Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa KANİP Yasal Dayanağını Anayasa Mahkemesi İptal Etti

(yorumlar kapalı)

TCDD ile İBB arasında 5335 sayılı yasanın 32. Maddesine dayanılarak imzalanan protokol sonucunda İBB tarafından “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” hazırlanarak koruma kuruluna gönderilmişti. Anayasa Mahkemesinin 13.1.2011 tarih E: 2008/13 K: 2011/14 sayılı karar ile 5335 sayılı yasanın 32. maddesinin 1. Fıkrasını iptal etmesinin ardından BTS İstanbul 1 Nolu Şube yasal dayanağı kalmayan Haydarpaşa koruma amaçlı planın onanmaması için Koruma Kuruluna yazılı başvuru yaptı.

 

resim

BTS:İST1:2011/                                                                                                               22.03.2011

                                                                                            

İSTANBUL VI NOLU KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KURULUNA

                                                                                                 İSTANBUL 

TCDD İstanbul ili içinde mülkiyetinde bulunan toplam 2.000 000 m2 alanın 5335 sayılı yasanın 32. maddesi kapsamında kentsel dönüşüm projeleri için değerlendirilmesi ve buna göre imar planı hazırlanması için İBB ile 09.08.2006 tarihinde ön protokol, 30.11.2007 tarihinde de kesin protokol imzalamıştır.

İBB, 30.11.2007 tarihinde TCDD ile arasında imzalanmış olan protokole dayanarak; Haydarpaşa gar ve Liman geri sahasını da içine alan için hazırladığı koruma amaçlı taslak imar planını görüşleri alınmak üzere 20.02.2008 tarih 104914 sayılı yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

İBB Meclisinden 18.12.2009 tarih ve 2647 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” İBB’nin 17.02.2010 tarih 2553374–258032 sayılı yazısı ile değerlendirilmek için İstanbul V Nolu KTVKK’na gönderilmiştir.

Söz konusu olan “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” na 19.02.2010 tarih BTS.İst.1/05 sayılı yazımız ile itiraz noktalarımızı kurulunuza bildirmiştik.

“1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” hakkında V ve VI Nolu kurulların yapmış olduğu toplantılarda karar aşamasına gelindiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

TCDD ile İBB arasında Haydarpaşa ve çevresindeki taşınmaz alanın planlanarak kentsel dönüşüme tabi tutulması hakkında imzalanan 30.11.2007 tarihli protokolde 5335 sayılı yasanın 32. maddesi dayanak olarak gösterilmiştir. Ancak; Anayasa Mahkemesi tarafından 5335 sayılı yasanın 32. maddesinin 1. fıkrası 13.1.2011 tarih E: 2008/13 K: 2011/14 sayılı karar ile Anayasaya aykırı bulunarak İPTAL edilmiştir.

Bu durumda TCDD ile İBB arasında imzalanan  30.11.2007 tarihli protokolün ve bu protokole dayanılarak İBB tarafından hazırlanan “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”n yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Kurullarınızca Anayasa mahkemesi kararına aykırı bir karar alınması da ayrı bir hukuksuzluğu ortaya çıkartacaktır. Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra yapılacak tüm işlemler yargıya taşınması halinde iptali söz konusu olacağından, hukuk dışı işlemlerin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

Bu nedenle “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” nı onanmadan İBB’ne iade edilmesini talep ediyoruz.

BTS İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA

Av. Ersin ALBUZ          Hasan BEKTAŞ

Şube Hukuk Sekreteri    Şube Başkanı 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu