Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryolunun Yeniden Yapılanmasına Sendikalar İkna Oldular mı?

(yorumlar kapalı)

tcdd-ozellesiyor.jpgTürkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa Taslağı hakkında TCDD Genel Müdürü Süleyman KARAMAN’ın çağrısı üzerine 11.09.2012 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünde TCDD’de örgütlü sendika ve derneklerin katılımıyla yaklaşık bir buçuk saat süren bir toplantı yapılmıştır.

Toplantıda Yasa Tasarısı hakkında TCDD Genel Müdürlüğünce STK’lara bilgi sunulmuş, ilgili yasa tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından imzalandığı ve yasa tasarısının Başbakanlığa gönderildiği ifade edilmiştir.

Yapılan sunumda Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi hakkındaki kanun tasarısında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK), Türkiye024_bts-khk-brosur-kapak.jpg Demiryolu Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (İDT) İktisadi Devlet Teşekkülü olacağı ifade edilmiştir.

Toplantıda BTS yöneticileri, çıkarılacak olan bu yasa ile kamusal bir hizmet olan demiryolu taşımacılığının kanunla birlikte kamusal hizmet olmaktan çıkarılarak ticarileştirilmesiyle ortaya çıkacak olumsuz duruma vurgu yaparak, “şu anda tek elden TCDD tarafından yapılmakta olan Demiryolu işletmeciliği yasayla demiryolu altyapı işleticisi ve demiryolu işleticisi ile bu işleticilerin yaptığı işlerin taşeronlara verilmesi suretiyle birbirinden kopuk işleticiler ve şirketler tarafından yerine getirilmesinin demiryollarımızda kaosa sebep olacağı, bu durumun demiryolu trafik emniyetinin tehlikeye atılması ve kazaların artması anlamına geleceğini,Demiryollarının ayrıştırılarak bu hizmetlerin 2 ayrı Genel Müdürlük üzerinden yapılması ciddi bir yetki karmaşasına da neden olacağını” belirtmişlerdir.

BTS tarafından eski taslakta değişiklik yapılarak bağlı ortaklıkların TÜRKTREN A.Ş.’den alınarak TCDD’ye bağlanmasının olumlu bulunduğu ifade edilmiş, TÜRKTREN A.Ş.’nin de diğer ortaklıklar gibi TCDD Genel Müdürlüğüne bağlanarak bağlı bir ortaklık olması gerektiği önerilerek, yasa tasarısının kabul edilmesinde mevcut personelin olumsuz etkilenmemesinin belirleyici bir faktör olacağı üzerinde önemle durulmuştur.

ulasim-sen-ozellestirmeye-hayir.jpgTCDD tarafından Sendika ve Derneklerle yapılan “Yeniden Yapılanma İkna Toplantısı“nın ardından Türk Ulaşım-Sen web sayfasından yapılan duyurudan 19.09.2012 Saat 14.00’de Türkiye Kamu-Sen Toplantı Salonunda TCDD’de faaliyet gösteren Sendika ve Dernekler ile TCDD Kanun Taslağıyla ilgili toplantı yapacağını ve toplantı sonunda alınan kararların daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını öğreniyoruz.

Türk Ulaşım-Sen Genel Merkezi Toplantı salonunda Demiryolu Kanun Taslağı ve Yeniden Yapılanma hakkında yapılan toplantıya TCDD bünyesinde faaliyet gösteren yirmi civarındaki tüm sendika ve dernekler davet edilmiş olmasına rağmen UÇMS ve DEMOK’un katılmadığı öğrenilmiştir.

19.09.2012 Saat 14.00’de Türkiye Kamu-Sen Toplantı Salonunda yapılan toplantının sonuç bildirgesi bugün 22.09.2012 tarihi saat 14.00 a kadar yayınlanmadığı için emek cephesinin demiryollarındaki özelleştirmeye karşı nasıl bir tutum sergileyeceklerini bilmiyoruz.

ozellesme-anketi.jpg

Sosyal medyada da konu bir hayli tartışılmakta olup yapılan anketlere yanıt verenlerin ezici bir çoğunluğu TCDD’nin özelleştirmesine karşı olduklarını beyan etmektedirler.

19.09.2012 Saat 14.00’de Türkiye Kamu-Sen Toplantı Salonunda yapılan toplantıya katılmayan Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı Can Cankesen basına yaptığı açıklamada “Ülkemizde Demiryolları yeniden yapılandırılıyor. Gelecek yüzyılda ülkemiz demiryollarına damgasını vuracak bir kanun şu an bakanlar kurulunda imzaları tamamlanma aşamasında yakın zamanda meclise gelerek yasalaşacak. Bu kanun ile ülkemizde demiryolları alanında ne olacak derseniz; Bu kanun ile birlikte Demiryolları özelleştirilmeyecek, serbestleştirilecek yani özel sektör şu an zaten demiryollarında vagon satın alarak taşımacılık yapıyor. Bu kanun ile özel sektör lokomotif alabilecek gerekli şartları yerine getirmek kaydı ile işletmecilik yapabilecek. Demiryolu Alt yapı ve üst yapı olarak ayrılacak, alt yapı devlette kalacak, Üst yapı Türk tren A.Ş olarak hizmet verecek Türk tren A.Ş’nin de tamamı devlete ait olacak. Bu sistem Avrupa’da denenmiş bir sistem olup şu an ülkemizde yeniden keşfedilmiş değil. Biz bu sisteme geç bile kaldık. Komşu ülkelerden İran, Bulgaristan dahi yıllar evvel bu sisteme geçmiş durumda, Fransa, ispanya, Romanya gibi daha sayabileceğimiz birçok ülke kendi demiryollarında yeniden yapılanmayı tamamlamış vaziyetteler” diyerek özelleştirmeden yana olduklarını beyan etmiştir. Can Cankesen Avrupa’da tüm ülkeler özelleştirme hamlelerini tamamladılar derken İspanya’yı da saymıştır. Can Cankesen Dünya ve Avrupa gündemine ne kadar uzak ki İspanya’da bu hafta içinde özelleştirmeye karşı demiryolcuların eylem yaptıklarından haberi bile yok. 

TCDD tarafından Sendika ve Derneklerle 11.09.2012 tarihinde yapılan “Yeniden Yapılanma İkna Toplantısı“ndaki slay sunumun videoya çevrilmiş halini aşağıda izleyebileceksiniz. 

TCDD’de örgütlü sendika ve dernekler (UÇMS’nin dışında) özelleştirmeye ikna oldular mı hala soru işareti ?

TCDD Kanun taslağının son hali aşağıdadır.  

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Kanunun amacı;

a) Demiryoluyla yolcu ve yük taşımacılığının hizmet kalitesi açısından en uygun, etkin ve olabilecek en düşük fiyatta sunulmasını,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olarak yapılandırılmasını,

c) Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün demiryolu tren işletmecisi olarak kurulmasını,

ç)(b) ve (c) bentlerinde belirtilen demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecisinin hukuki ve mali yapılarını, faaliyetlerini, personellerine ilişkin hükümlerini ve ilgili diğer hususların düzenlenmesini,

d) Kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı anonim şirketlerin demiryolu altyapısı inşa etmesini ve bu altyapının kullanımını,

e) Kamu Tüzel Kişileri ile ticaret siciline kayıtlı anonim şirketlerin demiryolu altyapı işletmeciliği ve demiryolu tren işletmeciliği yapmasını,

sağlamaktır.

(2) Bu Kanun; ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde faaliyette bulunan demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerini kapsar. 

Tanımlar

MADDE 2-

(1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers, ray ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı, tesis, yolcu gar ve istasyonları ile yük merkezleri ve bunların eklentilerini, bağlantı yollarını,

ç) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

d) Demiryolu Kazası: Hemzemin geçit kazaları hariç ulusal demiryolu altyapı ağı ve bu ağ

dışındaki raylı sistemler üzerinde meydana gelen ve sadece demiryolu çeken çekilen araçlarının karıştığı yaralanmalı ve/veya maddi hasarlı demiryolu kazalarını,

e) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

f) Kamu hizmeti yükümlülüğü: Belirli bir hat üzerinde her hangi bir demiryolu tren işletmecisinin normal ticari şartlarda veremediği bir demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin; verilmesini sağlamak amacıyla, konuyla ilgili bir sözleşmeye dayalı olarak Bakanlığın görevlendirmesi üzerine yerine getirilen demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet yükümlülüğünü,

g) Ölümlü Demiryolu Kazası: Hemzemin geçit kazaları ile izinsiz olarak demiryolu altyapısı üzerinde bulunan şahıslara çarpma halleri hariç ulusal demiryolu altyapı ağı ve bu ağ dışındaki raylı sistemler üzerinde meydana gelen ve sadece demiryolu çeken çekilen araçlarının karıştığı ölümlü demiryolu kazalarını,

ğ) Şirket: Türk ticaret siciline kayıtlı anonim şirketi

h) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

ı) TÜRKTREN A.Ş.: Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Anonim Şirketini,

i) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il, ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan devlete veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

TCDD ve TÜRKTREN A.Ş.’ne İlişkin Hükümler 

TCDD’nin demiryolu altyapı işletmecisi olarak belirlenmesi ve görevleri

MADDE 3-

(1) Bu Kanunla, TCDD ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredileni üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak görevlendirilmiştir.

(2) TCDD’nin diğer görevleri ise şunlardır;

a) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerindeki demiryolu trafiğini tekel olarak yönetmek.

b) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısı üzerinde verdiği trafik yönetimi ücretlerini bütün tren işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirlemek, ilgili demiryolu tren işletmecilerine tahakkuk ettirmek ve bunları tahsil etmek.

c) Tasarrufunda olmayan ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde verdiği trafik yönetimi ücretlerini bütün demiryolu altyapı işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirlemek, ilgili demiryolu altyapı işletmecisine tahakkuk ettirmek ve bunları tahsil etmek.

ç) Tasarrufunda olan gar, istasyon, lojistik ve yük merkezleri ile benzeri tesislerin demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan alanlarını tekel olmamak üzere işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek.

d) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısını iyileştirmek, yenilemek, genişletmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak.

e) Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için demiryolu altyapısı yapmak, yaptırmak.

f) Haberleşme tesisleri ve ağı kurmak, kurdurmak, geliştirmek, işletmek, işlettirmek.

g) Ana statüsündeki görevleri yapmak. 

TÜRKTREN A.Ş.’nin kuruluşu ve görevleri

MADDE 4-

(1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde demiryolu altyapısı üzerinde ticari esaslara göre yük ve yolcu taşımacılığı ile bunların tamamlayıcısı hizmetleri yapmakla görevli olmak üzere 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TÜRKTREN A.Ş. kurulur ve ticaret siciline kayıtla tüzel kişilik kazanır.

(2) TÜRKTREN A.Ş. ana statüsünde belirlenen görevleri de yapar. 

TCDD ve TÜRKTREN A.Ş.’nin hukuki statüsü

MADDE 5 –

(1) TCDD ve TÜRKTREN A.Ş., bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir. 

TCDD yatırımlarının finansmanı

MADDE 6-

(1) TCDD’nin;

a) Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için yaptığı demiryolu altyapısı yatırımları,

b) Tasarrufundaki hatların çift veya çoklu hat haline getirilmesi ve iltisak hatları yapımı ile

bunların elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleriyle donatılması yatırımları,

c) Tasarrufundaki demiryolu altyapısının yenilenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin yatırımları,

yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir ve Bakanlık bütçesinde söz konusu yatırımların finansmanını karşılamak amacıyla gerekli ödenek öngörülür 

(2) İltisak hattı yapımı talep edilmesi halinde; yapılacak iltisak hattının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli talep edenden tahsil edilerek TCDD tarafından kamulaştırılır ve 49 yıllığına talep edenin kullanımına ücretsiz olarak tahsis edilir. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerine inşa edilmiş bütün varlıklar TCDD’ye ait olur. Bunlar için TCDD tarafından her hangi bir bedel veya tazminat ödenmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Tüzel Kişileri ve Şirketlerin Yetkilendirilmesi 

Kamu tüzel kişileri ve şirketlerin yetkilendirilmesi

MADDE 7-

(1) Kamu tüzel kişileri ve şirketler;

a) Kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa etmek,

b) Kendilerine ve/veya başka şirketlere ait demiryolu altyapısı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olmak,

c) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde demiryolu tren işletmecisi olmak,

üzere Bakanlıkça yetkilendirilebilirler.

(2) Kamu tüzel kişileri ve şirketler, kendilerine ait veya tasarruflarındaki demiryolu altyapısının kullanım ücretlerini; bütün tren işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirler ve uygularlar.

(3) Şirketlerin, demiryolu alt yapısı inşa etmek istemeleri halinde; yapacakları demiryolu alt yapısının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli ilgili şirketten tahsil edilerek Bakanlık tarafından kamulaştırılır ve belirtilen amaçla ilgili şirket lehine 49 yıllığına bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerine inşa edilmiş bütün varlıklar devlete ait olur. Bunlar için Hazine tarafından her hangi bir bedel veya tazminat ödenmez.

(4) Demiryolu tren işletmecilerinin; yük, yolcu ve kamu hizmeti yükümlülüğünden kaynaklanan gelir ve gider hesapları ile bunların muhasebeleri ayrı tutulur.

(5) Bu madde kapsamındaki yetkilendirmelere ilişkin usul ve esaslar 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Bakanlıkça yayımlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TCDD’nin Taşınmazlarına İlişkin Hükümler

 

Taşınmazlara ilişkin hükümler

MADDE 8- (1) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve TCDD’ye tahsis edilen veya kullanımına bırakılan ya da TCDD tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca emlak vergisine esas metrekare birim değeri üzerinden ödenmemiş sermayesine mahsuben TCDD’ye devredilir.

(2) Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak üzere; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan işletmecilik için TCDD tarafından kullanılmakta olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, TCDD’nin talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazine adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere, TCDD’ye bedelsiz devredilir.

(3) Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak TCDD Ana Statüsü gereğince yürütülen hizmetlerde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca TCDD’ye tahsis edilir.

(4) Bu taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup, TCDD ile ortak kullanılan taşınmazlar bu madde kapsamı dışındadır.

(5) Bu madde kapsamındaki taşınmazların devrinden önce tescil, parselasyon, ifraz, tevhit ve terkin işlemleriyle sınırlı olarak imar mevzuatı ile diğer mevzuattaki kısıtlamalar uygulanmaz.

(6) TCDD tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalanların tescil, devir ve tahsis işlemleri anılan Kanunlar ile bu madde hükümlerine göre yapılır.

(7) Bu madde kapsamındaki tescil, ifraz ve tevhit işlemleri ile ilgili düzenlenecek her türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır.

(8) Bu madde gereğince tapuda TCDD adına tescil ve tahsis edilecek taşınmazların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, TCDD adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar, hangi safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.

(9) Bu taşınmazlardan TCDD tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise, kira bedellerinin TCDD tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.

(10) İmar planı veya değişikliklerinde, demiryolu altyapısına komşu parsellerde demiryolu emniyetini sağlamak üzere Bakanlık tarafından belirlenen inşaat yaklaşma mesafesine uyulur. Belirlenen mesafeye uygun olmayan yapılar Bakanlığın talebi üzerine ilgili kurumlar tarafından yıkılır, yıktırılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kaza tutanağı

MADDE 9-

(1) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde meydana gelen ölümlü demiryolu kazalarıyla ilgili olarak; ilgili demiryolu altyapı işletmecisinden iki kişi, kazaya karışan demiryolu tren işletmecilerinden ikişer kişi ve Bakanlıktan üç kişinin katılmasıyla oluşan bir heyet aracılığıyla kaza tespit tutanağı düzenlenir ve Bakanlıkta arşivlenir.

(2) Ulusal demiryolu altyapı ağı dışındaki raylı sistemler üzerinde meydana gelen ölümlü demiryolu kazalarıyla ilgili olarak; TCDD’den iki kişi, ilgili raylı sistem işletmecisinden iki kişi ve Bakanlıktan üç kişinin katılmasıyla oluşan bir heyet aracılığıyla kaza tespit tutanağı düzenlenir ve Bakanlıkta arşivlenir.

(3) Kaza tespit tutanağının şekli ve tutanakta hangi hususların yer alacağı Bakanlıkça yayımlanacak bir Yönergeyle belirlenir. 

Kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin hususlar

MADDE 10-

(1) Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında desteklenecek demiryolu yolcu taşıma hatları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Kamu hizmeti yükümlülükleri, Bakanlık ile demiryolu tren işletmecileri arasında yapılan bir sözleşmeye dayanılarak yerine getirilir. Bu sözleşmelerde; sözleşmenin süresi, taşımacılık yapılacak hat boyu, yapılacak tren sefer sayıları, uygulanacakyolcu taşımacılığı bilet ücretleri ve ödeme usulleri açıkça belirtilir. Sözleşmelere ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça bir tebliğle belirlenir.

(3) Kamu hizmeti yükümlülükleri için ihtiyaç duyulan ödenek Bakanlık bütçesine konulur.

(4) Kamu hizmeti yükümlüsü tren işletmecisinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Bakanlıkça bir yönetmelikle belirlenir.

Demiryolu ve karayolu kesişmeleri

MADDE 11- (1) Demiryolunun karayolu, köy yolu ve benzeri yol ile gerçekleşen kesişmelerinde demiryolu ana yol sayılır ve demiryolu araçlarının geçiş üstünlüğü vardır.

(2) Bu kesişmelerde yapılan yeni yolun bağlı olduğu Kurum veya Kuruluş alt veya üst geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(3) Demiryolu trafik düzeninin gerektirdiği hallerde ise mevcut hemzemin geçitler ile görüşe engel teşkil eden tesisler kaldırılır.

Değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 12- (1) 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
“B- KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI (KİK)” cetvelinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının altında bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)”nün adı “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)” olarak düzeltilmiştir. 

(2) 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı KHK’nın “A- İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (İDT)” cetvelinde, “İlgili Bakanlık: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI”ndan sonra gelmek üzere “İlgili Bakanlık: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI” ilave edilmiş ve altına 4. Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Anonim Şirketi (TÜRKTREN A.Ş.)” eklenmiştir.

(3) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı KHK’nın eki (I) sayılı cetvele, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden sonra gelmek üzere, Türkiye Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. Genel Müdürlüğü ilave edilmiş ve merkez teşkilatında bu Kanunun EK-1’inde yer alan kadrolar ihdas edilmiştir.

(4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“s) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi ve Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinden yapacağı mal veya hizmet alımları,” 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) TÜRKTREN A.Ş. tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içerisinde, TCDD’nin hizmet birimlerinden TÜRKTREN A.Ş.ye devredilecek personel TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde kadro, pozisyon ve diğer özlük hakları ve kendileriyle ilgili devam etmekte olan davalarıyla birlikte TÜRKTREN A.Ş.’ye devredilir.

(2) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı KHK’nın eki (I) sayılı cetvelin, TÜRKTREN A.Ş. merkez teşkilatına EK-1′ de yer alan kadrolar ihdas edilerek ilave edilmiştir.

(3) TÜRKTREN A.Ş. tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içerisinde;

a) TCDD’nin cer, yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar; hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bedelsiz olarak ve devam etmekte olan davaların ilgili olanlarıyla birlikte TÜRKTREN A.Ş.’ye devredilir.

b) Devir edilen varlıklar, defter değeri üzerinden, TCDD’nin bilançosundan düşülür ve TÜRKTREN A.Ş.’nin bilançosuna ayni sermaye olarak eklenir. TCDD’nin bilançosundan düşülen tutar kadar sermaye; TCDD’nin ödenmiş sermayesinden azaltılmış ve TÜRKTREN A.Ş.’ye sahibi Devlet Hazinesi olmak üzere ödenmiş sermaye olarak kaydedilmiş olur.

c) TCDD’nin taşınmazlarından ilgili olanlar TÜRKTREN A.Ş.’ye bedelsiz olarak 10 yıl süreyle tahsis edilir.

ç) Devir ve tahsis işlemleri, TCDD ile TÜRKTREN A.Ş. arasında yapılan protokollerle sağlanır. İhtilaf halinde Bakan yetkilidir.

(4) TCDD ve TÜRKTREN A.Ş. arasındaki devir ve tahsise yönelik düzenlenecek her türlü kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır.

(5) TÜRKTREN A.Ş. tarafından yapılacak görevler; TCDD ile TÜRKTREN A.Ş. arasındaki her türlü devir işlemleri tamamlanıncaya kadar TCDD tarafından yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 2-

(1) TCDD’nin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Hazineye olan ikraz, tahvil ve yurtdışı kredilerden doğan, her türlü faiz ve gecikme zamları dâhil borçlarını, TCDD’nin ödenmemiş sermayesine mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 3 –

(1) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 inci yılın sonuyla sınırlı olarak TÜRKTREN A.Ş.’nin;

a) Yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı,

b) İşletme bütçesinde yer alan finansman açıkları,

c) Fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark,

sermayesine mahsuben Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

(2) Kamu Hizmeti Yükümlülüğü, 5 yıl süreyle TÜRKTREN A.Ş. tarafından yerine getirilir.

GEÇİCİ MADDE 4-

(1) ) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 inci yılın sonuyla sınırlı olarak TCDD’nin;

a) Yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı,

b) Bakım onarım bütçesinde yer alan finansman açıkları,

sermayesine mahsuben Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce TCDD tarafından gerçekleştirilmek üzere Kamu Yatırım Programına alınmış yatırımlar TCDD tarafından tamamlanır.

(3) TCDD yatırım programında yer alan çeken çekilen araçlar temin edildikten sonraki üç ay içerisinde geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde TÜRKTREN A.Ş.’ye devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 5-

(1) TCDD ve Teşekküllerde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkını elde eden memur ve sözleşmeli personelden, üç ay içinde emeklilik isteğinde bulunanların emeklilik ikramiyeleri yüzde otuz fazlasıyla ödenir. TCDD Yönetim Kurulu bu süreyi bir ay uzatmaya yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 6-

(1) Mevzuatta TCDD’ye yapılan atıflardan TÜRKTREN A.Ş.’yi ilgilendirenler, TÜRKTREN A.Ş.’ye yapılmış sayılır. 

Yürürlük

MADDE 13-

(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 14-

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

EK-1

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KURUM ADI: TÜRKİYE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

KURUM KODU:

TEŞKİLATI:

MERKEZ

(I) SAYILI CETVEL

UNVANI

SINIFI

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TUTULAN

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

1.DERECE

GENEL MÜDÜR

GİH

1

 

1

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

3

 

3

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

1

 

1

I.HUKUK MÜŞAVİRİ

1

 

1

DAİRE BAŞKANI

8

 

8

BASIN MÜŞAVİRİ

1

 

1

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu