Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

25 KASIM 2009 GREVİ SUÇ DEĞİL

(yorumlar kapalı)

resimMahkeme Grevi Suç görmedi beraat kararı verdi.

25 Kasım 2009 tarihinde yapılan işbırakma/grev eylemine katılan demiryolu emekçileri hakkında TCDD’nin suç duyurusu üzerine Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Açılan ceza davasında mahkeme eyleme katılan 102 demiryolu emekçisi hakkında beraat kararı vermiştir. Beraat kararının gerekçesinde ise "suçun unsurlarının oluşmadığı, bu davranışın suç olmadığı" belirtilmiştir.

TCDD Grev suçtur dedi. Kınama Cezası verdi

TCDD ise eylemin idari tahkikatının sonucunda 25 Kasım 2010 tarihinde eylemine katılan demiryolu çalışanlarına 1 Bölge Disiplin Kurulunun 25.08.2010 Tarih, 2010/34 sayılı kararı ile "KINAMA" cezası vermiştir.

 

Danıştay: adli yargıda beraat etmiş suça idari ceza verilemez

Ceza mahkemesi tarafından davranışın suç olmadığı tespit edilmesi ve davanın sanık demiryolcular lehine sonuçlanması nedeniyle oluşmayan suçtan dolayı disiplin cezası verilemez.

 

resim

Danıştay 10. Dairesinin 19.11.1984 tarih 1927 sayılı kararında da "bir kamu görevlisinin üzerine atılı suç, resimaynı zamanda ceza kanununa göre de suç niteliği taşıyorsa ve ilgili yargılama sonucunda suçsuz görülmüşse, artık disiplin soruşturması esas alınıp, ilgilinin söz konusu suçu işlediğini kabule olanak bulunmadığı" yönünde karar vermiştir.

BTS 25 Kasım 2009 Eylemine verilen "Kınama" cezasına itiraza hazırlanıyor

BTS İstanbul 1 Nolu Şube Yönetimi 1 Bölge Disiplin Kurulunun 25.08.2010 Tarih, 2010/34 sayılı kararı ile "KINAMA" cezasına Kadıköy 1. Sulh Ceza mahkemesinin beraat ve Danıştay kararlarını gerekçe göstererek itiraz etmeye hazırlanıyor.

 

Bu amaçla hazırlanan aşağıdaki dilekçe örneği eyleme katılan demiryolu emekçilerine temsilciler aracılığı ile dağıtılmaktadır.

………………. MÜDÜRLÜĞÜNE/ŞEFLİĞİNE

______________ 

İTİRAZ EDENİN ADI SOYADI :

UNVANI :

SİCİL NUMARASI :

KONUSU :1 Bölge Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezasına karşı itirazım

İTİRAZ EDİLEN KARAR :TCDD 1 Bölge Disiplin Kurulunun 25.08.2010 Tarih, 2010/34 sayılı kararı

TEBLİĞ TARİHİ :…./…./2010

İTİRAZ NEDENLERİ :

Kısa adı KESK olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesiyim.

Üyesi bulunduğum sendikanın bağlı olduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından alınan kararı doğru bularak 25.11.2009 tarihindeki eyleme katıldım.

Söz konusu tarihteki eyleme katılmam şeklinde gerçekleşen davranışım, özürsüz olarak işe gelmemek olarak değerlendirilmemesi, sendikal bir etkinlik ve Anayasanın 90/5.maddesi gereği uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan meşru bir hakkın kullanılması olarak düşünülmesi gerekirken, Bölge Disiplin Kurulunca disiplin suçu olarak değerlendirilerek, tarafıma kınama cezası verilmiştir.

Verilen ceza hukuka aykırı olup, kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Şöyle ki;

Söz konusu eylemle ilgili olarak TCDD’nin suç duyurusu sonucunda Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesinde açılan ceza davasında tüm sanıklar beraat etmiştir. Beraat Kararının gerekçesi ise "SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞIDIR". Ceza mahkemesi tarafından davranışın suç olmadığı tespit edilmiştir. Oluşmayan suçtan dolayı disiplin cezası verilemez. Suçun unsurları oluşmadığı yönde verilen Ceza Mahkemesi Karaları İdareyi ve İdari yargıyı bağlar. Bu nedenle emsal olayda somut durumun bu olaydaki somut durumla aynı olduğundan ortada bir suç yoktur. Bu durumda suç olan bir davranış yoksa disiplin cezası da verilemez. Bu emsal kararının bu olayda da aynen uygulanması gerektiğinden ceza mahkemesince suçun oluşmadığı yöndeki kararı bağlayıcı olduğundan disiplin cezası verilmemelidir. Buna ilişkin olarak

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

ONUNCU DAİRE 1984 1927 1984 909 19/11/1984

KARAR METNİ

BİR KAMU GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE ATILI SUÇ, AYNI ZAMANDA CEZA KANUNUNA GÖRE DE SUÇ NİTELİĞİ TAŞIYORSA VE İLGİLİ YARGILAMA SONUCUNDA SUÇSUZ GÖRÜLMÜŞSE, ARTIK DİSİPLİN SORUŞTURMASI ESAS ALINIP, İLGİLİNİN SÖZ KONUSU SUÇU İŞLEDİĞİNİ KABULE OLANAK BULUNMADIĞI HK.

Şeklindeki Danıştay 10. Dairenin kararında gerekçe ve Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda tarafıma verilen "kınama disiplin cezasının iptal edilmesi-kaldırılması gerekmektedir.

Ayrıca Anayasamızın 2.Maddesinde, "TC. Devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu", 90/5.maddesinde ise "usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz" denilmektedir.

Anayasamızın 90/5.maddesi gereği iç hukuk hükmünde olan uluslararası sözleşmelerden 87 sayılı İLO sözleşmesinde de "Kamu makamlarının bu tür eylemlere katılması nedeniyle çalışanlara zarar verilmemesi gerektiği" şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

Benzer olaylar nedeniyle daha önce verilen disiplin cezaları için yargı yoluna başvurulmuş, Danıştay 12. Dairesi "davacının sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiği" düşüncesiyle verilen disiplin cezalarının iptaline karar vermiştir.

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu türden eylemleri, toplantı ve gösteri hakkı, düşünce özgürlüğü ile grev yapma hakkı olarak değerlendirerek sendikal haklar kapsamında görmüş ve verilen cezaların hukuka aykırı olduğunu tespit etmiştir.

Belirtilen tüm nedenlerden ötürü de davranışım, sendikal bir etkinlik olup, uluslar arası sözleşmeler ve Anayasadan kaynaklanan meşru bir hakkın kullanılması olarak düşünülerek disiplin suçu olarak değerlendirilmemeli ve verilen cezanın kaldırılmasına karar verilmelidir.

Gereği arz olunur. … /… /2010

Adı Soyadı

İmza

resim
resim
resim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu