Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Aziz Kocaoğlu’nun Suçu Ne

(yorumlar kapalı)

Ankara ve İstanbul’da yarım kalan metro inşaatlarını tamamlaması için Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesine yönelik Bakanlar Kurulunun 25.10.2010 tarih 2010/1115 sayılı kararı 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

resimBakanlar Kurulu Kararının adının “Şehir İçi Raylı Ulaşın Sistemleri Metrolar Ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması Ve Tamamlanmasını Müteakip Devri İle İlgili Şartların Belirlenmesi” amacının ise “3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu ve geçici 7 nci maddeleri uyarınca şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.” şeklinde tanımlanmasına rağmen yalnızca AKP li olan ve metro inşaatlarını belediyelerin mali dengeleri açısından tamamlayamayacağı ilan eden yani diğer bir anlamı ile iflas bayrağını çeken İstanbul ve Ankara Belediyelerinin raylı sistem projelerinin kurtarılmasına yönelik bir düzenlemedir. 

Başta İzmir olmak üzere birçok büyükşehir belediyesinde metro/tramvay projelerinin inşaatları tüm imkansızlıklara rağmen devam ederken neden yalnızca İstanbul ve Ankara’daki metro inşaatlarını tamamlamayı Ulaştırma Bakanlığı üstleniyor.

Özellikle yapımına 2005 yılında başlanılan ve halen tamamlanamayan İzmir Metrosunun Ulaştırma Bakanlığınca tamamlanması yönündeki çağrılar ise Ulaştırma bankalığınca görmezden gelinmiştir.

Hatta AKP İzmir İl Başkanı Ömür Kabak 14.07.2010 tarihinde basına yaptığı yazılı açıklamada ” söz konusu kanunla büyükşehir belediyelerince yapımına başlanmış ancak tamamlanamamış metro inşaatlarının, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devir alınarak tamamlanacağını, İzmir metrosu inşaatının 2005 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını, 2007 yılında tamamlanacağının duyurulduğunu, ancak 2010 yılı ortasında olmamıza rağmen inşaat halen devam ettiğini, metronun bitiş tarihi devamlı olarak ertelendiğini, son olarak bu yılın şubat ayında, 2010 yılı sonunda tamamlanacağının açıklandığını, ancak, şimdi de 2011 hatta 2012 yıllarından bahsedildiğini, Sayın Aziz Kocaoğlu’nun (Metro bitmedi diye ağlayıp, gözlerimden mi olayım) diyebilecek kadar sorumsuz davrandığını, söz kanunun İzmir metrosunu, daha doğrusu, İzmir’i Aziz Kocaoğlu’nun sorumsuzluğundan ve başarısızlığından kurtarma kanunu olduğunu” belirterek ” AK Parti Hükümetinin bu kanunla, İzmir metrosu konusunda elini taşın altına koyduğunu kanun çıkararak ilan etmiştir. Şimdi Sayın Aziz Kocaoğlu’na düşen kapris ve kibir yapmadan, yarım kalmış Üçyol-Üçkuyular Metrosu ile Bornova-EVKA-3 Metrosunun inşaatını Hükümete devir etmektir. Hadi Aziz Bey, İzmir’i düşün. Her iki metroyu da Hükümete devret” çağrısında bulunmuştur.(1)

Şimdi Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan düzenlemeden önce İzmir AKP il Başkanının konuya siyasi bir yaklaşımda bulunan açıklamasına ne demeli. Madem tamamlanmayan metro işleri 3348 sayılı kanun gereği Ulaştırma Bakanlığı üstlenebiliyor da o zaman neden İzmir’de devam eden Metro inşaatı Bakanlık tarafından üstlenilmiyor?

AKP İzmir İl Başkanının açıklamasından yola çıkarsak Hükümet ve Ulaştırma bakanlığı “sorumsuz ve başarısız belediye başkanlarının” metro projelerine mi el koyuyor?

25.11.2010 tarihli Yeni Asır gazetesindeki haberde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Milletvekilleri ve Ulaştırma Bakanının İzmir Metro İnşaatları hakkındaki son açıklamalarını görüyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Anadolu Birliği Derneği ziyaretinde söylediği “Yeni metro hatlarını Ulaştırma Bakanlığı yapsın” sözlerine Ankara’dan yanıt veren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım “Başvurun, değerlendiririz” yanıtını verdiği, CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan‘ın “Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yıllardır bir karış metro yapamadığını hükümete yapılan baskı sonucunda metroların bakanlığa devredilmesini öngören yasanın çıktığını, İzmir’de Üçyol-Üçkuyular metrosu ve Aliağa-Menderes Hattı’nda çalışmaların devam ettiğini, bunları Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlamasından başka bir şey olamayacağını, bundan sonra yapılacak yeni güzergahlar için İzmir’in çıkan yasadan yararlanması iyi olacağını, ama AK Partili vekiller metro üzerinden şov yaptıklarını İzmir ile ilgili konuşmadan önce Ankara’da 14 yıldır bir çivi bile çakamayan zihniyete bakmaları gerektiğini” ifade etti. Milletvekili Ahmet Ersin ise “Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları elverdiğince metro çalışmalarını kendisinin yaptığını, Başkan Kocaoğlu’nun yetmediği yerde bakanlıktan destek istediğini, kanunun zaten sadece belli yerleri kapsamadığını, İzmir’in de Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü büyük şehri olarak bu haktan yararlanabileceğini, burası Yunan kenti olmadığına göre bakanlıktan destek istenmesi gayet doğal olduğunu, Kentte yapılan metro çalışmalarının aksamasının tek sorumlusunun Kocaoğlu olmadığını, Metronun aksamasında KİK’in tavırları ve uygulamalarının da önemli olmadığını, Bakanlığın yetişilemeyen yerlerde devreye girerek, belediyeye destek olmasının gerektiğini” belirtmiştir. Milletvekili Canan Arıtman ise “Bu yatırımların mutlaka yapılması gerekir. Metrolar, daima maliyeti yüksek olduğu için yerel yönetimlerin bütçesini aşar. Maddi açıdan desteklenmesi gerekir. Ne yazık ki, AK Parti ekonomik olarak destek olmuyor. İzmir metrosu ile ilgili devletin bir yatırımı ve katkısı olmadı. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ayrımcılığa uğruyoruz. AK Parti desteğini Ankara ve İstanbul’a veriyor. Silinen borçları vatandaşlar ödüyor. Metro konusunda yaşananlar hükümetin ayıbıdır. Bu ayıbın ortadan kalkması için hükümetin ilgili bakanlık aracılığıyla İzmir metrosuna destek vermesi gerekir” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 2011 yılı bütçesinin ele alındığı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde İzmir’e yapılacak yeni metro hatları konusu da gündeme gelmiş, İzmir milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım; metro projelerinin, büyükşehir belediyelerinin yanı sıra bakanlık tarafından da yapılabileceğine dair düzenlemenin Meclis’ten geçtiğini anımsatmıştı. Kanunun bütün büyükşehirleri kapsadığına işaret eden Yıldırım, “Teklif edilen projelerden uygun olanları programa alacağız. İlk olarak Ankara’dan başlıyoruz, daha sonra İzmir’in yeni talepleri var, bunlar da resmen bize geldiğinde, değerlendirme yapacağız” demişti. (2)

3348 sayılı Kanun

Madde 9 –

  a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

(Ek ibare: 25/06/2010-6001 S.K./38.mad.)  

Denizlerin iki yakasını denizaltından birbirine bağlayan her türlü ulaşıma ilişkin tüp ve tünel gibi ulaşım altyapı işlerini, yap-işlet-devret modeli de dahil olmak üzere plânlamak, yapmak veya yaptırmak; bunlarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve onamak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, işletme safhasına ait güvenlik, bakım ve onarım işlerine ilişkin esasları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

  e)

(Ek bend: 25/06/2010-6001 S.K./38.mad.)

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile metroların Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir.

  Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, tüm brüt gelirlerini Hazine Müsteşarlığınca belirlenen hesaba aktarır. Bu hasılatın protokolle tespit edilen oran esas alınarak belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılır. Söz konusu oranı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, iş bu madde kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılır.”

  f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Geçici Madde 7 –

 (Ek madde: 25/06/2010-6001 S.K./40.mad.)

 

  Devir alım ve yapımı tamamlanmış olanlarının devir işlemleri, bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen koşullar dikkate alınmak suretiyle ve (e) bendinde belirtilen hükümler çerçevesinde düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir.

Büyükşehir belediyelerinin bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla yapımı devam etmekte olan şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro projeleri, Bakanlıkça devralınabilir.

 

Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkanları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı ve onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak,

  b) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, hakiki ve hükmi şahıslarca yaptırılacak (a) bendinde yazılı işler ile teleferik, finiküler, şehiriçi raylı ulaşım sistemleri, metro ve demiryollar, limanlar, hava meydanlarıyla ilgili tünel gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, şehiriçi raylı ulaşım sistemlerinin ülke ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılması ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

  c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip tasdik etmek,

  d)(Ek bent : 27/04/2006 – 5494 S.K./1.mad)

Ulaştırma Bakanının bu açıklamsını takiben 3348 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan sonra çıkartılan 25.10.2010 tarih 2010/1115 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yalnızca İstanbul ve Ankara’daki metro projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlenmiştir. Yukarıda 3348 sayılı kanunun ilgili maddelerinde de görüleceği üzere Ulaştırma Bakanlığının üstleneceği metro projelerinde ilgili belediyenin müracaatı şart değildir.

Gerek kanun metninden, gerekse bakanlar kurulu kararından anlaşıldığı kadarıyla sanki bu yasa ve bk kararıyla metro inşaatları merkezi hükümet tarafından tamamlanarak mutlaka yerel yönetimlere devredilecek gibi bir algı olduğunu gördüm. ancak yasada da, bakanlar kurulu kararında da (8/1 ve 8/3) “Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetin devri ” …. “devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde” denilmiş. yani bu maddelerden, projelerin tamamlanması halinde belediye şirketlerine devir yapılabileceği gibi, özel sektöre devir yapılarak açıkça mülkiyet devri içeren bir özelleştirmenin yolunun açıldığı da anlaşılıyor. Ancak kamuoyuna sanki belediyelere devir mutlaka olacakmış gibi bir hava yaratılıyor .

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tamamlanamayan Metro Projelerini kurtarmaya yönelik yapılan düzenlemenin izahı şudur. 2010 yılı Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde İstanbul ve Ankara’yı da kaybetme korkusudur. İzmir nasıl olsa kaybedilmiştir.

Yada diğer bir yorumla AKP’nin Gökçek ve Topbaş’ı kurtarma ve kentiçi raylı ulaşımı özel sektöre açma operasyonudur.

10 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27781

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/1115

Ekli “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 17500 sayılı yazısı üzerine, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu ve geçici 7 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK M. AYDIN A. BABACAN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER C. YILMAZ B. YILDIRIM T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA BAKANLIĞINCA DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Kararın amacı, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu ve geçici 7 nci maddeleri uyarınca şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2 − (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) Belediye: Bakanlar Kurulunca projeleri Bakanlığa devredilmesine karar verilen büyükşehir belediyelerini,

c) Proje: Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro hatları ve bunlarla ilgili tesisleri, ifade eder.

Projelerin devri

MADDE 3 − (1) Her bir proje için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yapımına devam edilmekte olan projlerr bakımından yüklenicilerin, 13/7/2010 tarihinden önce belediyeler ile akdedilmiş bulunan sözleşmeleri ile aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydıyla Bakanlık, söz konusu projenin mevcut sözleşmeleri ile devir alınmasına karar verebilir. Bu durumda, yükleniciler sözleşmelerinde yer alan hakların dışında Bakanlığa karşı yeni bir hak iddiasında bulunamazlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muvafakatın sağlanamaması halinde belediyeler, her bir projenin devri bakımından ayrı ayrı geçerli olmak üzere, her türlü hukuki ve sözleşmeden kaynaklı sorumluluk kendilerinde kalmak üzere, mevcut sözleşmelerini fesih veya tasfiye etmek kaydıyla Bakanlıktan işin devralınmasını talep edebilirler.

(3) Bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla belediyece birden fazla sözleşme akdedilmiş olması halinde, yüklenicilerden bir kısmının yazılı olarak muvafakat vermemesi durumunda muvafakat verilmeyen işler bakımından fesih veya tasfiye yoluna gidilebilir. 

Protokol düzenlenmesi

MADDE 4 − (1) Devir alma işlemi belediyeler ile Bakanlık arasında düzenlenecek protokollerle gerçekleştirilir. Her bir projenin devri için ayrı ayrı protokol düzenlenir.

 2) Belediyeler, bu Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlığa devrettikleri projeler dolayısıyla devir tarihine kadar yapılmış bulunan iş ve işlemler ile harcamalarını Bakanlıktan talep edemezler.

Mevcut altyapı tesislerinde değişiklik

MADDE 5 − (1) Bu Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilecek iş ve işlemler açısından zorunluluk doğması halinde, belediyelere ait atıksu, temizsu, doğalgaz tesisleri gibi kentsel altyapı tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait telekomünikasyon, elektrik, doğalgaz ve petrol boru hatları gibi altyapı tesislerinin yer değiştirmesine Bakanlık yetkilidir. Söz konusu kuruluşlar, Bakanlık tarafından bu amaçla kendilerine yapılacak talepleri geciktirmeksizin yerine getirirler.

Kontrol ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 6 − (1) Bakanlık, projelerin yapımı süresince belediyelerin yapı kontrol elemanlarından veya kontrol ve danışmanlık hizmetlerinden, düzenlenen protokoller çerçevesinde yararlanabilir.

Mevcut protokoller

MADDE 7 − (1) Projelerin yapımı dolayısıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında akdedilmiş bulunan protokoller, mevcut hükümleri ile Bakanlık tarafından ayrıca başka bir işleme gerek kalmaksızın devralınmış sayılır. Ancak, mevcut protokollerde belediyelerce yerine getirilmesi öngörülen yükümlülükler ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmeye devam olunur.

Mülkiyet devrine ilişkin hususlar

MADDE 8 − (1) Projenin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetin devri maliyet bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Devir işlemi Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokol ile yapılır.

(2) Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, tüm brüt gelirlerini Hazine Müsteşarlığınca belirlenen banka hesabına aktarır. Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarda bu hasılatın % 15’i Hazine Müsteşarlığının hesaplarına aktarılır. Kalan miktar devralan kuruluş hesaplarına intikal ettirilir.(3) Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, bu Karar kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılır. Bu husus Bakanlık ile belediyeler arasında yapılan protokollerde de ayrıca belirtilir.

Devralma yetkisi verilen projeler

MADDE 9 − (1) Bu Karar kapsamında Bakanlıkça projeleri devralınacak belediyeler ve devralma yetkisi verilen projeler şunlardır:

a) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:

1) 2009E060020 proje nolu Bakırköy (İDO)-İncirli-Kirazlı Metro Hattı.

2) 2007E060040 proje nolu Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı.

3) 1999E060240 proje nolu Otogar-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı.

b) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:

1) Ankara Metrosu 2. Aşama (M2): Kızılay-Çayyolu-2 İstasyonu arası metro hattı.

2) Ankara Metrosu 3. Aşama (M3): Batıkent-Sincan (OSB İstasyonu) arası metro hattı.

3) Ankara Metrosu 4. Aşama (M4): Tandoğan (TCDD Ankara Garı)-Keçiören (Gazino İstasyonu) arası metro hattı.

4) Ankara Metrosu 3. Aşama Elektro-Mekanik İşleri ile M2, M3, M4 arasının sinyalizasyon sistemlerinin yapılması ve M1 sisteminin yeni sisteme uyumunun sağlanması için gerekli revizyonların yapılması işi.

(2) Birinci fıkrada sayılan projelerin devralınabilmesi ve her bir hattın işletmeye açılarak hizmet verebilir hale getirilebilmesi için ihale edilmiş olan veya ihale edilmesi gereken altyapı inşaatları, hat işleri (ray döşenmesi, travers, balast, makas, 3. ray ve benzeri), hat yapıları (aç-kapa, delme tünel), istasyonlar (bina elektrik ve mekanik tesisatları, yürüyen merdivenler, asansörler ve benzeri), elektro mekanik sistemleri, hatların işletilmesi için gerekli depo sahalarının inşa edilmesi, bunlarla ilgili kamulaştırma işlemleri dahil olmak üzere her türlü etüt, proje, iş ve işlemlerin yapılması, yaptırılması, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin satın alınması, söz konusu hatlarda kullanılacak araçların temini ve bu amaçlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

MADDE 11 − (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kaynak

(1) http://www.haber7.com/haber/20100714/Izmir-metrosunu-Hukumet-tamamlasin.php

(2)http://www.yeniasir.com.tr/YerelPolitika/2010/11/26/chp_metroyu_bakanlik_yapsin_mhp_buyuksehir_iflas_etti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu