeki 1 milyon metrekare alanı "kentsel dönüşüme" açmak isteyen TCDD, bu kararın iptali için İstanbul 1.İdare Mahkemesine 25.06.2007 tarihinde dava açmıştı. İstanbul 1.İdare Mahkemesi 2007/1294 esas sayılı kararında dava ile ilgili olarak elde edilen bilgilere göre, mahkeme "SİT kararını" hukuki bularak, davacı TCDD Genel Müdürlüğünün talebini esastan reddetmiştir.

resim

resim

resim

resim

İlgili Linkler:

http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=446

http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=527

http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=558

http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=289

http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=168

http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=207

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu