Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Sirkeci Gar Dönüşüm Planı İPTAL Edildi

(yorumlar kapalı)

yargi-sirkeci-gar-planini-iptal-etti.jpgTCDD’ye İstanbul ili içinde mülkiyetinde bulunan başta Sirkeci ve Haydarpaşa Gar alanları da dahil olmak üzere toplam 2.000 000 m2 alanın kentsel dönüşüm projeleri hazırlanarak değerlendirilmesi ve buna göre imar planı hazırlanması için İBB ile 09.08.2006 tarihinde ön protokol, 30.11.2007 tarihinde de kesin protokol imzalamıştır.

Sirkeci Gar sahasını da içine alan TCDD taşınmazlarının rant yaratıcı projelerle dönüşüme tabi tutulması için TCDD ve İBB arasında imzalanmış olan protokol sonrası İBB tarafından hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2014 tarih 2805 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını 27.01.2012 ila 27.02.2012 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planından beklenen imar rantı yaratılamadığından TCDD aşağıdaki gerekçelerle söz konusu İmar Planının kısmen iptali için İstanbul 9.İdare mahkemesinde İdari yargıya başvurmuştur.

sirkeci-yenikapi-trenler-calismali.jpg1. Sirkeci Gar ve civarının TCDD Alanı’ndan farklı imar kararları içermektedir. Marmaray işletmeye açıldıktan sonra Cankurtaran, Kumkapı, Kocamustafapaşa, Yedikule istasyonlarında Marmaray hattına bağlantılı yolcu potansiyeli de dikkate alınarak uygun aralıklarla banliyö tren işletmeciliği yapılması düşünülmektedir.

2. Mevcut Sirkeci gara YHT, Uluslararası, anahat ve bölgesel trenler ile banliyö trenlerinin gelmesi ve bu trenlerin işletilebilmesi için yol ve peronların inşa edilebileceği şekilde bir çalışma yapılacağından Sirkeci Garda sonlandırılacak trenler için bakım ünitesi gerektiğinden söz konusu demiryolu güzergâhının ve Sirkeci Gar feribot yolunun “demiryolu alanı” olarak planlanması ve korunması gerekmektedir.

3. Sirkeci Yedikule arası mevcut çift hat demiryolu istasyon ve duraklarda işletmecilik faaliyetleri için gereklidir.

Mahkeme sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda Şark ekspresi ile  de günümüzde nostaljik de olsa sene de bir de olsa hala severinin olduğu önemli bir tesis olduğu, Marmaray yeraltı istasyonunun Sirkeci gar sahası içinden çıkması ve davacı kurumun gereksinimleri, bu yerin işlevini anımsatacak şekilde bir yaklaşım planının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek dava konusu planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu hizmeti gereksinimlerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

İstanbul 9.İdare Mahkemesi 24.04.2014 tarih E: 2012/710 K: 2014/743 sayılı kararında; taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna itiraz edilmekte ise de itiraz konuları raporu kusurlandıracak nitelikte görülmemiş olup dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirildiğinde Mahkememizce rapor karara esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur. Bu durumda; İstanbul Metropol bir şehir olduğu ve en büyük sorunlarından birinin ulaşım sorunu olduğu ve bu sorunun çözümü yanında planlanan alanın Turizm potansiyeli ve kültür alanlarının varlığı dikkate alınarak planlamanın yapılması gerektiği, dava konusu yerin 2. Derece koruma bölgesi olduğu ve tarihi nitelik taşıdığı, bu tarihsel niteliğin planlama yapılırken bütünsel olarak dikkate alınması ve bu nitelik dikkate alınarak Marmaray’a entegresinin sağlanması gerekirken bu huşular dikkate alınmaksızın bu yerle ilgili olarak dava konusu plan ile radikal kararlar getiren planlama yapılmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararına aykırı  olduğundan dava konusu planın Sirkeci Garı ve Civarına ilişkin kısmında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, 30 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere” karar verilmiştir.   

Demiryolu işletmeciliği açısından aynı gerekçeler Haydarpaşa gar içinde geçerlidir. Bu nedenle TCDD Haydarpaşa ve Sirkeci Gar dönüşüm projelerini iptal ettirmelidir. Başka bir ifade ile bu İPTAL kararı devam Haydarpaşaport projesine karşı açılmış bulunan ve devam eden davaya da emsal bir karar olarak yön verecektir.

Ayrıca hiç bir bakım yenileme projesi olmayan ve gerekçesiz olarak banliyö tren işletmeciliği yapılmayarak halkın ulaşım hakkının engellendiği Sirkeci Yenikapı arası demiryolu hattında banliyö taşımacılığına biran önce başlanılmalıdır.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu