Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Danıştay 6. Dairesi Haydarpaşa SİT Kararını Onadı.

(yorumlar kapalı)

İstanbul 5 Nolu Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 26.04.2007 tasrih 85 sayılı ve 21.06.2006 tarih 167 sayılı, 7.03.2007 tarih 457 sayılı Haydarpaşa ve çevresi için verilmiş olan kentsel v e tarihi sit alanı kararlarının iptali için TCDD tarafından İstanbul 1. İdare Mahkemesinde açılmış bulunan davada DANIŞTAY 6. Dairesi 25.06.2010 tarih E:2008/9172 K:2010/6709 sayılı kararı ile İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 30.01.2008 tarih K: 2008/67 sayılı TCDD nin talebini RED eden kararını ONANMASINA karar vermiştir.

Haydarpaşa ve çevresi için Danıştay tarafından da onanmış bulunan kentsel ve tarihi SİT kararı Özelleştirme İdaresi aracılığı ile Haydarpaşa ve çevresi için hayata geçirtilmek dönüşüm projesinin geleceğini etkiler mi? Sorusu hemen aklımıza gelebilir.

Aynı durumda olan TCDD Fenerbahçe kampı için ÖİB’nın tavrını daha önceki yazılarımızda açıklamıştık ama bir kez daha açıklayalım.

İstanbul V. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 29.05.2009 tarih 1861 sayılı kararı ile TCDD Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin de içinde bulunduğu Fener Burnu ve devamındaki kıyı alanını I. Ve II. Derecede SİT ALANI ilan etti. 1861 sayılı karar kurulda bir üyenin münhal durumunda oy birliği ile alınmıştır. Kurul Kararının ilgili kuruluşlara gönderilmesinin ardından TCDD kararı ÖİB’na bildirdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da “İstanbul İli Fenerbahçe Mahallesi 240 ada 1 nolu parselde bulunan (TCDD Fenerbahçe kampı) ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.04.2009/20 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan 8500 m2 lik alanı ihtiva eden taşınmaz hakkında İstanbul V. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 29.05.2009 tarih 1861 sayılı kararı ile alınan II. Derecede Doğal Sit Alanı ve III Derecede Arkeolojik Sit Alanı

kararına idaremizce yapılacak imar planı çalışmasını kısıtlayacağı ve olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğü gerekçesinin öne sürülerek itiraz edilmesiniTCDD’den istemiştir.

 

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bu talebi üzerine TCDD “İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna 31.08.2009 tarihinde 12774 sayılı yazı ile başvurarak SİT kararının yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir.(1)

Peki Fenerbahçe’de SİT kararı Özelleştirme İdaresinin İmar Planı çalışmasını olumsuz etkiliyor da Haydarpaşa SİT alanı kararı Özelleştirme İdaresinin Haydarpaşa’da yürüteceği imar planı çalışmasını nasıl etkilemez.

İşin sırrı Haydarpaşa’da attığın taşın ürküttüğün kuşa deyip değmeyeceğin de gizlidir.

İBB si tarafından hazırlanarak İBB meclisinden oy çokluğu ile geçirilen Haydarpaşa ve çevresi KANİP özelleştirme idaresinin ve bu işten rant elde edecek ulusal ve uluslar arası sermayenin taleplerini karşılayabilecek boyuttadır. Haydarpaşa ve çeveresi için hazırlanan “sözde koruma amaçlı” dönüşüm planı garı ve çevresini halka trenlere ve sürmekte olan endüstriyel demiryolu mirası işlevine karşı korumaktadır. resim

op şu anda İstanbul 5 ve 6 nolu KTVKK dadır. Onların Haydarpaşa Gar ve çevresi için hazırlanarak önlerine gelmiş olan aslında bir dönüşüm projesi olan KANİP hakkında verecekleri karar Haydarpaşa Dayanışmasının vereceği mücadelenin yeni şeklini de belirleyecektir.

Özelleştirme idaresinin Haydarpaşa’yı bir mal olarak görüp barkotlamasına izin vermeyelim.

(1)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=613

 

resim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu